سبد خرید شما خالی است !

حلقه اتصال

جستجو در دسته "حلقه اتصال" :

×

حلقه کلید مدبر دار زرده قلم

2/000 تومان
honari-1529747943-346
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3cm
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031619
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد زرد قلم سایز 2.5

650 تومان
honari-432-225
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 2.5
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031718
تعداد بسته
×

حلقه کلید زنجیردار دودی

1/100 تومان
honari-907-17
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.1 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: دارد
کدمحصول : 01031618
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش سربی نقره ای 3.8

3/600 تومان
honari-558-192
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 3.8 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031530
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش سربی زرد قلم 3.8

3/600 تومان
honari-633-903
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.8cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031529
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش سربی زرد قلم 3.2

2/300 تومان
honari-820-139
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.2 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031528
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد زرد قلم سایز 3.5

850 تومان
honari-508-158
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.5cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031717
تعداد بسته
×

حلقه کلید پرس زرده قلم

500 تومان
honari-660-109
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 30 mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031616
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی لایت سایز 1/5

170 تومان
honari-869-492
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031713
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش زرد قلم 3/2

2/600 تومان
honari-632-230
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.2cm
کدمحصول : 01031526
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش نقره ای سربی 3/2

2/300 تومان
honari-805-963
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.2cm
کدمحصول : 01031523
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی زرد قلم سایز 3

750 تومان
honari-425-495
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031711
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 3

2/500 تومان
honari-690-550
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031521
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 2/5

2/100 تومان
honari-31-623
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031520
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش چهارمیل طلایی 2/5 سانت جوش خورده

750 تومان
honari-54-298
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031519
تعداد بسته
×

حلقه بیضی اعلا زرده قلم 2/5

750 تومان
halghe_beizi_Zardeghalam_2_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
نوع حلقه: بیضی
کدمحصول : 01031426
تعداد بسته
×

حلقه بیضی اعلا نقره ای 2/5

750 تومان
halghe_beizi_noghrei_2_5
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
نوع حلقه: بیضی
کدمحصول : 01031425
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی نقره ای سایز 2/5

825 تومان
nimgerd_noghrei_khareji2_5
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031710
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی لایت سایز 2/5

850 تومان
halghe_nimgerd_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031709
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی زرد قلم سایز 2/5

650 تومان
halghe_nim_gerd_2_5_zarde_ghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031708
تعداد بسته
×

حلقه گرد زرده قلم باز شو قطر ۳

3/400 تومان
halghe_gerd_bazsho_zarde_ghalam_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031424
تعداد بسته
×

حلقه گرد نقره ای باز شو قطر ۳

3/400 تومان
halghe_gerd_bazsho_noghrei3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031423
تعداد بسته
×

حلقه گرد طلایی باز شو قطر 3

3/400 تومان
halghe_gerd_bazsho_talaie_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3 cm
کدمحصول : 01031422
تعداد بسته
×

حلقه گرد نقره ای باز شو قطر ۲.۵

3/300 تومان
halghe_gerd_bazsho_noghrei_2_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031421
تعداد بسته
×

حلقه گرد زرده قلم باز شو قطر ۲.۵

3/300 تومان
honari-79-986
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031420
تعداد بسته
×

حلقه گرد طلایی باز شو قطر ۲.۵

3/300 تومان
halghe_gerd_bazsho_talaie_2_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031419
تعداد بسته
×

حلقه گرد زرده قلم خارجی قطر 3

850 تومان
halghe_gerd_zarde_ghalam_3
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031417
تعداد بسته
×

حلقه گرد زرده قلم خارجی قطر 2.5

800 تومان
halghe_gerd_zarde_ghalam_2_5
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031416
تعداد بسته
×

حلقه کلید پرس زرده قلم کوچک

450 تومان
halghe_peres_zarde_ghalam
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 26mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031610
تعداد بسته
×

حلقه گرد نقره ای خارجی قطر 2.5

700 تومان
halghe-n-2_7
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 2.5cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031411
تعداد بسته
×

حلقه گرد طلایی خارجی قطر 3

850 تومان
bandgir_t_2_7
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 2.5cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031410
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد اعلا زرد قلم سربی سایز 2

1/550 تومان
halghe-nimgerd-z-1.5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 2
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031706
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش نقره ای 4

1/000 تومان
charmdoozi-yaragh-halghe-bandgir304
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 4
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031510
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد اعلا نقره ای سربی سایز 2

850 تومان
halghe-nimgerd-n-1.5
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 2
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031704
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد زرده قلم 3

500 تومان
bandgir-nimhalghe-zq29
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031703
تعداد بسته
×

حلقه بیضی اعلا طلایی 2/5

650 تومان
halghe-beizi-talaii
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: بیضی
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 3.5
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031405
تعداد بسته

یکی از یراق آلات چرم دوزی  حلقه ها هستند  حلقه ها هم در کیف های چرمی برای اتصال بند به کیف به کار می روند و هم به عنوان حلقه کلید و جاسوئیچی کاربرد دارند بر خی از حلقه کلید ها داری زنجیر اتصال می باشند

حلقه اتصالی که در چرم دوزی کاربرد دارد بسیارضخیم تر و مقاوم تراز حلقه های اتصال مورد استفاده در ساخت زیورآلات است  زیرا باید مقاومت لازم برای نگه داری از وزن کیف و وسایل داخل ان را داشته باشد. 

انواع حلقه کیلد و حلقه کیف ها در رنگ بندی و سایز بندی مختلف به فروش می رسند توجه کنید کههنگام خرید حلقه کلید و خرید حلقه کیف رنگ و جنس حلقه با سایر اجزا  مانند زنجیر در حلقه کلید و سایر یراق آلات کیف مانند قفل کیف مطابقت داشته باشد. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه