سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

انواع چرم

جستجو در دسته "انواع چرم" :

×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 83 ( 59 گرم - 5/5 فوت )

90/750 تومان
charm-tabeii-meshki-83
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011983
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 81 ( 71 گرم - 6/75 فوت )

111/375 تومان
charm-tabeii-meshki-81
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011981
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 79 ( 74 گرمی -6/75 فوتی )

111/375 تومان
charm-tabeii-gahveii-79
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011979
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 78 ( 65 گرمی -6/25 فوتی )

103/125 تومان
charm-tabeii-ghahveii-78
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011978
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 77 ( 81 گرمی -8 فوتی )

132/000 تومان
charm-tabeii-ghahveii-77
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011977
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 75 ( 60 گرمی -6/25 فوتی )

103/125 تومان
charm-tabeii-ghahveii-75
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011975
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 74 ( 67 گرمی -7 فوتی )

115/500 تومان
charm-tabeii-ghahveii-74
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011974
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 73 ( 73 گرمی -5/5 فوتی )

90/750 تومان
charm-tabeii-ghahveii-73
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011973
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 72 ( 75گرمی -7 فوتی )

115/500 تومان
charm-tabeii-ghahveii-72
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011972
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 71 ( 54 گرمی -7/25 فوتی )

119/625 تومان
charm-tabeii-ghahveii-71
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011971
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 69 ( 69 گرمی -6/5 فوتی )

107/250 تومان
charm-tabeii-ghahveii-69
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011969
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 65( 57 گرمی - 4/25 فوتی )

70/125 تومان
charm-tabeii-meshki-65
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011965
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 64 ( 69 گرمی - 7/25 فوتی )

119/625 تومان
charm-tabeii-meshki-64
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011964
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 63 ( 60 گرم - 5 فوت )

82/500 تومان
charm-tabeii-meshki-63
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011963
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 62 (63 گرم - 4/75 فوت )

78/375 تومان
charm-tabeii-meshki-62
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011962
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 60 ( 64 گرمی - 5/5 فوتی )

90/750 تومان
charm-tabeii-meshki-60
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011960
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 59 ( 54 گرمی - 5 فوت )

82/500 تومان
charm-tabeii-meshki-59
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011959
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 56 (66گرمی - 6/25 فوتی )

103/125 تومان
charm-tabeii-meshki-56
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011956
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد54 ( 63 گرمی - 5/5 فوتی )

90/750 تومان
charm-tabei-meshki-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011954
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد53 ( 69 گرمی - 5/25 فوت)

86/625 تومان
charm-tabeii-meshki-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011953
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 52 (68 گرمی - 5/25 فوت )

86/625 تومان
charm-tabeii-meshki-52
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011952
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 51 (53 گرمی - 4/75 فوتی )

78/375 تومان
xharm-tabeii-meshki-51
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011951
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 50 (61 گرمی - 6/5 فوت )

107/250 تومان
charm-tabeii-meshki-50
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011950
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 48 (64 گرمی 7/75 فوت)

127/875 تومان
charm-tabeii-ghahveii-49
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011948
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 47 ( 58 گرمی - 6 فوتی )

99/000 تومان
charm-tabeii-ghahveii-47
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011947
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 44 ( 65 گرمی - 6/25 فوتی )

103/125 تومان
charm-tabeii-ghahveii-44
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
کدمحصول : 01011944
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 41 ( 48 گرمی - 5/75 )

94/875 تومان
charm-tabeii-ghahveii-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011941
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 40 ( 73 گرمی - 7/25 فوتی )

119/625 تومان
charm-tabeii-ghahveii-40
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011940
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 39 ( 46 گرمی - 6/5 فوتی )

107/250 تومان
charm-tabeii-ghahveii-39
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011939
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 37 ( 61 گرمی - 6/5 فوتی )

107/250 تومان
charm-tabeii-ghahveii-37
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011937
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 36 (85گرمی / 7.25 فوتی )

119/625 تومان
charm-tabeii-ghahveii-36
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011936
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 35(76 گرمی , 7/25 فوت )

119/625 تومان
charm-tabeii-ghahveii-35
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011935
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 34 ( 63 گرمی - 6 فوتی )

99/000 تومان
charm-tabeii-ghahveii-34
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011934
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 33 ( 57 گرمی - 5 فوتی )

82/500 تومان
charm-tabeii-ghahveii-33
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011933
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 30 (62 گرمی _ 7/5 فوتی )

123/750 تومان
charm-tabeii-ghahveii-30
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011930
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 29 ( 62 گرمی - 5/75 فوتی )

94/875 تومان
charm-tabeii-ghahveii-29
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011929
تعداد بسته

برای ساخت انواع محصولات چرمی اعم از دستبند چرم ، کیف چرم دست دوز ، کیف پول چرمی  از چرم طبیعی و چرم مصنوعی استفاده می شود . هردو چرم هم مناسب دوخت چرم با دست و هم دوخت محصولات چرمی با چرخ خیاطی می باشند. چرم های طبیعی دارای جنس های  گوناگون ؛  چرم گاوی ، چرم بزی و چرم گوسفندی هستند و هم به دو صورت ساده و طرحدار به فروش می رسند . چرم های مصنوعی نیز کاربردهای مشابه رادارد و در دوخت انواع کیف های چرم زنانه و مردانه مورد استفاده اند ، چرم های مصنوعی از یک لایه روکش و یک لایه اسفنج تشکیل شده اند که حس و حالی مانند چرم طبیعی داشته باشند .

هر دو نوع چرم  طبیعی و مصنوعی به نوبه خود مزیت ها و معایبی دارند. از مزیت های چرم طبیعی می توان به دوام بسیار بالای چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی اشاره کرد . ولی از طرفی قیمت پایین چرم مصنوعی  و هنچنین تنوع در نگ و ضخامت این نوع چرم نیز از مزیت های چرم مصنوعی نسبت به چرم طبیعی به حساب می آید.

برای تشخیص هنگام خرید چرم مصنوعی و خرید چرم طبیعی اولین مورد تفاوت در قیمت چرم طبیعی و قیمت چرم مصنوعی می باشد از موارد دیگر بوی چرم طبیعی است که یکی از شاخص های اصلی در تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی می باشد هم چنین تفاوت در ضخامت قسمت های گوناگون چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی یکی دیگر از موارد تمییز این دو نوع چرم می باشد. در واقع چون چرم مصنوعی با دستگاه ساخته می شود دارای ضخامت کاملا همگون در تمام سطح می باشد. 

مورد دیگر برای تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی تست کردن به وسیله آتش می باشد  به طوری که اگر یک فندک را روی چرم مصنوعی بگیرید به دلیل خاصیت پلاستیکی به سرعت جمع می شود و بوی بدی می دهد. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!