سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

کریستال

جستجو در دسته "کریستال" :

×

سنگ کریستال سایز 8 سفید چرک

2/500 تومان
honari-576-487
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 52
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال شفاف سایز 4 سبز

3/000 تومان
honari-749-612
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 100
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مکعبی سایز 6 قرمز شفاف

7/000 تومان
honari-180-160
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مربع
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 65
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مکعبی سایز 6 نارنجی شفاف

7/000 تومان
honari-974-378
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مربع
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: نارنجی
تعداد مهره در هر رشته: 65
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مکعبی سایز 6 صورتی روشن شفاف

7/000 تومان
honari-71-465
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مربع
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 65
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مکعبی سایز 6 زرد شفاف

7/000 تومان
honari-543-849
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مربع
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 65
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مکعبی سایز 6 سبز شفاف

7/000 تومان
honari-579-103
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مربع
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 65
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مکعبی سایز 6 آبی لاجوردی شفاف

7/000 تومان
honari-805-405
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مربع
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سرمه ای
تعداد مهره در هر رشته: 65
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: رشته(بند)
×

سنگ کریستال مات سایز 4 زرد مات

3/000 تومان
honari-67-203
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 100
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مات سایز 4 قرمز لوزی با طرح هفت رنگ

3/000 تومان
honari-589-603
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 100
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مات سایز 4 سفید شفاف

3/000 تومان
honari-73-69
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 100
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مات سایز 4 قرمز روشن

3/000 تومان
honari-776-22
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 100
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مات سایز 4 مشکی مات

3/000 تومان
honari-187-212
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 100
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 6 سفید با دانه های رنگی

3/000 تومان
honari-745-442
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 80
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 6 رنگارنگ

3/000 تومان
honari-798-695
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 80
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 6 سفید مات

3/000 تومان
honari-269-485
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 80
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 6 زرد براق

3/000 تومان
honari-472-254
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 80
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 6 بنفش مات

3/000 تومان
honari-830-229
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 84
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
اندازه مهره: 6 mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 6 آبی روشن

3/000 تومان
honari-970-749
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 84
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال شفاف سایز 10 بنفش با طرح هفت رنگ

5/000 تومان
honari-358-13
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 52
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال شفاف سایز 10 قرمز شفاف با طرح هفت رنگ

5/000 تومان
honari-201-348
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 52
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال شفاف سایز 10 آبی

5/000 تومان
honari-720-722
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سرمه ای
تعداد مهره در هر رشته: 52
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 سفید براق

2/500 تومان
honari-991-982
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 سفید زرد براق

2/500 تومان
honari-268-249
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 58
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 آبی روشن براق

2/500 تومان
honari-198-471
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 آبی لاجوردی

2/500 تومان
honari-430-680
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 52
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 کرم روشن شفاف

2/500 تومان
honari-257-131
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 58
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 سفید شفاف

2/500 تومان
honari-767-579
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
تعداد مهره در هر رشته: 65
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 سفید نقره ای

2/500 تومان
honari-59-272
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 زرد براق

2/500 تومان
honari-153-840
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 کرم شفاف

2/500 تومان
honari-386-897
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 نارنجی

2/500 تومان
honari-526-388
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: نارنجی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 صورتی روشن شفاف

2/500 تومان
honari-1-635
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 آبی روشن شفاف

2/500 تومان
honari-321-461
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال سایز 8 قرمز

2/500 تومان
honari-926-875
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 8 mm
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد
×

سنگ کریستال شفاف سایز 8 سبز

5/000 تومان
honari-822-878
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
اسم سنگ : کریستال
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: کریستال
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه