سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

آموزش ست کودک بافتنی

آموزش ست کودک بافتنی

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش بافت ژاکت،کلاه، شال گردن و پیراهن

مناسب برای: 5-4 ساله

    
2
1687 |

مواد اولیه


انتخاب همه
0
مجموع (تومان)

مرحله های آموزش ست کودک بافتنی

ژاکت/ جلو و پشت:با نخ زرشکی 130 دانه سرانداخته، 1رج رکن بافته و از این به بعد چنین ادامه می دهیم:1رج 2تا1،1ژته تا آخر رج؛3رج رو؛ 1رج 2تا1، 1ژته تا آخر رج ؛ 3رج رو می بافیم در این میان تا آخر بافت ، در سمت سجاف های جلوی ، در رج های برگشت 2 دانه را نبافته بر میداریم و 1رو می بافیم ، در رج رفت 3دانه زیر می بافیم ، (این کار را برای گرد شدن لبه ی کار انجام می دهیم) بعد از آن، با2 رکن ، یک زیر مدل می بافیم. در رج های برگشت ، دانه های زیر را رو می بافیم. 20 سانتی متر به این ترتیب بافته ، 3 سانتی متر 1 زیر، یک رو کشبافت بافته و دوباره با دو رکن ، 1 زیر مدل را ادامه میدهیم. 2 سانتی متر بافته و برای حلقه ی آستین ،دانه هارا به صورت 30+60+30 تقسیم کرده ، هر قسمت را11سانتی متر بطور جداگانه می بافیم. برای یقه ، از سمت وسط های جلو ، 2+2+2+3 دانه کور کرده ، قد بافت به44 سانتی متر که رسید، همه ی دانه هارا یکباره کور می کنیم. آستین: 35 دانه سر انداخته ، 4سانتی متر اول را مانند جلو وپشت بافته ، از این به بعد ، با 2 رکن ، 1 زیر مدل می بافیم در این میان هر 10 رج یک بار از هر دوطرف 1دانه اضافه کرده، 24 سانتی متر بافته و کور می کنیم . یقه : از دور یقه دانه در آورده،با2 رکن ، 1زیر مدل می بافیم ودر این میان تا آخر بافت ، از هر دوطرف در رج های برگشت 2 دانه را نبافته بر میداریم و1 رو می بافیم ، در رج رفت 3 دانه زیر می بافیم . قد بافت به 5 سانتی متر که رسید ، 2 رج رو با فته و کور می کنیم.
1.

ژاکت/ جلو و پشت:با نخ زرشکی 130 دانه سرانداخته، 1رج رکن بافته و از این به بعد چنین ادامه می دهیم:1رج 2تا1،1ژته تا آخر رج؛3رج رو؛ 1رج 2تا1، 1ژته تا آخر رج ؛ 3رج رو می بافیم در این میان تا آخر بافت ، در سمت سجاف های جلوی ، در رج های برگشت 2 دانه را نبافته بر میداریم و 1رو می بافیم ، در رج رفت 3دانه زیر می بافیم ، (این کار را برای گرد شدن لبه ی کار انجام می دهیم) بعد از آن، با2 رکن ، یک زیر مدل می بافیم. در رج های برگشت ، دانه های زیر را رو می بافیم. 20 سانتی متر به این ترتیب بافته ، 3 سانتی متر 1 زیر، یک رو کشبافت بافته و دوباره با دو رکن ، 1 زیر مدل را ادامه میدهیم. 2 سانتی متر بافته و برای حلقه ی آستین ،دانه هارا به صورت 30+60+30 تقسیم کرده ، هر قسمت را11سانتی متر بطور جداگانه می بافیم. برای یقه ، از سمت وسط های جلو ، 2+2+2+3 دانه کور کرده ، قد بافت به44 سانتی متر که رسید، همه ی دانه هارا یکباره کور می کنیم. آستین: 35 دانه سر انداخته ، 4سانتی متر اول را مانند جلو وپشت بافته ، از این به بعد ، با 2 رکن ، 1 زیر مدل می بافیم در این میان هر 10 رج یک بار از هر دوطرف 1دانه اضافه کرده، 24 سانتی متر بافته و کور می کنیم . یقه : از دور یقه دانه در آورده،با2 رکن ، 1زیر مدل می بافیم ودر این میان تا آخر بافت ، از هر دوطرف در رج های برگشت 2 دانه را نبافته بر میداریم و1 رو می بافیم ، در رج رفت 3 دانه زیر می بافیم . قد بافت به 5 سانتی متر که رسید ، 2 رج رو با فته و کور می کنیم.

الگو آستین
2.
الگو آستین
پیراهن/جلو: با نخ قرمز 38 سانتی متر85 عدد(حدود38 سانتی متر)زنجیر زده، روی آن رج اول،6 زنجیره زده، حلقه کرده و داخل آن 6 زنجیر15 پایه بلند می زنیم.12 پایه بلند روی زنجیره زده و کار حلقه بافی را دوباره تکرار می کنیم. در رج دوم، همه ی رج را پایه بلند می زنیم. بعد، با نخ طوسی 1 رج حلقه بافی و 1 رج پایه بلند و بعد، با نخ قرمز 2 رج دیگر می بافیم.1 نخ طوسی به بافت ادامه داده و رج دوم هر7 پایه بلند یک بار 1 قفسه (جمعاً3 قفسه)درست می کنیم. بعد از آن، هر5پایه بلند 1 پایه بلند قلابی زده (5بار تکرار می شود) ودوباره 7 پایه بلند و 1 قفسه را3بار تکرار کرده و رج را به پایان می رسانیم. هر 2 رج یک بار مانند رج دوم 1 رج بافته و بدین ترتیب 25 سانتی متر به بافت ادامه می دهیم. بعد، با نخ قرمز از پشت پایه بلندها 2 رج کشبافت قلابی بافته و 8 سانتی متر دیگر مدل دامن می بافیم. سپس، برای یقه از وسط 10 پایه بلند را جا گذاشته و در رجهای بعدی از هر دوطرف 10 پایه گذاشته شده، در رجهای رفت و برگشت بعدی،1 پایه دیگر هم جا می گذاریم تا16 پایه باقی بماند.16 پایه که باقی ماند کار را به پایان می رسانیم. تکه پشت را مانند جلو،ولی بدون یقه می بافیم.
3.
پیراهن/جلو: با نخ قرمز 38 سانتی متر85 عدد(حدود38 سانتی متر)زنجیر زده، روی آن رج اول،6 زنجیره زده، حلقه کرده و داخل آن 6 زنجیر15 پایه بلند می زنیم.12 پایه بلند روی زنجیره زده و کار حلقه بافی را دوباره تکرار می کنیم. در رج دوم، همه ی رج را پایه بلند می زنیم. بعد، با نخ طوسی 1 رج حلقه بافی و 1 رج پایه بلند و بعد، با نخ قرمز 2 رج دیگر می بافیم.1 نخ طوسی به بافت ادامه داده و رج دوم هر7 پایه بلند یک بار 1 قفسه (جمعاً3 قفسه)درست می کنیم. بعد از آن، هر5پایه بلند 1 پایه بلند قلابی زده (5بار تکرار می شود) ودوباره 7 پایه بلند و 1 قفسه را3بار تکرار کرده و رج را به پایان می رسانیم. هر 2 رج یک بار مانند رج دوم 1 رج بافته و بدین ترتیب 25 سانتی متر به بافت ادامه می دهیم. بعد، با نخ قرمز از پشت پایه بلندها 2 رج کشبافت قلابی بافته و 8 سانتی متر دیگر مدل دامن می بافیم. سپس، برای یقه از وسط 10 پایه بلند را جا گذاشته و در رجهای بعدی از هر دوطرف 10 پایه گذاشته شده، در رجهای رفت و برگشت بعدی،1 پایه دیگر هم جا می گذاریم تا16 پایه باقی بماند.16 پایه که باقی ماند کار را به پایان می رسانیم. تکه پشت را مانند جلو،ولی بدون یقه می بافیم.
Login Pleas
4.

الگو آستین پیراهن

5.
شال: با نخ 21 طوسی 60 دانه سر انداخته،3 دانه از هر دوطرف را مانند یقه ژاکت بافته و بقیه دانه ها را 20 رج با 1رکن،1زیر مدل می بافیم.بعد، با نخ قرمز 50 رج ساده، با نخ طوسی 20 رج مدل می بافیم. به همین ترتیب در کل بافت 7 بار طوسی و6بار قرمز بافته و کور می کنیم. قسمتهای قرمز را تا کرده،به حالت پاپیون در آورده و می دوزیم.(به عکس اصلی توجه شود.)
6.
کلاه:با نخ طوسی 100 دانه سر انداخته،6رج ساده بافته بعد18 رکن را به صورت 1رج قرمز،1رج طوسی می بافیم. در رج بعدی، از هر 10 دانه 1 دانه کور کرده و در رجهای رفت بعدی از همان جاهایی که دانه کور کردیم، به کور کردن 1 دانه ادامه می دهیم تا اینکه 16 دانه باقی بماند. از داخل 16 دانه نخ رد کرده و جمع می کنیم.
7.
پاپیونها:با نخ 56 قرمز 20 دانه سر انداخته ،1 رج قرمز و 1رج طوسی12 رج می بافیم . در این میان مانند یقه ، تا آخر بافت، از هر دو طرف در رج های برگشت دودانه را نبافته و بر می داریم و 1 رو می بافیم . در رج رفت 3دانه زیر میبافیم. بعد، با نخ قرمز و طوسی بطور جداگانه زنجیر زده ، وسط پاپیون را با زنجیر طوسی جمع میکنیم . پاپیونهای آماده شده را، با زنجیرهای قرمز و طوسی به لبه و وسط جلو وصل می کنیم.
Login Pleas
8.
نتیجه نهایی

نظرات کاربران
2 نظر
1395/09/01
میناچشمی مقدم
باسلام.یه پیشنهادداشتم جای هنرسرمه دوزی بین آموزش ها خیلی خالیه.لطفاهرچه زودترلحاظ کنید.من تازه به جمع شمااضافه شدم خیلی دوست دارم این هنرویادبگیرم.ممنون
Guest
1395/04/23
p.nonahal
قشنگ بود😃
Guest

برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید >> کلیک کنید.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه