سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

آموزش بافت پانچو کودک دخترانه

آموزش بافت پانچو کودک دخترانه

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش بافت پانچو دخترانه

مناسب برای: 8-6 ساله

    
5
6312 |

مواد اولیه


انتخاب همه
0
مجموع (تومان)

مرحله های آموزش بافت پانچو کودک دخترانه

جلو:

162 دانه سرانداخته،3سانتی متر1زیر،1رو کشبافت می بافیم.50 دانه ی وسطی را به این ترتیب می بافیم:18رو،14زیر،18رو؛از این به بعد این 50 دانه را بین خود بافته،یعنی بقیه دانه های هر دو طرف را2تا2تا در هر رج رفت و برگشت،به50 دانه اضافه می کنیم.(18رو را بافته،14 دانه زیر،18 دانه ی دیگر را این دفعه 2 دانه از دانه های روی میل سمت چپ به آن اضافه کرده،20 دانه را رو بافته و از همان جا بر می گردیم.20 دانه زیر بافته،14 دانه رو،این بار به 18 دانه دیگر باز هم 2دانه اضافه کرده،یعنی 20 دانه زیر می بافیم.)تعداد دانه های 18 رو در هر دوطرف به 30 دانه،بعد از آن،14 دانه ی دیگر از هر دو طرف برای پیچ و بقیه دانه ها را هم رو می بافیم.(در این میان در بیستمین رج14 دانه ی وسط را7×7پیچ داده و در چهلمین رج هم 1بار دیگر پیچ می دهیم.(جمعاً2بار)پس از اتمام 126 دانه،این بار،از هر دو طرف کار در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم.قد بافت به 34 دانه که رسید،برای شکاف یقه،دانه ها را از وسط نصف کرده و دو تکه به بافت ادامه می دهیم.در جلوی سمت چپ اول کار برای سجاف یقه،4 دانه درآورده و 9سانتی متر رکن می بافیم.جلوی سمت راست هم موقع بافت4 دانه ی اول را هم9سانتی متر رکن می بافیم.قد بافت به 46 سانتی متر که رسید،از هر دو طرف یقه 9 دانه را(جمعاً 18دانه)روی میل نگه داشته،ازسمت یقه هم در هر رج رفت و برگشت 2 دانه از هر دو طرف به دانه هایمان اضافه می کنیم تا تعداد دانه ها به صفر برسد
1.

جلو:

162 دانه سرانداخته،3سانتی متر1زیر،1رو کشبافت می بافیم.50 دانه ی وسطی را به این ترتیب می بافیم:18رو،14زیر،18رو؛از این به بعد این 50 دانه را بین خود بافته،یعنی بقیه دانه های هر دو طرف را2تا2تا در هر رج رفت و برگشت،به50 دانه اضافه می کنیم.(18رو را بافته،14 دانه زیر،18 دانه ی دیگر را این دفعه 2 دانه از دانه های روی میل سمت چپ به آن اضافه کرده،20 دانه را رو بافته و از همان جا بر می گردیم.20 دانه زیر بافته،14 دانه رو،این بار به 18 دانه دیگر باز هم 2دانه اضافه کرده،یعنی 20 دانه زیر می بافیم.)تعداد دانه های 18 رو در هر دوطرف به 30 دانه،بعد از آن،14 دانه ی دیگر از هر دو طرف برای پیچ و بقیه دانه ها را هم رو می بافیم.(در این میان در بیستمین رج14 دانه ی وسط را7×7پیچ داده و در چهلمین رج هم 1بار دیگر پیچ می دهیم.(جمعاً2بار)پس از اتمام 126 دانه،این بار،از هر دو طرف کار در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم.قد بافت به 34 دانه که رسید،برای شکاف یقه،دانه ها را از وسط نصف کرده و دو تکه به بافت ادامه می دهیم.در جلوی سمت چپ اول کار برای سجاف یقه،4 دانه درآورده و 9سانتی متر رکن می بافیم.جلوی سمت راست هم موقع بافت4 دانه ی اول را هم9سانتی متر رکن می بافیم.قد بافت به 46 سانتی متر که رسید،از هر دو طرف یقه 9 دانه را(جمعاً 18دانه)روی میل نگه داشته،ازسمت یقه هم در هر رج رفت و برگشت 2 دانه از هر دو طرف به دانه هایمان اضافه می کنیم تا تعداد دانه ها به صفر برسد

جلو:

162 دانه سرانداخته،3سانتی متر1زیر،1رو کشبافت می بافیم.50 دانه ی وسطی را به این ترتیب می بافیم:18رو،14زیر،18رو؛از این به بعد این 50 دانه را بین خود بافته،یعنی بقیه دانه های هر دو طرف را2تا2تا در هر رج رفت و برگشت،به50 دانه اضافه می کنیم.(18رو را بافته،14 دانه زیر،18 دانه ی دیگر را این دفعه 2 دانه از دانه های روی میل سمت چپ به آن اضافه کرده،20 دانه را رو بافته و از همان جا بر می گردیم.20 دانه زیر بافته،14 دانه رو،این بار به 18 دانه دیگر باز هم 2دانه اضافه کرده،یعنی 20 دانه زیر می بافیم.)تعداد دانه های 18 رو در هر دوطرف به 30 دانه،بعد از آن،14 دانه ی دیگر از هر دو طرف برای پیچ و بقیه دانه ها را هم رو می بافیم.(در این میان در بیستمین رج14 دانه ی وسط را7×7پیچ داده و در چهلمین رج هم 1بار دیگر پیچ می دهیم.(جمعاً2بار)پس از اتمام 126 دانه،این بار،از هر دو طرف کار در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم.قد بافت به 34 دانه که رسید،برای شکاف یقه،دانه ها را از وسط نصف کرده و دو تکه به بافت ادامه می دهیم.در جلوی سمت چپ اول کار برای سجاف یقه،4 دانه درآورده و 9سانتی متر رکن می بافیم.جلوی سمت راست هم موقع بافت4 دانه ی اول را هم9سانتی متر رکن می بافیم.قد بافت به 46 سانتی متر که رسید،از هر دو طرف یقه 9 دانه را(جمعاً 18دانه)روی میل نگه داشته،ازسمت یقه هم در هر رج رفت و برگشت 2 دانه از هر دو طرف به دانه هایمان اضافه می کنیم تا تعداد دانه ها به صفر برسد
1.

جلو:

162 دانه سرانداخته،3سانتی متر1زیر،1رو کشبافت می بافیم.50 دانه ی وسطی را به این ترتیب می بافیم:18رو،14زیر،18رو؛از این به بعد این 50 دانه را بین خود بافته،یعنی بقیه دانه های هر دو طرف را2تا2تا در هر رج رفت و برگشت،به50 دانه اضافه می کنیم.(18رو را بافته،14 دانه زیر،18 دانه ی دیگر را این دفعه 2 دانه از دانه های روی میل سمت چپ به آن اضافه کرده،20 دانه را رو بافته و از همان جا بر می گردیم.20 دانه زیر بافته،14 دانه رو،این بار به 18 دانه دیگر باز هم 2دانه اضافه کرده،یعنی 20 دانه زیر می بافیم.)تعداد دانه های 18 رو در هر دوطرف به 30 دانه،بعد از آن،14 دانه ی دیگر از هر دو طرف برای پیچ و بقیه دانه ها را هم رو می بافیم.(در این میان در بیستمین رج14 دانه ی وسط را7×7پیچ داده و در چهلمین رج هم 1بار دیگر پیچ می دهیم.(جمعاً2بار)پس از اتمام 126 دانه،این بار،از هر دو طرف کار در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم.قد بافت به 34 دانه که رسید،برای شکاف یقه،دانه ها را از وسط نصف کرده و دو تکه به بافت ادامه می دهیم.در جلوی سمت چپ اول کار برای سجاف یقه،4 دانه درآورده و 9سانتی متر رکن می بافیم.جلوی سمت راست هم موقع بافت4 دانه ی اول را هم9سانتی متر رکن می بافیم.قد بافت به 46 سانتی متر که رسید،از هر دو طرف یقه 9 دانه را(جمعاً 18دانه)روی میل نگه داشته،ازسمت یقه هم در هر رج رفت و برگشت 2 دانه از هر دو طرف به دانه هایمان اضافه می کنیم تا تعداد دانه ها به صفر برسد

پشت: 126 دانه سرانداخته،3 سانتی متر 1 زیر،1رو کشباف می بافیم.پس از آن با روبافی ادامه داده و مانند کار جلوی 50 دانه را بین خود بافته و در هر رج رفت و برگشت 2 دانه از هر دو طرف به دانه هایمان اضافه می کنیم.پس از بافتن همه ی دانه ها،از هر دو طرف1دانه کور می کنیم.قد بافت به 51 سانتی متر که رسید،همه ی دانه ها را یکباره کور می کنیم.
2.
پشت: 126 دانه سرانداخته،3 سانتی متر 1 زیر،1رو کشباف می بافیم.پس از آن با روبافی ادامه داده و مانند کار جلوی 50 دانه را بین خود بافته و در هر رج رفت و برگشت 2 دانه از هر دو طرف به دانه هایمان اضافه می کنیم.پس از بافتن همه ی دانه ها،از هر دو طرف1دانه کور می کنیم.قد بافت به 51 سانتی متر که رسید،همه ی دانه ها را یکباره کور می کنیم.
پشت: 126 دانه سرانداخته،3 سانتی متر 1 زیر،1رو کشباف می بافیم.پس از آن با روبافی ادامه داده و مانند کار جلوی 50 دانه را بین خود بافته و در هر رج رفت و برگشت 2 دانه از هر دو طرف به دانه هایمان اضافه می کنیم.پس از بافتن همه ی دانه ها،از هر دو طرف1دانه کور می کنیم.قد بافت به 51 سانتی متر که رسید،همه ی دانه ها را یکباره کور می کنیم.
2.
پشت: 126 دانه سرانداخته،3 سانتی متر 1 زیر،1رو کشباف می بافیم.پس از آن با روبافی ادامه داده و مانند کار جلوی 50 دانه را بین خود بافته و در هر رج رفت و برگشت 2 دانه از هر دو طرف به دانه هایمان اضافه می کنیم.پس از بافتن همه ی دانه ها،از هر دو طرف1دانه کور می کنیم.قد بافت به 51 سانتی متر که رسید،همه ی دانه ها را یکباره کور می کنیم.
کلاه:9 دانه ای که یک طرف نگه داشته بودیم را روی میل گرفته و تا وسط تکه ی پشت،حدوداً52 دانه در آورده،10 سانتی متر ساده بافته و بعد،از قسمت پشت گردن،در هر رج رفت1 دانه کور می کنیم.16 سانتی متر دیگر به بافت ادامه داده،پس از آن،از همان طرف دانه اضافه کرده،16 سانتی متر می بافیم.بعد،دیگر دانه اضافه نکرده،10سانتی متر دیگر بافته و دانه ها را کور می کنیم.کلاه را تا کرده و به سمت دیگر می دوزیم.
3.
کلاه:9 دانه ای که یک طرف نگه داشته بودیم را روی میل گرفته و تا وسط تکه ی پشت،حدوداً52 دانه در آورده،10 سانتی متر ساده بافته و بعد،از قسمت پشت گردن،در هر رج رفت1 دانه کور می کنیم.16 سانتی متر دیگر به بافت ادامه داده،پس از آن،از همان طرف دانه اضافه کرده،16 سانتی متر می بافیم.بعد،دیگر دانه اضافه نکرده،10سانتی متر دیگر بافته و دانه ها را کور می کنیم.کلاه را تا کرده و به سمت دیگر می دوزیم.
کلاه:9 دانه ای که یک طرف نگه داشته بودیم را روی میل گرفته و تا وسط تکه ی پشت،حدوداً52 دانه در آورده،10 سانتی متر ساده بافته و بعد،از قسمت پشت گردن،در هر رج رفت1 دانه کور می کنیم.16 سانتی متر دیگر به بافت ادامه داده،پس از آن،از همان طرف دانه اضافه کرده،16 سانتی متر می بافیم.بعد،دیگر دانه اضافه نکرده،10سانتی متر دیگر بافته و دانه ها را کور می کنیم.کلاه را تا کرده و به سمت دیگر می دوزیم.
3.
کلاه:9 دانه ای که یک طرف نگه داشته بودیم را روی میل گرفته و تا وسط تکه ی پشت،حدوداً52 دانه در آورده،10 سانتی متر ساده بافته و بعد،از قسمت پشت گردن،در هر رج رفت1 دانه کور می کنیم.16 سانتی متر دیگر به بافت ادامه داده،پس از آن،از همان طرف دانه اضافه کرده،16 سانتی متر می بافیم.بعد،دیگر دانه اضافه نکرده،10سانتی متر دیگر بافته و دانه ها را کور می کنیم.کلاه را تا کرده و به سمت دیگر می دوزیم.
Login Pleas
4.
نتیجه نهایی

نظرات کاربران
4 نظر
1395/07/04
fandog
ببخشیدمیشه پاپوش آموزش بدین
Guest
1395/07/11
پشتیبانی سایت
تو قسمت آموزش ها پاپوش موجوده.
1394/12/24
مرادی
عالیه خیلی قشنگه
Guest
1396/07/18
فاطمه شریفی
عالیه افرین

برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید >> کلیک کنید.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه