سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

چرم طبیعی

جستجو در دسته "چرم طبیعی " :

×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 83 ( 59 گرم - 5/5 فوت )

90/750 تومان
charm-tabeii-meshki-83
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011983
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 81 ( 71 گرم - 6/75 فوت )

111/375 تومان
charm-tabeii-meshki-81
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011981
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 79 ( 74 گرمی -6/75 فوتی )

111/375 تومان
charm-tabeii-gahveii-79
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011979
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 78 ( 65 گرمی -6/25 فوتی )

103/125 تومان
charm-tabeii-ghahveii-78
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011978
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 77 ( 81 گرمی -8 فوتی )

132/000 تومان
charm-tabeii-ghahveii-77
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011977
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 75 ( 60 گرمی -6/25 فوتی )

103/125 تومان
charm-tabeii-ghahveii-75
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011975
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 74 ( 67 گرمی -7 فوتی )

115/500 تومان
charm-tabeii-ghahveii-74
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011974
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 73 ( 73 گرمی -5/5 فوتی )

90/750 تومان
charm-tabeii-ghahveii-73
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011973
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 72 ( 75گرمی -7 فوتی )

115/500 تومان
charm-tabeii-ghahveii-72
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011972
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 71 ( 54 گرمی -7/25 فوتی )

119/625 تومان
charm-tabeii-ghahveii-71
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011971
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 69 ( 69 گرمی -6/5 فوتی )

107/250 تومان
charm-tabeii-ghahveii-69
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011969
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 65( 57 گرمی - 4/25 فوتی )

70/125 تومان
charm-tabeii-meshki-65
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011965
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 64 ( 69 گرمی - 7/25 فوتی )

119/625 تومان
charm-tabeii-meshki-64
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011964
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 63 ( 60 گرم - 5 فوت )

82/500 تومان
charm-tabeii-meshki-63
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011963
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 62 (63 گرم - 4/75 فوت )

78/375 تومان
charm-tabeii-meshki-62
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011962
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 60 ( 64 گرمی - 5/5 فوتی )

90/750 تومان
charm-tabeii-meshki-60
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011960
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 59 ( 54 گرمی - 5 فوت )

82/500 تومان
charm-tabeii-meshki-59
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011959
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 56 (66گرمی - 6/25 فوتی )

103/125 تومان
charm-tabeii-meshki-56
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011956
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد54 ( 63 گرمی - 5/5 فوتی )

90/750 تومان
charm-tabei-meshki-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011954
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد53 ( 69 گرمی - 5/25 فوت)

86/625 تومان
charm-tabeii-meshki-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011953
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 52 (68 گرمی - 5/25 فوت )

86/625 تومان
charm-tabeii-meshki-52
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011952
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 51 (53 گرمی - 4/75 فوتی )

78/375 تومان
xharm-tabeii-meshki-51
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011951
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 50 (61 گرمی - 6/5 فوت )

107/250 تومان
charm-tabeii-meshki-50
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011950
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 48 (64 گرمی 7/75 فوت)

127/875 تومان
charm-tabeii-ghahveii-49
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011948
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 47 ( 58 گرمی - 6 فوتی )

99/000 تومان
charm-tabeii-ghahveii-47
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011947
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 44 ( 65 گرمی - 6/25 فوتی )

103/125 تومان
charm-tabeii-ghahveii-44
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
کدمحصول : 01011944
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 41 ( 48 گرمی - 5/75 )

94/875 تومان
charm-tabeii-ghahveii-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011941
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 40 ( 73 گرمی - 7/25 فوتی )

119/625 تومان
charm-tabeii-ghahveii-40
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011940
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 39 ( 46 گرمی - 6/5 فوتی )

107/250 تومان
charm-tabeii-ghahveii-39
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011939
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 37 ( 61 گرمی - 6/5 فوتی )

107/250 تومان
charm-tabeii-ghahveii-37
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011937
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 36 (85گرمی / 7.25 فوتی )

119/625 تومان
charm-tabeii-ghahveii-36
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011936
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 35(76 گرمی , 7/25 فوت )

119/625 تومان
charm-tabeii-ghahveii-35
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011935
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 34 ( 63 گرمی - 6 فوتی )

99/000 تومان
charm-tabeii-ghahveii-34
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011934
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 33 ( 57 گرمی - 5 فوتی )

82/500 تومان
charm-tabeii-ghahveii-33
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011933
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 30 (62 گرمی _ 7/5 فوتی )

123/750 تومان
charm-tabeii-ghahveii-30
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011930
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 29 ( 62 گرمی - 5/75 فوتی )

94/875 تومان
charm-tabeii-ghahveii-29
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011929
تعداد بسته

چرم دو نوع دارد چرم طبیعی که شامل انواع چرم بز، چرم گوسفند؛ چرم گاو و چرم شتر مرغ و غیره میشود و چرم مصنوعی . هر دو نوع چرم تقریبا کاربرد یکسانی دارند . مزیت های چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی در دوام بالای چرم طبیعی است به طوری کیف چرمی ای که با چرم طبیعی ساخته می شود به مراتب بسیار دیرتر از چرم مصنوعی که اصطلاحا پوست پوست میشود از بین می رود و حس وحال بهتری دارد و همخوان با محیط زیست است .

از مزیت های دیگر چرم طبیعی خاصیت تنفس پذیری چرم است به خصوص درمورد کفش چرم و دستکش چرم سبب تعریق و ایجاد بوی بد نمی شود.

 چرم های طبیعی به لحاظ مرغوبیت : چرم گاوی ، چرم بوفالو ، چرم گوسفند و چرم بز را شامل می شوند و قیمت چرم طبیعی بسته به کیقیت آن است و چرم گاوی گران قیمت ترین نوع چرم است. 

چنانچه خواهان خرید چرم طبیعی هستید و تشخیص دادن چرم طبیعی از چرم مصنوعی برای شما دشوار است موارد زیر می تواند به شما هنگام خرید چرم طبیعی کمک کند :

قیمت چرم طبیعی  نسبت به قیمت چرم مصنوعی بالاتر است، برای چرم طبیعی نمی توان ضخامت دقیقی تعیین کرد چون تمام سطح آن یکسان نیست و دارای تفاوت ضخامت در قسمت های مختلف می باشد. 

چرم طبیعی دارای تنوع در طرح و رنگ است و دو قسمت چرم طبیعی دارای یک طرح نیست اگر چنین بود بدانید که این چرم ، چرم مصنوعی است و طرح روی آن نیزپرسی است. 

یکی دیگر از ویژگی های چرم طبیعی ، نرم بودن چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی می باشد که به راحتی با لمس کردن قابل تشخیص است. از طرفی بوی چرم مصنوعی یکی از شاخصه های اصلی چرم طبیعی می باشد. 

راه دیگر برای اطمینان از طبیعی بودن چرم استفاده از شعله است چرم طبیعی در برابر حرارت تغییر حالت نمی دهد. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!