سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سمبه سایز دوازده


6/900 تومان
×

سمبه سایز دوازده

6/900 تومان
honari-109-916
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
اندازه سنبه: دوازده
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 70 گرم

سمبه سایز ده


6/900 تومان
×

سمبه سایز ده

6/900 تومان
honari-564-582
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
اندازه سنبه: 10
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 70 گرم

دستگاه پانچ رو میزی


45/000 تومان
×

دستگاه پانچ رو میزی

45/000 تومان
honari-767-163
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 2000 گرم

دستگاه پانچ رو میزی پگاه


45/000 تومان
×

دستگاه پانچ رو میزی پگاه

45/000 تومان
honari-240-435
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 2000 گرم

سمبه اریب زن 6 تایی


26/000 تومان
×

سمبه اریب زن 6 تایی

26/000 تومان
sombe_oribzan_6taie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 100 گرم

سمبه اریب زن 4 تایی


23/000 تومان
×

سمبه اریب زن 4 تایی

23/000 تومان
sombe_oribzan_4taie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 100 گرم

سمبه اریب زن 1 عددی


18/000 تومان
×

سمبه اریب زن 1 عددی

18/000 تومان
sombe_orib_zan_1adadi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 100 گرم
10 % +

2/000 تومان
×
ziro_ro_takht_riz6
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه سنبه: 6
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 60 گرم
10 % +

ماسوره پرچ دکمه چهارپارچه میانه


7/500 تومان
×

ماسوره پرچ دکمه چهارپارچه میانه

7/500 تومان
masore_4parche_miane
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 110 گرم
10 % +

دکمه زن درشت (پرچ کن سه تیکه)


3/500 تومان
×

دکمه زن درشت (پرچ کن سه تیکه)

3/500 تومان
dokme_zan_bozorg
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
واحد: عدد
وزن: 200 گرم
10 % +

دکمه زن ریز (پرچ کن سه تیکه)


3/500 تومان
×

دکمه زن ریز (پرچ کن سه تیکه)

3/500 تومان
dokme_zan_riz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
اندازه سنبه: ریز
جنس سنبه: فولاد
واحد: عدد
وزن: 200 گرم
8 % +

پرچ کن قپه اي سایز شش


1/600 تومان
×

پرچ کن قپه اي سایز شش

1/600 تومان
parch_kon_ghopei_siz6
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
واحد: عدد
وزن: 85 گرم
5 % +

ماسوره پرچ دکمه چهارپارچه ریز


7/500 تومان
×

ماسوره پرچ دکمه چهارپارچه ریز

7/500 تومان
charmdoozi_Masore_4parche_riz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 110 گرم
15 % +

سمبه طرح چشم سایز شش


6/000 تومان
×

سمبه طرح چشم سایز شش

6/000 تومان
sombe_tarhe_cheshm_siz6
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: طرح دار
اندازه سنبه: 6
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
5 % +

سمبه سه تایی سایز نیم


12/500 تومان
×

سمبه سه تایی سایز نیم

12/500 تومان
honari-171-637
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: سه تایی
اندازه سنبه: 0.5
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 70 گرم
5 % +

سر سمبه پانچ دستی سایز نیم


2/800 تومان
×

سر سمبه پانچ دستی سایز نیم

2/800 تومان
sar_sombe_siz_nim
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: سر سنبه
اندازه سنبه: 0.5
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 4 گرم
5 % +

سمبه سایز یک


2/600 تومان
×

سمبه سایز یک

2/600 تومان
sombe_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
اندازه سنبه: 1
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 30 گرم
8 % +

سوراخ کن دستی قرمز


16/000 تومان
×

سوراخ کن دستی قرمز

16/000 تومان
sorakhKon-Dasti-Ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: سوراخ کن
واحد: عدد
وزن: 500 گرم
8 % +

ماسوره پرچ کن بزرگ


7/500 تومان
×

ماسوره پرچ کن بزرگ

7/500 تومان
charmdoozi-abzar-sombepanch-ghaleb121
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: ماسوره
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 57 گرم
8 % +

ماسوره پرچ کن کوچک


7/500 تومان
×

ماسوره پرچ کن کوچک

7/500 تومان
charmdoozi-abzar-sombepanch-ghaleb120
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: ماسوره
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 53 گرم
5 % +

ماسوره پرچ دکمه چهارپارچه درشت


7/500 تومان
×

ماسوره پرچ دکمه چهارپارچه درشت

7/500 تومان
charmdoozi-abzar-sombepanch-ghaleb110
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: ماسوره
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 110 گرم
5 % +

سمبه سه تایی سایز یک و نیم


12/300 تومان
×

سمبه سه تایی سایز یک و نیم

12/300 تومان
charmdoozi-abzar-sombe-setaei-1-5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: سه تایی
اندازه سنبه: 1.5
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 70 گرم
5 % +

سوراخ کن دستی درجه یک


30/000 تومان
×

سوراخ کن دستی درجه یک

30/000 تومان
ok-sorakhkon-dasti-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: سوراخ کن
اندازه سنبه: 1
واحد: عدد
وزن: 500 گرم

دستگاه پانچ دستی


25/000 تومان
×

دستگاه پانچ دستی

25/000 تومان
panch-2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 600 گرم
5 % +

سمبه سه تایی سایز یک


12/500 تومان
×

سمبه سه تایی سایز یک

12/500 تومان
sorakh-kon3taii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: سه تایی
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 100 گرم
8 % +

سمبه سایز پنج


3/500 تومان
×

سمبه سایز پنج

3/500 تومان
sombe-sorakh-kon-5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
اندازه سنبه: 5
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 70 گرم
5 % +

سر سمبه پانچ دستی سایز یک


2/750 تومان
×

سر سمبه پانچ دستی سایز یک

2/750 تومان
sar-sombe-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: سر سنبه
اندازه سنبه: 1
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 4 گرم
5 % +

سر سمبه پانچ دستی سایز یک و نیم


2/750 تومان
×

سر سمبه پانچ دستی سایز یک و نیم

2/750 تومان
sar-sombe-1.5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: سر سنبه
اندازه سنبه: 1.5
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 4 گرم
5 % +

سمبه سایز نیم


2/600 تومان
×

سمبه سایز نیم

2/600 تومان
Sombe-size0.5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
اندازه سنبه: 0.5
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 30 گرم
5 % +

سمبه سایز یک و نیم


2/600 تومان
×

سمبه سایز یک و نیم

2/600 تومان
Sombe-size1.5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
اندازه سنبه: 1.5
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 30 گرم
5 % +

سمبه سایز دو


2/600 تومان
×

سمبه سایز دو

2/600 تومان
Sombe-size2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
اندازه سنبه: 2
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 30 گرم
5 % +

سمبه سایز دو و نیم


2/600 تومان
×

سمبه سایز دو و نیم

2/600 تومان
Sombe-size2.5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
اندازه سنبه: 2.5
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 30 گرم
5 % +

سمبه سایز سه


3/000 تومان
×

سمبه سایز سه

3/000 تومان
Sombe-size3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: گرد
اندازه سنبه: 3
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 30 گرم
12 % +

سمبه نیم دایره سایز هفت


5/300 تومان
×

سمبه نیم دایره سایز هفت

5/300 تومان
sombe-nimdayere-size7
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: طرح دار
اندازه سنبه: 7
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 50 گرم

سمبه ی نیم دایره سایز هشت


5/400 تومان
×

سمبه ی نیم دایره سایز هشت

5/400 تومان
sombe-nimdayereh-size8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: طرح دار
اندازه سنبه: 8
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
15 % +

سمبه سوراخ کن سه و نیم


4/000 تومان
×

سمبه سوراخ کن سه و نیم

4/000 تومان
sorakh-kon-size4.5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سنبه: سوراخ کن
اندازه سنبه: 3.5
جنس سنبه: چدن
واحد: عدد
وزن: 70 گرم

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه