سبد خرید شما خالی است !

حلقه اتصال

جستجو در دسته "حلقه اتصال" :

×

حلقه کلید زنجیردار زردقلم 10 عددی

7/300 تومان
halghe-kelid-zardghalm-3cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3 cm
پیچی بودن حلقه: بله
زنجیر حلقه: دارد
کدمحصول : 01031622
تعداد بسته
×

حلقه کلید زنجیردار 3 رنگ

2/250 تومان
jakelidi-3color-zanjirdar
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
نوع حلقه: کلید
اندازه حلقه: 3 cm
زنجیر حلقه: دارد
رنگ حلقه: 3 رنگ
کدمحصول : 01031621
تعداد بسته
×

حلقه فنری طلایی 5 mm

5/000 تومان
halghe-fanari-gold-5mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 5 میلی متر
کدمحصول : 01031302
تعداد بسته
×

حلقه کلید پرس نقره ای

2/400 تومان
honari-1537608858-727
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 26mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031620
تعداد بسته
×

حلقه کلید مدبر دار زرده قلم

2/000 تومان
honari-1529747943-346
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3cm
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031619
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد زرد قلم سایز 2.5

4/600 تومان
honari-432-225
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 2.5
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031718
تعداد بسته
×

حلقه کلید زنجیردار طلایی

7/300 تومان
honari-634-569
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 2.8 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: دارد
کدمحصول : 01031617
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش سربی نقره ای 3.8

3/600 تومان
honari-558-192
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 3.8 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031530
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش سربی زرد قلم 3.8

3/600 تومان
honari-633-903
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.8cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031529
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش سربی زرد قلم 3.2

2/300 تومان
honari-820-139
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.2 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031528
تعداد بسته
×

حلقه کلید پرس زرده قلم

3/700 تومان
honari-660-109
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 25 mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031616
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی زرد قلم سایز 1/5

2/750 تومان
honari-765-822
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 1.5cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031714
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی لایت سایز 1/5

2/500 تومان
honari-869-492
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031713
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی نقره ای سایز 1/5

2/500 تومان
honari-429-991
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031712
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش زرد قلم 3/2

2/700 تومان
honari-632-230
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.2cm
کدمحصول : 01031526
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 3

4/900 تومان
honari-41-616
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031525
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش نقره ای سربی 3/2

2/300 تومان
honari-805-963
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.2cm
کدمحصول : 01031523
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی زرد قلم سایز 3

3/000 تومان
honari-425-495
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031711
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 3

2/500 تومان
honari-690-550
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031521
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 2/5

2/100 تومان
honari-31-623
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031520
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش چهارمیل طلایی 2/5 سانت جوش خورده

1/500 تومان
honari-54-298
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031519
تعداد بسته
×

حلقه بیضی اعلا زرده قلم 2/5

4/200 تومان
halghe_beizi_Zardeghalam_2_5
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
نوع حلقه: بیضی
کدمحصول : 01031426
تعداد بسته
×

حلقه بیضی اعلا نقره ای 2/5

3/000 تومان
halghe_beizi_noghrei_2_5
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
نوع حلقه: بیضی
کدمحصول : 01031425
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی نقره ای سایز 2/5

2/550 تومان
nimgerd_noghrei_khareji2_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031710
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی لایت سایز 2/5

3/300 تومان
halghe_nimgerd_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031709
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی زرد قلم سایز 2/5

2/600 تومان
halghe_nim_gerd_2_5_zarde_ghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031708
تعداد بسته
×

حلقه گرد طلایی باز شو قطر 3

5/500 تومان
halghe_gerd_bazsho_talaie_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3 cm
کدمحصول : 01031422
تعداد بسته
×

حلقه گرد نقره ای باز شو قطر ۲.۵

5/300 تومان
halghe_gerd_bazsho_noghrei_2_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031421
تعداد بسته
×

حلقه گرد زرده قلم باز شو قطر ۲.۵

5/200 تومان
honari-79-986
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031420
تعداد بسته
×

حلقه گرد طلایی باز شو قطر 2.5

4/900 تومان
halghe_gerd_bazsho_talaie_2_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031419
تعداد بسته
×

حلقه گرد زرده قلم خارجی قطر 4.8

3/200 تومان
halghe_gerd_zarde_ghalam_4_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 4.8cm
کدمحصول : 01031418
تعداد بسته
×

حلقه گرد زرده قلم خارجی قطر 3

1/700 تومان
halghe_gerd_zarde_ghalam_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031417
تعداد بسته
×

حلقه گرد زرده قلم خارجی قطر 2.5

2/400 تومان
halghe_gerd_zarde_ghalam_2_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031416
تعداد بسته
×

حلقه گرد زرده قلم خارجی قطر 4

4/400 تومان
halghe_gerd_3_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.5cm
کدمحصول : 01031415
تعداد بسته
×

حلقه کلید زنجیردار نقره ای

3/000 تومان
halghe_jakelidi_sade_zanjirdar_2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 2cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: دارد
کدمحصول : 01031612
تعداد بسته
×

حلقه کلید پرس زرده قلم کوچک

2/250 تومان
halghe_peres_zarde_ghalam
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 26mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031610
تعداد بسته

یکی از یراق آلات چرم دوزی  حلقه ها هستند  حلقه ها هم در کیف های چرمی برای اتصال بند به کیف به کار می روند و هم به عنوان حلقه کلید و جاسوئیچی کاربرد دارند بر خی از حلقه کلید ها داری زنجیر اتصال می باشند

حلقه اتصالی که در چرم دوزی کاربرد دارد بسیارضخیم تر و مقاوم تراز حلقه های اتصال مورد استفاده در ساخت زیورآلات است  زیرا باید مقاومت لازم برای نگه داری از وزن کیف و وسایل داخل ان را داشته باشد. 

انواع حلقه کیلد و حلقه کیف ها در رنگ بندی و سایز بندی مختلف به فروش می رسند توجه کنید کههنگام خرید حلقه کلید و خرید حلقه کیف رنگ و جنس حلقه با سایر اجزا  مانند زنجیر در حلقه کلید و سایر یراق آلات کیف مانند قفل کیف مطابقت داشته باشد. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه