سبد خرید شما خالی است !

آموزش ژاکت و شلوار نوزاد

آموزش ژاکت و شلوار نوزاد

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش بافت ژاکت جلیقه، شلوار و کلاه نوزادی

مناسب برای 8-6 ماهه

    
3
6128 |

مواد اولیه


انتخاب همه
0
مجموع (تومان)

مرحله های آموزش ژاکت و شلوار نوزاد

ژاکت:با نخ آبی تیره 44 دانه سرانداخته ،7سانتی متر به صورت 12زیر ،20 رو12زیر بافته وبعد، همه دانه ها را 4رج ساده می بافیم. 20 دانه وسط را برای جیب کور کرده ،روی یک میل دیگر برای داخل جیب 20 دانه سر انداخته و7سانتی متر رو می بافیم. این تکه را زیر 20دانه ی کور شده قرار داده بعد همه دانه ها را 13سانتی متر به صورت 12زیر،20 رو، 12 زیر بافته و دانه ها را نگه می داریم. چلوی دیگر را نیز به همین ترتیب بافته و نگه می داریم. برای پشت 80 دانه سر انداخته،20 سانتی متر به صورت12 زیر،18رو،20زیر،18رو،12زیر بافته ونگه می داریم. برای آستین44 دانه سرانداخته،16رج به صورت 12زیر،20رو،12زیر بافته،بعد، هر6رج یک بار ازهر دو طرف 1دانه اضافه کرده و به بافت ادامه می دهیم تا اینکه قد بافت به12 سانتی متر برسد. سپس،20 دانه ی روی وسط را5 رج بین خود زیر بافته وکور می کنیم. از پشت همین 20 دانه، دوباره20 دانه در آورده و همه ی دانه هارا 6 سانتی متر می بافیم. بعداز آن،برای حلقه ی آستین ازیک طرف هر دو تکه جلو وازهردوطرف پشت و آستین ها 3 دانه کم کرده و همه دانه ها را روی یک میل جمع می کنیم.بصورت 12زیر،25 رو،8زیر، 46 رو، 8زیر، 23رو،20زیر، 23رو،8زیر،46رو،8زیر،25رو، 12زیر دانه ها را مرتب کرده و مدل می بافیم. در هر رج رفت،1 دانه ی رو در هر دوطرف 8 دانه های زیر را کور می کنیم تا به 86 دانه برسد.بعد، برای سجاف، ازسمت وسط هر دو تکه ی جلو 6دانه کور کرده وبرای یقه نیز 8 رج ساده بافته و همه دانه ها را یکباره کور می کنیم. با نخ سفید 75 زنجیر زده وبه وسط جلو می دوزیم.
1.

ژاکت:با نخ آبی تیره 44 دانه سرانداخته ،7سانتی متر به صورت 12زیر ،20 رو12زیر بافته وبعد، همه دانه ها را 4رج ساده می بافیم. 20 دانه وسط را برای جیب کور کرده ،روی یک میل دیگر برای داخل جیب 20 دانه سر انداخته و7سانتی متر رو می بافیم. این تکه را زیر 20دانه ی کور شده قرار داده بعد همه دانه ها را 13سانتی متر به صورت 12زیر،20 رو، 12 زیر بافته و دانه ها را نگه می داریم. چلوی دیگر را نیز به همین ترتیب بافته و نگه می داریم. برای پشت 80 دانه سر انداخته،20 سانتی متر به صورت12 زیر،18رو،20زیر،18رو،12زیر بافته ونگه می داریم. برای آستین44 دانه سرانداخته،16رج به صورت 12زیر،20رو،12زیر بافته،بعد، هر6رج یک بار ازهر دو طرف 1دانه اضافه کرده و به بافت ادامه می دهیم تا اینکه قد بافت به12 سانتی متر برسد. سپس،20 دانه ی روی وسط را5 رج بین خود زیر بافته وکور می کنیم. از پشت همین 20 دانه، دوباره20 دانه در آورده و همه ی دانه هارا 6 سانتی متر می بافیم. بعداز آن،برای حلقه ی آستین ازیک طرف هر دو تکه جلو وازهردوطرف پشت و آستین ها 3 دانه کم کرده و همه دانه ها را روی یک میل جمع می کنیم.بصورت 12زیر،25 رو،8زیر، 46 رو، 8زیر، 23رو،20زیر، 23رو،8زیر،46رو،8زیر،25رو، 12زیر دانه ها را مرتب کرده و مدل می بافیم. در هر رج رفت،1 دانه ی رو در هر دوطرف 8 دانه های زیر را کور می کنیم تا به 86 دانه برسد.بعد، برای سجاف، ازسمت وسط هر دو تکه ی جلو 6دانه کور کرده وبرای یقه نیز 8 رج ساده بافته و همه دانه ها را یکباره کور می کنیم. با نخ سفید 75 زنجیر زده وبه وسط جلو می دوزیم.

2.
کلاه:با نخ آبی تیره 100دانه سرانداخته، 6رج ساده بافته وبا نخ آبی روشن ادامه می دهیم.50 دانه اول را به این ترتیب می بافیم:25 دانه اول را بافته و بر می گردیم. در رج برگشت، فقط 3دانه بافته وباز هم بر می گردیم. به این 3دانه،3دانه دیگر اضافه کرده،6 دانه بافته بر می گردیم.به این ترتیب در هر رج رفت و برگشت 3دانه به دانه ها اضافه می کنیم(9،6،3،...)تا همه ی 50 دانه بافته شود. پس از آن، 50 دانه طرف دیگر را نیز به همین ترتیب بافته،بعد،همه ی دانه ها را 8سانتی متر باهم می بافیم.رج بعدی را بصورت 5زیر،3تا یکی،9زیر،3تا یکی می بافیم. بعد از آن،از همان جاهایی که دانه کور کردیم به کور کردن ادامه می دهیم تا اینکه دانه ها به اتمام برسد.
3.
کفش:با نخ آبی تیره 50 دانه سر انداخته،12رج2 تا زیر،2رو کشبافت بافته و بعد،20 رج بصورت 19 زیر،12رو،19 زیر می بافیم. 12 دانه ی روی وسط را بین خود بافته واز هر دو طرف آن در هر رج 1دانه کور می کنیم تا اینکه 4دانه باقی بماند.بعد، از هر دوطرف12 دانه،با3 تا یکی کور کردن ادامه می دهیم تا اینکه دانه ها به صفر برسند
Login Pleas
4.
شلوار/جلو:با نخ سفید30 دانه سر انداخته ،3.5 سانتی متر 2زیر،2رو کشبافت بافته و بعد،با ساده بافی ادامه می دهیم. در این میان هر6رج یک بار از یک طرف 5 دفعه 1 دانه اضافه کرده،برای زانو 8 دانه ی وسط را بین خود بافته و در هر رج رفت از هر دو طرف بافت 2 دانه به 8 دانه اضافه می کنیم تا همه ی دانه ها بافته شوند.بعد، در هر رج رفت این بار 2 دانه 2 دانه جا گذاشته و بر میگردیم تا به 8 دانه ی وسط برسیم. بعد از آن، همه ی دانه ها را ساده بافته، هر 6 رج یک بار ازیک طرف 1 دانه اضافه می کنیم. قد بافت به 24.5 سانتی متر که رسید، دانه ها را روی میل نگه می داریم. جلوی دیگررا نیزبه همین ترتیب بافته وهمه ی دانه ها را یکی کرده، بعد13 سانتی متر 2زیر،2رو کشبافت بافته و کور می کنیم
Login Pleas
5.
پشت:پاچه ها را مانند جلو بافته،ولی برای زانو کار جلو را انجام نمی دهیم. بعد از اینکه دانه های هر دو پاچه را یکی کردیم،3 رج ساده بافته،20 دانه از وسط را بین خود رو می بافیم. دانه های هر دو طرف 20 دانه را نیز به صورت 2تا یکی رو می بافیم تا اینکه دانه ها به اتمام برسد. قد بافت به 33.5 سانتی متر که رسید 3.5 سانتی متر2زیر ،2رو کشبافت بافته و کور می کنیم.
Login Pleas
6.
.جلیقه/جلو: با نخ آبی روشن 41 دانه سر انداخته، 9دانه را برای سجاف تا آخر بصورت 1زیر،1رو کشبافت و بقیه دانه ها را 3سانتی متر 2زیر،2رو کشبافت بافته و بعد، با ساده بافی ادامه می دهیم. در ساده بافی ،2دانه بافته برگشته،4 دانه بافته برگشته و به همین ترتیب ادامه می دهیم تا اینکه دانه ها به اتمام برسند.قد بافت که به 12سانتی متر که رسید، برای حلقه ی آستین از یک طرف 7دانه اضافه کرده،این7 دانه را بین خود بافته و از دانه های بدن 9 دفعه 1دانه کور می کنیم. قد بافت به14 سانتی متر که رسید،برای یقه از کنار 9دانه سجاف در هر رج رفت 1دانه کور می کنیم تا اینکه 22دانه باقی بماند.قد بافت به 25 سانتی متر که رسید، به جز 9دانه ی سجاف جلوی سمت راست، همه ی دانه ها را کور می کنیم.9 دانه ی سجاف را برای یقه ی پشت 12سانتی متر بافته و کور می کنیم.
Login Pleas
7.
.پشت:70 دانه سر انداخته،3سانتی متر 2زیر،2رو کشبافت بافته و بعد،32 دانه از وسط را بین خود ساده بافته و دانه های هر دو طرف را بصورت2تا یکی کور کردن در هر رج رفت به اتمام رسانده، بعد،9 سانتی متر بافته و مانند جلو برای حلقه ی آستین دانه کور می کنیم. برای یقه 19 دانه ازوسط را کور کرده و در رجهای بعدی ازهر دو طرف3+2+1دانه کور می کنیم. قد بافت به 25سانتی متر که رسید، همه ی دانه ها را کور می کنیم.

نظرات کاربران
3 نظر
1396/10/23
دوست خدا
سلام کارهاتون بسیار زیبا ولی خواستم ببافم خیلی کنگ شدم
Guest
1396/09/05
Sedigheh_h_ebrahimi
سلام سایز لباس ها مشخص نیست که برای چه سنی است
Guest
1395/08/29
میناچشمی مقدم
خیلی شیک وقشنگ.ممنونم
Guest
1394/10/22
پشتیبانی سایت
آموزش خوبی بود :)
Guest

برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید >> کلیک کنید.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه