سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

چرم طبیعی

جستجو در دسته "چرم طبیعی " :

×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 118 ( 77 گرمی - 8/75 فوتی )

156/625 تومان
leathere118
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119118
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 117 ( 70 گرمی - 4 فوتی )

71/600 تومان
leather117
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119117
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 116 ( 45 گرمی - 3/75 فوتی )

67/125 تومان
leather116
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119116
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 115 ( 52 گرمی - 6 فوتی )

107/400 تومان
leather115
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119115
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 114 ( 56 گرمی - 5 فوتی )

89/500 تومان
leather114
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119114
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 113 ( 81 گرمی - 7/25 فوتی )

129/775 تومان
leather113
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119113
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی عسلی کد 112 ( 63 گرمی - 5/25 فوتی )

93/975 تومان
leathere112
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119112
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 111 ( 94 گرمی - 8/25 فوتی )

147/675 تومان
leathere111
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119111
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 110 ( 88 گرمی - 5/25 فوتی )

93/975 تومان
leathere110
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119110
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی عسلی کد 108 ( 85 گرمی - 6/25 فوتی )

111/875 تومان
leathere108
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119108
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 107 ( 81 گرمی - 8.5 فوتی )

152/150 تومان
leathere107
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119107
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 106 ( 69 گرمی - 5/25 فوتی )

93/975 تومان
leathere106
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119106
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 103 ( 61 گرمی - 4/5 فوتی )

85/050 تومان
leathere103
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119103
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 102 ( 111 گرمی - 5/5 فوتی )

103/950 تومان
leathere102
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119102
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 101 ( 70 گرمی - 5/25 فوتی )

93/975 تومان
leathere101
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119101
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 100 ( 75 گرمی - 5/25 فوتی )

99/225 تومان
leathere100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119100
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 99( 73 گرم - 4.75فوت )

85/025 تومان
leathere99
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011999
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 96 ( 91 گرمی - 7/25 فوتی )

129/775 تومان
leathere96
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011996
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 92 ( 60 گرم - 3.5فوت )

62/650 تومان
leathere92
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011992
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی عسلی کد 91 ( 69 گرمی - 6/5 فوتی )

116/350 تومان
leathere91
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011991
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 90 ( 57 گرمی - 4/75 فوتی )

85/025 تومان
leathere90
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011990
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 88 ( 45 گرمی - 6 فوتی )

107/400 تومان
leather88
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
کدمحصول : 01011988
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 85 ( 114 گرمی-6.5 فوتی)

116/350 تومان
leathere85
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
کدمحصول : 01011985
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 81 ( 71 گرم - 6/75 فوت )

 
charm-tabeii-meshki-81
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011981
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 70 ( 72 گرمی -6/5 فوتی )

 
charm-tabeii-ghahveii-70
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011970
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 63 ( 60 گرم - 5 فوت )

89/500 تومان
charm-tabeii-meshki-63
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011963
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 62 (63 گرم - 4/75 فوت )

78/375 تومان
charm-tabeii-meshki-62
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011962
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 59 ( 54 گرمی - 5 فوت )

82/500 تومان
charm-tabeii-meshki-59
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011959
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 56 (66گرمی - 6/25 فوتی )

 
charm-tabeii-meshki-56
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011956
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد54 ( 63 گرمی - 5/5 فوتی )

90/750 تومان
charm-tabei-meshki-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011954
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد53 ( 69 گرمی - 5/25 فوت)

86/625 تومان
charm-tabeii-meshki-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011953
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 52 (68 گرمی - 5/25 فوت )

 
charm-tabeii-meshki-52
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011952
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 45 ( 62 گرمی - 7/25 فوتی )

 
charm-tabeii-ghahveii-45
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011945
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 39 ( 46 گرمی - 6/5 فوتی )

107/250 تومان
charm-tabeii-ghahveii-39
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011939
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 37 ( 61 گرمی - 6/5 فوتی )

107/250 تومان
charm-tabeii-ghahveii-37
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011937
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 35(76 گرمی , 7/25 فوت )

119/625 تومان
charm-tabeii-ghahveii-35
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011935
تعداد بسته

چرم دو نوع دارد چرم طبیعی که شامل انواع چرم بز، چرم گوسفند؛ چرم گاو و چرم شتر مرغ و غیره میشود و چرم مصنوعی . هر دو نوع چرم تقریبا کاربرد یکسانی دارند . مزیت های چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی در دوام بالای چرم طبیعی است به طوری کیف چرمی ای که با چرم طبیعی ساخته می شود به مراتب بسیار دیرتر از چرم مصنوعی که اصطلاحا پوست پوست میشود از بین می رود و حس وحال بهتری دارد و همخوان با محیط زیست است .

از مزیت های دیگر چرم طبیعی خاصیت تنفس پذیری چرم است به خصوص درمورد کفش چرم و دستکش چرم سبب تعریق و ایجاد بوی بد نمی شود.

 چرم های طبیعی به لحاظ مرغوبیت : چرم گاوی ، چرم بوفالو ، چرم گوسفند و چرم بز را شامل می شوند و قیمت چرم طبیعی بسته به کیقیت آن است و چرم گاوی گران قیمت ترین نوع چرم است. 

چنانچه خواهان خرید چرم طبیعی هستید و تشخیص دادن چرم طبیعی از چرم مصنوعی برای شما دشوار است موارد زیر می تواند به شما هنگام خرید چرم طبیعی کمک کند :

قیمت چرم طبیعی  نسبت به قیمت چرم مصنوعی بالاتر است، برای چرم طبیعی نمی توان ضخامت دقیقی تعیین کرد چون تمام سطح آن یکسان نیست و دارای تفاوت ضخامت در قسمت های مختلف می باشد. 

چرم طبیعی دارای تنوع در طرح و رنگ است و دو قسمت چرم طبیعی دارای یک طرح نیست اگر چنین بود بدانید که این چرم ، چرم مصنوعی است و طرح روی آن نیزپرسی است. 

یکی دیگر از ویژگی های چرم طبیعی ، نرم بودن چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی می باشد که به راحتی با لمس کردن قابل تشخیص است. از طرفی بوی چرم مصنوعی یکی از شاخصه های اصلی چرم طبیعی می باشد. 

راه دیگر برای اطمینان از طبیعی بودن چرم استفاده از شعله است چرم طبیعی در برابر حرارت تغییر حالت نمی دهد. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!