سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

انواع پلاک

جستجو در دسته "انواع پلاک" :

×

پلاک رزینی کد :315

1/100 تومان
honari-88-986
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 32 mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: قلب
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد :314

1/100 تومان
honari-742-569
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 40*30mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: بیضی
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 313

1/100 تومان
honari-598-837
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 21mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: دایره
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 312

1/100 تومان
honari-389-138
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 26*21mm
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: بیضی
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 311

1/100 تومان
honari-819-286
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 40*27
اندازه حلقه: 4*2 mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: بیضی
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 310

1/100 تومان
honari-843-849
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 22 mm
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: قلب
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 309

1/100 تومان
honari-642-12
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 20*15mm
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: بیضی
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 308

1/100 تومان
honari-438-297
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 22 mm
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: قلب
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 307

1/100 تومان
honari-459-542
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 32*23mm
اندازه حلقه: 7*4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: بیضی
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 306

1/100 تومان
honari-242-845
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 20*15mm
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: اشک
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 305

1/100 تومان
honari-321-135
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 22 mm
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: دایره
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 304

1/100 تومان
honari-255-66
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 40*30mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: بیضی
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 303

1/100 تومان
honari-813-586
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 27*20mm
اندازه حلقه: 7*4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: اشک
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 302

1/100 تومان
honari-771-430
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 27 mm
اندازه حلقه: 7*4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: دایره
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 301

1/100 تومان
honari-581-808
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 32*32mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: قلب
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 300

1/100 تومان
honari-924-117
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 27*20mm
اندازه حلقه: 6*4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: اشک
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 299

1/100 تومان
honari-726-26
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 38mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: دایره
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 298

1/100 تومان
honari-211-438
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 40*30mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: بیضی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی طرح گل کد297

4/000 تومان
honari-914-481
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*8 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی کد296

4/000 تومان
honari-983-123
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*8 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی کد295

4/000 تومان
honari-881-556
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*8 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی طرح سبیل

4/000 تومان
honari-626-748
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*6 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی طرح تاج

4/000 تومان
honari-598-920
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*12 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی طرح قلب

4/000 تومان
honari-261-573
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*12 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: قلب
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی طرح گل

4/000 تومان
honari-114-372
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*12 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای کد81

3/500 تومان
honari-209-148
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*8 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای کد80

3/500 تومان
honari-964-183
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*10 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح موج

3/500 تومان
honari-25-683
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 32*15 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 9*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح مربع

3/500 تومان
honari-145-842
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*9 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح queen

3/500 تومان
honari-76-761
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*7 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح king

3/500 تومان
honari-569-904
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 40*13 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 9*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح برگ

3/500 تومان
honari-45-977
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 40*11 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2 mm
طرح پلاک: متفاوت
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح ستاره

3/500 تومان
honari-505-492
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 40*11 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2mm
طرح پلاک: متفاوت
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح تاج

3/500 تومان
honari-801-751
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 40*11 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 6*2 mm
طرح پلاک: متفاوت
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح گل

3/500 تومان
honari-493-382
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 34*9 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 7*2 mm
طرح پلاک: گل
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک آویز استیل طلایی طرح پرنده و قفس

3/500 تومان
honari-38-394
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری آویز: اعلاء
جنس آویز: استیل
اندازه آویز: 18*12 mm
رنگ آویز: طلایی
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: گردنبندی
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه