سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

حدید

جستجو در دسته "حدید" :

×

سنگ حدید چندوجهی سبز زرد سایز 7

16/500 تومان
honari-316-443
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 7mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: چندوجهیی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 50
واحد: عدد
×

سنگ حدید طرح مکعبی نقره ای سایز4

16/500 تومان
honari-328-825
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: چندوجهیی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
رنگ پایه: نقره ای
تعداد مهره در هر رشته: 110
واحد: عدد
×

سنگ حدید طرح گل طلایی سایز6

16/500 تومان
honari-44-725
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طلایی
تعداد مهره در هر رشته: 100
واحد: عدد
×

سنگ حدید چندوجهی هفت رنگ سایز4

16/500 تومان
honari-172-278
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: چندوجهیی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 100
واحد: عدد
×

سنگ حدید طرح پیکان سبز زرد سایز6

16/500 تومان
honari-513-159
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 110
واحد: عدد
×

سنگ حدید طرح پیکان نقره ای سایز6

16/500 تومان
honari-964-564
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نقره ای
تعداد مهره در هر رشته: 110
واحد: عدد
×

سنگ حدید طرح مثلث نقره ای سایز6

16/500 تومان
honari-94-56
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: چندوجهیی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نقره ای
تعداد مهره در هر رشته: 65
واحد: عدد
×

سنگ حدید طرح مثلث طلایی سایز6

16/500 تومان
honari-533-198
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: چندوجهیی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طلایی
تعداد مهره در هر رشته: 65
واحد: عدد
×

سنگ حدید طرح قلب نقره ای سایز 6

16/500 تومان
honari-76-185
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نقره ای
تعداد مهره در هر رشته: 70
واحد: عدد
×

سنگ حدید طرح ستاره نقره ای سایز 6

16/500 تومان
honari-470-550
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نقره ای
تعداد مهره در هر رشته: 80
واحد: عدد
×

سنگ حدید طرح ستاره طلایی سایز 8

16/500 تومان
honari-738-259
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طلایی
تعداد مهره در هر رشته: 65
واحد: عدد
×

سنگ حدید کروی مشکی طرحدار طلایی سایز 5

16/500 تومان
honari-348-537
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 5 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 70
واحد: عدد
×

سنگ حدید کروی مشکی طرحدار نقره ای سایز 6

16/500 تومان
honari-466-407
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 50
واحد: عدد
×

سنگ حدید کروی مشکی طرحدار طلایی سایز 6

16/500 تومان
honari-219-529
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 50
واحد: عدد
×

سنگ حدید مکعبی طلایی

12/000 تومان
honari-245-650
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 50
واحد: عدد
×

سنگ حدید تراش خورده طلایی سایز 6

12/000 تومان
honari-713-932
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 70
واحد: عدد
×

سنگ حدید کروی طلایی سایز 8

12/000 تومان
honari-350-526
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 55
واحد: عدد
×

سنگ حدید کروی نقره ای سایز 8

12/000 تومان
hadid_kore_noghre_8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته:
واحد: عدد
×

سنگ حدید چندوجهی نقره ای سایز4

16/500 تومان
honari-670-415
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: چندوجهیی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نقره ای
تعداد مهره در هر رشته: 100
واحد: عدد
×

سنگ حدید چندوجهی طلایی سایز4

16/500 تومان
honari-833-715
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: چندوجهیی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طلایی
تعداد مهره در هر رشته: 100
واحد: عدد
×

سنگ حدید طرح قلب طلایی سایز 6

16/500 تومان
honari-528-63
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طلایی
تعداد مهره در هر رشته: 70
واحد: عدد
×

سنگ حدید کروی مشکی سایز 6

16/500 تومان
honari-514-763
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 55
واحد: عدد
×

سنگ حدید کروی طلایی سایز 10

16/500 تومان
honari-76-426
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طلایی
تعداد مهره در هر رشته: 42
واحد: عدد
نا موجود
سنگ حدید مکعبی نقره ای

12/000 تومان
×

سنگ حدید مکعبی نقره ای

12/000 تومان
honari-320-748
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 50
واحد: عدد
×

سنگ حدید کروی نقره ای سایز 6

12/000 تومان
honari-789-527
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 70
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه