سبد خرید شما خالی است !

نقاشی روی پارچه

×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل نارنجی مات کد 2021

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2021
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حلال: آب
حجم رنگ: 45mil
کدمحصول : 8694486020212
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل سبز زیتونی صدفی کد 265

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-265
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002652
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل آبی صدفی کد 266

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002669
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل آبی مات کد 2079

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2079
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020793
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل فیروزه ای صدفی کد 258

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-258
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002584
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل صورتی کثیف صدفی کد 263

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-263
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002638
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل قرمز مات کد 2026

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2026
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486000269
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل آبی مات کد 2012

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2012
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020120
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل یاسی مات کد 2039

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2039
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020397
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل صورتی بژ صدفی کد 262

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-262
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002621
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل زرد طلایی صدفی کد 264

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-264
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002645
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل سبز کثیف صدفی کد 269

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-269
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002690
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل آبی مات کد 2030

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2030
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020304
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل بنفش ارغوانی صدفی کد 239

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-239
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002393
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل کرم مات کد 2067

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2067
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020670
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل شرابی صدفی کد 257

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-257
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002577
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل قهوه ای تیره مات کد 2020

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2020
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020205
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل قرمز کمرنگ مات کد 2078

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2078
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020786
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل نقره ای صدفی کد 251

13/800 تومان
texco-nacre-gumus-beyazi-251
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
رنگ پایه: نقره ای
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002515
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل مرجانی صدفی کد 261

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-261
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002614
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل قرمز مات کد 2024

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2024
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020243
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل قرمز صدفی کد 254

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-254
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002546
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل قرمز آتشی صدفی کد 247

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-247
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002478
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل بنفش تیره صدفی کد 260

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-260
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002607
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل نارنجی صدفی کد 268

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002683
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل زرد مات کد 2013

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2013
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020137
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل سیاه مات کد 2019

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-2019
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486020199
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل مرجانی صدفی کد 237

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-237
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002379
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل بنفش صدفی کد 270

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-270
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002706
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل زرد صدفی کد 236

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-236
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002362
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل آبی صدفی کد 240

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-240
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002409
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل صورتی صدفی کد 238

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-238
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002386
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل فیروزه ای صدفی کد 241

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-241
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002416
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل سبز صدفی کد 243

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-243
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002430
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل سبز صدفی کد 256

13/800 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-256
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: صدفی
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486002560
تعداد بسته
×

رنگ پارچه تکسکو 45 میل سفید مات کد 010

12/000 تومان
texco-nacre-emerald-beyazi-010
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگ: مات
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ترکیه
سازنده رنگ : تکسکو
نوع رنگ پارچه: رنگ
حجم رنگ: 45mil
حلال: آب
کدمحصول : 8694486000108
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه