سبد خرید شما خالی است !

چرم طبیعی

جستجو در دسته "چرم طبیعی " :

×

چرم طبیعی بزی مِشکی ساده 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm_tabie_bozi-black-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113293
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی ساده 5.75 فوتی

79/350 تومان
charm_tabie_bozi-black-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113289
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی ساده 5 فوتی

69/000 تومان
charm_tabie_bozi-black-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113288
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی ساده 5.5 فوتی

75/900 تومان
charm_tabie_bozi-black-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113287
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بُزی قهوه ای طرح ماری 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm_tabie_bozi-light-brown--5-25
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113286
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای طرح ماری 4.75 فوتی

65/550 تومان
charm_tabie_bozi--brown-4-75
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113285
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی ساده 6.25 فوتی

86/250 تومان
charm_tabie_bozi-black-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113284
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای طرح ماری 6 فوتی

82/800 تومان
charm_tabie_bozi-light-brown-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113283
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای طرح ماری 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm_tabie_bozi-light-brown-5-25
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113282
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح ماری 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshki-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113280
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح ماری 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshki-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113279
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح ماری 6.5 فوتی

89/700 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshki-6-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113278
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح کرکدیل 6.5 فوتی

89/700 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshk-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113277
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح کرکدیل 6.75 فوتی

93/150 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshk-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113275
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح کرکدیل 5.75 فوتی

79/350 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshk-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113273
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته ساده 4.5 فوتی

62/100 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-4-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113269
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته ساده 5.75 فوتی

79/350 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-5--75
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113268
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته ساده 6.5 فوتی

89/700 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-6-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113267
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته ساده 6 فوتی

82/800 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113264
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته ساده 6.25 فوتی

86/250 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113263
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای روشن طرحدار 6.5 فوتی

89/700 تومان
charm_tabie_bozi-light-brown-6-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113261
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای روشن طرحدار 6.25 فوتی

86/250 تومان
charm_tabie_bozi-light-brown-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113258
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرحدار 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm_tabie_bozi_zereshki-tarhdar-5-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113257
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته طرحدار 6.75 فوتی

93/150 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-6-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113254
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته طرحدار 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-5-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113253
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته طرحدار 6.25 فوتی

86/250 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-6-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113252
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته طرحدار 5.5 فوتی

75/900 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-5-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113251
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی عسلی ساده 6.25 فوتی

 
charm-tabiei-bozi-asali-simple-
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113292
×

چرم طبیعی بزی عسلی ساده 5.75 فوتی

 
charm-tabiei-bozi-asali-simple-
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113291
×

چرم طبیعی بزی مِشکی ساده 5.5 فوتی

 
charm_tabie_bozi-black--5-2
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113290
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای طرح ماری 6.75 فوتی

 
charm_tabie_bozi-light-brown-6-75
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113281
×

چرم طبیعی بُزی زرشکی طرح کرکدیل 5.75 فوتی

 
charm-tabiei-bozi-zereshk--5--75
واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113276
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح کرکدیل 7.5 فوتی

 
charm-tabiei-bozi-zereshk-
واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113274
×

چرم طبیعی بزی مشکی طرح کرکدیل 6 فوتی

 
charm-tabiei-bozi-black-6
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113272
×

چرم طبیعی بزی مشکی طرح کرکدیل 5.75 فوتی

 
charm-tabiei-bozi-black-5-75
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113271
×

چرم طبیعی بُزی قهوه ای سوخته ساده 5.75 فوتی

 
charm_tabie_bozi-dark-brown--5--75
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113270

چرم دو نوع دارد چرم طبیعی که شامل انواع چرم بز، چرم گوسفند؛ چرم گاو و چرم شتر مرغ و غیره میشود و چرم مصنوعی . هر دو نوع چرم تقریبا کاربرد یکسانی دارند . مزیت های چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی در دوام بالای چرم طبیعی است به طوری کیف چرمی ای که با چرم طبیعی ساخته می شود به مراتب بسیار دیرتر از چرم مصنوعی که اصطلاحا پوست پوست میشود از بین می رود و حس وحال بهتری دارد و همخوان با محیط زیست است .

از مزیت های دیگر چرم طبیعی خاصیت تنفس پذیری چرم است به خصوص درمورد کفش چرم و دستکش چرم سبب تعریق و ایجاد بوی بد نمی شود.

 چرم های طبیعی به لحاظ مرغوبیت : چرم گاوی ، چرم بوفالو ، چرم گوسفند و چرم بز را شامل می شوند و قیمت چرم طبیعی بسته به کیقیت آن است و چرم گاوی گران قیمت ترین نوع چرم است. 

چنانچه خواهان خرید چرم طبیعی هستید و تشخیص دادن چرم طبیعی از چرم مصنوعی برای شما دشوار است موارد زیر می تواند به شما هنگام خرید چرم طبیعی کمک کند :

قیمت چرم طبیعی  نسبت به قیمت چرم مصنوعی بالاتر است، برای چرم طبیعی نمی توان ضخامت دقیقی تعیین کرد چون تمام سطح آن یکسان نیست و دارای تفاوت ضخامت در قسمت های مختلف می باشد. 

چرم طبیعی دارای تنوع در طرح و رنگ است و دو قسمت چرم طبیعی دارای یک طرح نیست اگر چنین بود بدانید که این چرم ، چرم مصنوعی است و طرح روی آن نیزپرسی است. 

یکی دیگر از ویژگی های چرم طبیعی ، نرم بودن چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی می باشد که به راحتی با لمس کردن قابل تشخیص است. از طرفی بوی چرم مصنوعی یکی از شاخصه های اصلی چرم طبیعی می باشد. 

راه دیگر برای اطمینان از طبیعی بودن چرم استفاده از شعله است چرم طبیعی در برابر حرارت تغییر حالت نمی دهد. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه