سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

ظروف خام

×

قندان پلی استر کد 42

3/500 تومان
honari-316-345
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: ظرف
طول پلی استر: 9 cm
عرض پلی استر: 9 cm
ارتفاع پلی استر: 5 cm
واحد: عدد
×

قندان پلی استر کد 43

3/500 تومان
honari-244-102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: ظرف
طول پلی استر: 8 cm
عرض پلی استر: 8 cm
ارتفاع پلی استر: 8 cm
واحد: عدد
×

مجسمه فرشته پلی استر کد 54

3/500 تومان
honari-70-173
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: مجسّمه
طول پلی استر: 6 cm
عرض پلی استر: 5 cm
ارتفاع پلی استر: 12 cm
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 6*19 کد 70

4/500 تومان
honari-682-465
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 19 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 22*5 کد 72/1

5/000 تومان
honari-987-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 5 cm
عرض سرامیک: 5 cm
ارتفاع سرامیک: 22 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 29*6 کد 72/2

5/500 تومان
honari-611-763
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 29 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

قفل کلید دار آهنی کد 2111

1/400 تومان
honari-17-437
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 47*23 mm
کاربرد: قفل
واحد: عدد
×

قفل ظروف چوبی زرد قلم کد 2110

1/050 تومان
honari-949-477
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 22*35 mm
کاربرد: قفل
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2105

560 تومان
honari-68-461
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 37*10 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2305

2/650 تومان
honari-752-356
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
اندازه: 60*16 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2308

2/800 تومان
honari-931-573
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
اندازه: 45*30 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

گوشه ظروف چوبی زرد قلم کد 2306

420 تومان
honari-195-311
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: طول هر طرف 25mm
کاربرد: گوشه
واحد: عدد
×

گوشه ظروف چوبی زرد قلم کد 2307

210 تومان
honari-301-283
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
اندازه: طول هر طرف 25mm
کاربرد: گوشه
واحد: عدد
×

آویز پشت قاب زرد قلم کد 2205

700 تومان
honari-434-238
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: آهن
رنگ پایه: سیاه
اندازه: 41*6 mm
کاربرد: آویز
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 1922

1/700 تومان
honari-485-150
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
اندازه: 58*36 mm
واحد: عدد
×

قفل ظروف چوبی زرد قلم کد 1903

170 تومان
honari-989-372
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

قفل ظروف چوبی زرد قلم کد 1921

1/400 تومان
honari-216-48
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
×

دستگیره پیچی ظروف چوبی زرد قلم کد 2009

1/400 تومان
honari-303-208
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 17 * 17 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 1909

275 تومان
honari-68-868
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 20 * 18 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2006

450 تومان
honari-618-164
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 13 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

تزیینی ظروف چوبی زرد قلم کد 2007

2/400 تومان
honari-806-865
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 60*40 mm
کاربرد: تزئین
واحد: عدد
×

آویز کلید ظروف چوبی زرد قلم کد 1910

700 تومان
honari-77-831
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 30*11 mm
کاربرد: آویز
واحد: عدد
×

آویز کلید ظروف چوبی زرد قلم کد 2011

1/400 تومان
honari-476-822
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: آهن
رنگ پایه: سیاه
اندازه: 45*30
کاربرد: آویز
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2104

1/950 تومان
honari-867-529
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 83*20 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2109

1/400 تومان
honari-618-446
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 80*13 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2102

1/200 تومان
honari-597-623
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 65*15 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2207

350 تومان
honari-812-133
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 26*23 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

دستگیره پیچی ظروف چوبی زرد قلم کد 2005

1/200 تومان
honari-928-284
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 15*12mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

آویز پشت قاب زرد قلم کد 2204

700 تومان
honari-225-97
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 20*10mm
کاربرد: آویز
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2108

800 تومان
honari-954-311
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 65*10 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

دستگیره کولنی ظروف چوبی زرد قلم کد 2206

350 تومان
honari-152-665
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 25*20mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

قفل کلید دار آهنی کد 2010

850 تومان
honari-695-438
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: آهن
اندازه: 30*15mm
کاربرد: قفل
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2107

500 تومان
honari-778-225
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 47 * 15 mm
کاربرد: دستگیره
واحد: عدد
×

قفل ظروف چوبی زرد قلم طرح پروانه کد 2203

6/650 تومان
yaragh_zoroof_choobi_2203
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
اندازه: 50*45 mm
کاربرد: قفل
واحد: عدد
×

تزیینی سرامیکی طرح بته جقه

1/000 تومان
honari-59-808
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 13 cm
عرض سرامیک: 11 cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
واحد: عدد
×

ظرف هفت سین سرامیکی طرح ماهی

1/000 تومان
honari-327-871
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 10 cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه