سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

چرم طبیعی

جستجو در دسته "چرم طبیعی " :

×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 81 ( 71 گرم - 6/75 فوت )

 
charm-tabeii-meshki-81
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011981
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 70 ( 72 گرمی -6/5 فوتی )

 
charm-tabeii-ghahveii-70
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011970
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 63 ( 60 گرم - 5 فوت )

 
charm-tabeii-meshki-63
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011963
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 56 (66گرمی - 6/25 فوتی )

 
charm-tabeii-meshki-56
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011956
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 52 (68 گرمی - 5/25 فوت )

 
charm-tabeii-meshki-52
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011952
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 45 ( 62 گرمی - 7/25 فوتی )

 
charm-tabeii-ghahveii-45
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011945
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 119 ( 54 گرمی - 3/75 فوتی )

 
leather119
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119119
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 118 ( 77 گرمی - 8/75 فوتی )

 
leathere118
واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119118
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 117 ( 70 گرمی - 4 فوتی )

 
leather117
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119117
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 116 ( 45 گرمی - 3/75 فوتی )

 
leather116
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119116
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 115 ( 52 گرمی - 6 فوتی )

 
leather115
واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119115
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 114 ( 56 گرمی - 5 فوتی )

 
leather114
واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119114
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 113 ( 81 گرمی - 7/25 فوتی )

 
leather113
واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119113
×

چرم طبیعی بزی عسلی کد 112 ( 63 گرمی - 5/25 فوتی )

 
leathere112
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119112
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 111 ( 94 گرمی - 8/25 فوتی )

 
leathere111
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119111
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 110 ( 88 گرمی - 5/25 فوتی )

 
leathere110
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119110
×

چرم طبیعی بزی عسلی کد 109 ( 78 گرمی - 5/75 فوتی )

 
leathere109
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119109
×

چرم طبیعی بزی عسلی کد 108 ( 85 گرمی - 6/25 فوتی )

 
leathere108
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119108
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 107 ( 81 گرمی - 8.5 فوتی )

 
leathere107
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119107
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 106 ( 69 گرمی - 5/25 فوتی )

 
leathere106
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119106
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 103 ( 61 گرمی - 4/5 فوتی )

 
leathere103
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119103
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 102 ( 111 گرمی - 5/5 فوتی )

 
leathere102
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119102
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 101 ( 70 گرمی - 5/25 فوتی )

 
leathere101
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119101
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 100 ( 75 گرمی - 5/25 فوتی )

 
leathere100
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119100
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 99( 73 گرم - 4.75فوت )

 
leathere99
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011999
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 96 ( 91 گرمی - 7/25 فوتی )

 
leathere96
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011996
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد95 ( 63 گرمی - 5 فوتی )

 
leather95
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011995
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 92 ( 60 گرم - 3.5فوت )

 
leathere92
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011992
×

چرم طبیعی بزی عسلی کد 91 ( 69 گرمی - 6/5 فوتی )

 
leathere91
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011991
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 90 ( 57 گرمی - 4/75 فوتی )

 
leathere90
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011990
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 88 ( 45 گرمی - 6 فوتی )

 
leather88
واحد: فوت
کدمحصول : 01011988
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 85 ( 114 گرمی-6.5 فوتی)

 
leathere85
واحد: فوت
کدمحصول : 01011985
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 83 ( 59 گرم - 5/5 فوت )

 
charm-tabeii-meshki-83
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011983
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 83 ( 77 گرم - 7/75 فوت )

 
charm-tabeii-meshki-82
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011982
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 80 ( 66 گرمی -8 فوتی )

 
charm-tabeii-ghahveii-80
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011980
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 79 ( 74 گرمی -6/75 فوتی )

 
charm-tabeii-gahveii-79
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011979

چرم دو نوع دارد چرم طبیعی که شامل انواع چرم بز، چرم گوسفند؛ چرم گاو و چرم شتر مرغ و غیره میشود و چرم مصنوعی . هر دو نوع چرم تقریبا کاربرد یکسانی دارند . مزیت های چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی در دوام بالای چرم طبیعی است به طوری کیف چرمی ای که با چرم طبیعی ساخته می شود به مراتب بسیار دیرتر از چرم مصنوعی که اصطلاحا پوست پوست میشود از بین می رود و حس وحال بهتری دارد و همخوان با محیط زیست است .

از مزیت های دیگر چرم طبیعی خاصیت تنفس پذیری چرم است به خصوص درمورد کفش چرم و دستکش چرم سبب تعریق و ایجاد بوی بد نمی شود.

 چرم های طبیعی به لحاظ مرغوبیت : چرم گاوی ، چرم بوفالو ، چرم گوسفند و چرم بز را شامل می شوند و قیمت چرم طبیعی بسته به کیقیت آن است و چرم گاوی گران قیمت ترین نوع چرم است. 

چنانچه خواهان خرید چرم طبیعی هستید و تشخیص دادن چرم طبیعی از چرم مصنوعی برای شما دشوار است موارد زیر می تواند به شما هنگام خرید چرم طبیعی کمک کند :

قیمت چرم طبیعی  نسبت به قیمت چرم مصنوعی بالاتر است، برای چرم طبیعی نمی توان ضخامت دقیقی تعیین کرد چون تمام سطح آن یکسان نیست و دارای تفاوت ضخامت در قسمت های مختلف می باشد. 

چرم طبیعی دارای تنوع در طرح و رنگ است و دو قسمت چرم طبیعی دارای یک طرح نیست اگر چنین بود بدانید که این چرم ، چرم مصنوعی است و طرح روی آن نیزپرسی است. 

یکی دیگر از ویژگی های چرم طبیعی ، نرم بودن چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی می باشد که به راحتی با لمس کردن قابل تشخیص است. از طرفی بوی چرم مصنوعی یکی از شاخصه های اصلی چرم طبیعی می باشد. 

راه دیگر برای اطمینان از طبیعی بودن چرم استفاده از شعله است چرم طبیعی در برابر حرارت تغییر حالت نمی دهد. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!