سبد خرید شما خالی است !

رنگ پارچه

جستجو در دسته "رنگ پارچه" :

×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil طلایی صدفی کد 245

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-245
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حلال: آب
حجم رنگ: 45mil
کدمحصول : 8694486002454
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil نارنجی مات کد 2021

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2021
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حلال: آب
حجم رنگ: 45mil
کدمحصول : 8694486020212
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil سبز زیتونی صدفی کد 265

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-265
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002652
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil آبی صدفی کد 266

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002669
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil آبی مات کد 2079

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2079
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020793
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil فیروزه ای صدفی کد 258

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-258
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002584
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil صورتی کثیف صدفی کد 263

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-263
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002638
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil قهوه ای مات کد 2014

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2014
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020144
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil قرمز مات کد 2026

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2026
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486000269
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil آبی مات کد 2012

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2012
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020120
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil لیمویی مات کد 2017

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2017
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020175
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil یاسی مات کد 2039

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2039
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020397
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil صورتی بژ صدفی کد 262

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-262
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002621
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil زرد طلایی صدفی کد 264

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-264
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002645
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil سبز کثیف صدفی کد 269

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-269
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002690
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil آبی مات کد 2030

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2030
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020304
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil بنفش ارغوانی صدفی کد 239

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-239
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002393
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil کرم مات کد 2067

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2067
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020670
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil شرابی صدفی کد 257

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-257
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002577
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil قهوه ای تیره مات کد 2020

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2020
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020205
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil قرمز کمرنگ مات کد 2078

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2078
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020786
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil سبز مات کد 2028

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2028
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020281
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil نقره ای صدفی کد 251

13/800 تومان
texco-nacre-gumus-beyazi-251
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
رنگ پایه: نقره ای
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002515
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil مرجانی صدفی کد 261

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-261
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002614
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil قرمز مات کد 2024

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2024
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020243
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil قرمز صدفی کد 254

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-254
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002546
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil قرمز آتشی صدفی کد 247

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-247
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002478
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil قرمز مات کد 2082

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2082
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020823
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil بنفش تیره صدفی کد 260

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-260
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002607
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil نارنجی صدفی کد 268

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002683
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil زرد مات کد 2013

11/500 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2013
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020137
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil مرجانی صدفی کد 237

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-237
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002379
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil بنفش صدفی کد 270

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-270
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002706
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil زرد صدفی کد 236

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-236
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002362
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil آبی صدفی کد 240

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-240
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002409
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 mil صورتی صدفی کد 238

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-238
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002386
تعداد بسته

از رنگ پارچه برای نقاشی و چاپ بر روی انواع پارچه های نخی، ویسکوز، جیر، حریر و ... استفاده می شود. رنگ های پارچه در ۲ نوع متفاوت عرضه میشود که دسته اول غلظت بیشتری داشته و با قلم مو باید بر روی پارچه اجرا شود و دسته دوم که رقیق و به صورت اسپری میباشد . رنگ های پارچه حلال در آب هستند که بعد از خشک شدن ثابت شده و قابل شست وشو درآب گرم، ماشین لباس شویی، وایتکس و ...می باشند. این رنگها نمایی درخشان با قابلیت پوشانندگی بالایی دارند که بر روی انواع پارچه های رنگی قابل استفاده می باشند و می توان برای تزئین انواع لباس، روسری، پرده، رومیزی، کیف و کفش پارچه ای و ... از آن ها استفاده کرد. برای تثبیت بیشتر رنگ های پارچه بهتر است بعد از خشک شدن کامل رنگ ٬ پارچه را از پشت اتو بزنید تا رنگ پارچه کاملا تثبیت شود. در صورتی که از رنگ آکریلیک برای رنگ کردن پارچه استفاده می کنید باید از چسب بیندر یا دی ام پنج برای ثابت کردن رنگ روی پارچه استفاده کنید رنگ های پارچه در انواع ساده ٬ متالیک و فلوئورسانس عرضه میشود مانند هنر ویترای که از ترکیب رنگ و دورگیر برای زیا تر کردن طرح استفاده  می شود در هنر نقاشی روی پارچه نیز ار لاینر  یا دورگیر پارچه برای زیباتر نمودن طرح روی پارچه استفده میشود


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه