سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

پلاک

جستجو در دسته "پلاک" :

×

پلاک رزینی کد : 273

1/250 تومان
honari-111-754
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 38 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 271

1/250 تومان
honari-17-13
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 35 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 269

1/250 تومان
honari-843-939
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 33mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 268

1/250 تومان
honari-308-663
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 35*28mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 4mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 266

1/250 تومان
honari-369-721
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 30 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 2mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 265

1/250 تومان
honari-236-273
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 26*19mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 2mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 262

1/250 تومان
honari-264-484
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 25*20mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 2mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 261

1/250 تومان
honari-294-477
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 30 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 259

1/250 تومان
honari-862-779
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 33mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 258

1/250 تومان
honari-918-188
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 39mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 257

1/250 تومان
honari-494-346
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 35*28mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 4mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 254

1/250 تومان
honari-140-56
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 35*28mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 4mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 253

1/250 تومان
honari-512-834
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 31 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 252

1/250 تومان
honari-416-175
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 38mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 251

1/250 تومان
honari-591-254
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 31*25mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 250

1/250 تومان
honari-959-35
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 35*28mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 4mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 249

1/250 تومان
honari-75-73
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 31*25mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 248

1/250 تومان
honari-318-244
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 32*27mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 247

1/250 تومان
honari-612-619
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 39mm
جنس پلاک: زاماک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 246

1/250 تومان
honari-590-789
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 25*20mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 2mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 243

1/250 تومان
honari-464-250
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 38mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 241

1/250 تومان
honari-363-232
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 30*23mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی حرف ع طلایی

3/000 تومان
honari-442-805
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی حرف ط طلایی

3/000 تومان
honari-912-275
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی حرف ن طلایی

3/000 تومان
honari-601-789
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 239

1/100 تومان
honari-827-908
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 31 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بال

5/000 تومان
honari-368-736
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 36*11 mm . mmاندازه داخلی شیار 6
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: اسلیمی
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح نت موسیقی

5/000 تومان
honari-596-995
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 35*12mm . mmاندازه داخلی شیار 6
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: طلایی
طرح پلاک: هندسی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح سیب مشکی

800 تومان
honari-146-29
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 38 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: رنگی
رنگ پایه: سیاه
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح قلب فیروزه ای

800 تومان
honari-770-453
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 40 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: رنگی
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح پاپیون فیروزه ای

800 تومان
honari-33-69
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 38 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: رنگی
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد اسفند استیل

3/000 تومان
honari-596-12
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 22*17 mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد بهمن استیل

3/000 تومان
honari-909-586
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 20*17mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد دی استیل

3/000 تومان
honari-36-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 21*21 mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد آذر استیل

3/000 تومان
honari-463-955
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 24*18mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد آبان استیل

3/000 تومان
honari-47-800
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 20*19mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه