سبد خرید شما خالی است !

رنگ اکرولیک وستا

جستجو در دسته "رنگ اکرولیک وستا" :

×

بسته 10 رنگ اکریلیک 37میل تیوپی وستا

87/600 تومان
honari-1545048865-479
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حلال: آب
رنگ پایه: چند رنگ
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360178
تعداد بسته
×

بسته6 رنگ اکریلیک 21میل تیوپی وستا

33/120 تومان
honari-1545048126-627
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حلال: آب
رنگ پایه: چند رنگ
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360959
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل بنفش کد 47 وستا

12/000 تومان
honari-1545035751-180
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 1131322039360029
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل بنفش کد 28 وستا

12/000 تومان
honari-1545035654-709
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 1131322039360630
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل سبز کد 43 وستا

12/000 تومان
honari-1545035555-945
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 1131322039360036
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی کد 15 وستا

12/000 تومان
honari-1545035422-966
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360628
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل قرمز کد 5 وستا

12/000 تومان
honari-1545035162-495
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360627
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل قهوه ای کد 2 وستا

12/000 تومان
honari-1545035014-935
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 1131322039360023
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل قهوه ای کد 3 وستا

12/000 تومان
honari-1545034849-488
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 1131322039360031
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل مشکی کد 24 وستا

12/000 تومان
honari-1545034694-611
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 1131322039360019
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی کد 10 وستا

12/000 تومان
honari-1545034604-405
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360033
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل نارنجی کد 4 وستا

12/000 تومان
honari-1545034198-703
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 1131322039360016
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل سبز کد 37 وستا

12/000 تومان
honari-1545034098-916
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 1131322039360020
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل زرد کد 9 وستا

12/000 تومان
honari-1545033961-759
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 1131322039360025
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل صورتی کد 20 وستا

12/000 تومان
honari-1545033874-834
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 1131322039360437
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی کد 21 وستا

12/000 تومان
honari-1545033728-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360034
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل قرمز کد 23 وستا

12/000 تومان
honari-1545033515-690
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360629
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل قرمز کد 1 وستا

12/000 تومان
honari-1545033344-556
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360015
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی کد 30 وستا

12/000 تومان
honari-1545033240-268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360035
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل زرد کد 29 وستا

12/000 تومان
honari-1545033146-426
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 1131322039360027
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل زرد کد 13 وستا

12/000 تومان
honari-1545033056-430
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 1131322039360026
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل زرد کد 8 وستا

12/000 تومان
honari-1545032951-425
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 1131322039360017
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی کد 33 وستا

12/000 تومان
honari-1545032814-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360631
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل سفیدکد 40 وستا

12/000 تومان
honari-1545032725-536
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 1131322039360028
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل قرمز کد 38 وستا

12/000 تومان
honari-1545032620-262
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360632
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل سبز کد 48 وستا

12/000 تومان
honari-1545030069-147
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 1131322039360633
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل طلایی کد 52 وستا

15/000 تومان
honari-1545029940-69
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 1131322039360037
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل برنز کد 66 وستا

15/000 تومان
honari-1545029694-769
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: برنز
کدمحصول : 1131322039360703
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل مسی کد 55 وستا

15/000 تومان
honari-1545029478-572
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: مسی
کدمحصول : 1131322039360134
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل آبی درخشان کد 59 وستا

15/000 تومان
honari-1545029346-99
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360696
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل زرد براق کد 69 وستا

15/000 تومان
honari-1545029227-613
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 1131322039360706
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل نارنجی براق کد 56 وستا

15/000 تومان
honari-1545029059-218
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 1131322039360694
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل بنفش صدفی کد 57 وستا

15/000 تومان
honari-1545028862-785
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 1131322039360695
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل صورتی بنفش کد 62 وستا

15/000 تومان
honari-1545028597-139
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 1131322039360699
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل نقره ای تیره کد 61 وستا

15/000 تومان
honari-1545027321-260
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 1131322039360698
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل قرمز یاقوتی کد 68 وستا

15/000 تومان
honari-1545027094-299
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360705
تعداد بسته

رنگ‌ اکریلیک وستا نسل جدید برای ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسبند، چون غلظت بالایی دارند و به سرعت خشک می‌شوند و بو ندارند. قابل شستشو، سرعت خشک شدن بالا ، سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب ،مقاومت فوق العاده در برابر سایش، سازگار با محیط زیست، قدرت پوشانندگی بسیار عالی ، بدون بوی نامطبوع ،عدم ایجاد حساسیت، مناسب برای سطوح گچی، سیمانی، آجری، زود خشک میشوند و خواص ضد باکتری و کپک دارند. 
رنگ اکریلیک وستا در سایز های ۷۵میل،۲۲ میل و ۲۵۰ میل موجود میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه