سبد خرید شما خالی است !

آموزش بافت عروسک خرس با قلاب

آموزش بافت عروسک خرس با قلاب

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش بافت عروسک خرس با استفاده از قلاب به همراه نقشه بافت 

    
14
34138 |

مرحله های آموزش بافت عروسک خرس با قلاب

1.

سر:

یک حلقه جادویی قلاب بافی درست می کنید

رج 1: 6 پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید

رج 2: 2 پایه کوتاه در هر زنجیره می زنید( 12 پایه داشته باشیم)

رج 3: ( یک پایه کوتاه + دو پایه در یک زنجیره)تا آخر رج به همین صورت ادامه می دهید

رج4: ( 2 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 24 پایه داریم)

رج5:  ( 3پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 30 پایه داریم)

رج6: ( 4 پایه کوتاه+  دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 36 پایه داریم)

رج7:  (5 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 42 پایه داریم)
رج8: (6 پایه کوتاه+دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 48 پایه داریم)
 رج9: (7پایه کوتاه+دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 54 پایه داریم)
رج10: (8 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 60 پایه داریم)
رج 11: (9 پایه کوتاه+  دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 66 پایه داریم)
.رج12-24: در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید
رج 25: (9پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی می کنید )تا آخر رج،( 60 پایه داریم)
رج 26: (8 پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 54 پایه داریم)
 رج27: (7پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 48 پایه داریم)
رج 28: (6پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 42 پایه داریم)

 

بدن:

رج 30: (6 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 48 پایه داریم)

رج 31:(پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج 32: (7پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 54 پایه داریم)

رج 33: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج (60)

رج 34:(8پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 60 پایه داریم)

رج 35: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج 36: :(8 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 66 پایه داریم)

رج37: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج38: (10 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 72 پایه داریم)

رج39-51: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج52: (10پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 66 پایه داریم)

رج 53: (9 پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 60 پایه داریم)

رج 54: (8 پایه کوتاه+دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 54 پایه داریم)

رج55:(7 پایه کوتاه +دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 48 پایه داریم)

رج56:(6 پایه کوتاه+دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 42 پایه داریم)

رج57:(5 پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 36 پایه داریم)

رج58: (4 پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 30 پایه داریم)

رج 59: (3پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 24 پایه داریم)

رج 60:( پایه کوتاه+پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید) تا آخر رج،( 18 پایه داریم)

رج61: ( پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید) تا آخر رج،( 12 پایه داریم). (6)

رج62: (پایه کوتاه+یک زنجیره را نبافته)تا آخر رج(6 پایه داریم).

داخل بدن و سر را با الیاف پر کرده سپس ، نخ باقی مانده را از داخل زنجیره ها رد می کنید و نخ را می کشید و کور می کنید.

بافت بدن و سر به پایان رسید
2.

بدن:

رج 30: (6 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 48 پایه داریم)

رج 31:(پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج 32: (7پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 54 پایه داریم)

رج 33: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج (60)

رج 34:(8پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 60 پایه داریم)

رج 35: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج 36: :(8 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 66 پایه داریم)

رج37: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج38: (10 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 72 پایه داریم)

رج39-51: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج52: (10پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 66 پایه داریم)

رج 53: (9 پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 60 پایه داریم)

رج 54: (8 پایه کوتاه+دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 54 پایه داریم)

رج55:(7 پایه کوتاه +دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 48 پایه داریم)

رج56:(6 پایه کوتاه+دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 42 پایه داریم)

رج57:(5 پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 36 پایه داریم)

رج58: (4 پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 30 پایه داریم)

رج 59: (3پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 24 پایه داریم)

رج 60:( پایه کوتاه+پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید) تا آخر رج،( 18 پایه داریم)

رج61: ( پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید) تا آخر رج،( 12 پایه داریم). (6)

رج62: (پایه کوتاه+یک زنجیره را نبافته)تا آخر رج(6 پایه داریم).

داخل بدن و سر را با الیاف پر کرده سپس ، نخ باقی مانده را از داخل زنجیره ها رد می کنید و نخ را می کشید و کور می کنید.

بافت بدن و سر به پایان رسید

دست ها: از الگوی بافت زیر دو تا می بافیم.

یک حلقه جادویی درست می کنید

رج 1: 5 پایه کوتاه در حلقه می زنید.و حلقه را جمع می کنید.

رج2: دو پایه کوتاه در هر زنجیره .

رج3: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا آخر رج( 15 پایه داریم)

رج4: ( 2 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 20 پایه داریم)

رج5: ( 3پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 25 پایه داریم)

رج6-8: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج 9: (3 پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 20 پایه داریم )

رج10-18: در هر زنجیره یک پایه کوتاه تا آخر رج

داخل دست ها را با الیاف پر کرده و سپس لبه های هر دست را به هم می دوزیم نخ اضافه را جدا نمی کنیم
3.

دست ها: از الگوی بافت زیر دو تا می بافیم.

یک حلقه جادویی درست می کنید

رج 1: 5 پایه کوتاه در حلقه می زنید.و حلقه را جمع می کنید.

رج2: دو پایه کوتاه در هر زنجیره .

رج3: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا آخر رج( 15 پایه داریم)

رج4: ( 2 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 20 پایه داریم)

رج5: ( 3پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 25 پایه داریم)

رج6-8: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج 9: (3 پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 20 پایه داریم )

رج10-18: در هر زنجیره یک پایه کوتاه تا آخر رج

داخل دست ها را با الیاف پر کرده و سپس لبه های هر دست را به هم می دوزیم نخ اضافه را جدا نمی کنیم

Login Pleas
4.

محل قرار گیری دست های قلاب بافی را با سوزن روی بدن مشخص کرده و با نخ اضافه و سوزن بر روی بدن می دوزیم

Login Pleas
5.

پاها: از الگوی بافت زیر دو تا می بافیم.

یک حلقه جادویی درست می کنید

رج1: 6 پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید

رج2: دو پایه کوتاه داخل هر زنجیره تا آخر رج( 12 پایه داریم)

رج3: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا اخر رج(18 پایه داریم)

رج4: ( 2پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 24 پایه داریم)

رج5: (3پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 30 پایه داریم)

رج6: ( 4پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 36 پایه داریم)

رج7-9: : (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج10: (4پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 30 پایه داریم)

رج11: (3 پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( 24 پایه داریم)

رج12-19: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

داخل پاهارا با الیاف پر کرده و سپس لبه های هر پا را به هم می دوزیم. نخ اضافه را جدا نمی کنیم

Login Pleas
6.
محل قرار گیری پاها را با سوزن روی بدن مشخص کرده و با نخ اضافه و سوزن بر روی بدن می دوزیم
Login Pleas
7.

گوش ها:

از الگوی بافت زیر دو تا می بافیم.

یک حلقه جادویی درست می کنید

رج1: 6 پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید

رج2: دو پایه کوتاه داخل هر زنجیره تا آخر رج( 12 پایه داریم)

رج3: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا اخر رج(18 پایه داریم)

رج4: ( 2پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 24 پایه داریم)

رج5: ( 3پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 30 پایه داریم)

رج6-8: در هر زنجیره یک پایه کوتاه تا آخر رج لبه گوش ها را روی هم قرار داده و با بست و یا دوختن به هم وصل می کنیم

نخ اضافه را جدا نمی کنیم

Login Pleas
8.
محل قرار گیری گوش ها را با سوزن روی سر مشخص کرده و با نخ اضافه و سوزن بر روی سر می دوزیم
Login Pleas
9.

پوزه: یک حلقه جادویی درست می کنید

رج1: 6 پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید

رج2: دو پایه کوتاه داخل هر زنجیره تا آخر رج( 12 پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید

رج3: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا اخر رج(18 پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید

رج4: ( 2پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 24 پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید

رج5: ( 3پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( 30 پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید

رج 6: ( 4پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( 36 پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید

نخ اضافه را جدا نمی کنیم

Login Pleas
10.
با استفاده از کاموای مشکی ویا نخ دمسه مشکی بینی و دهان را بر روی پوزه بدوزید
Login Pleas
11.
پوزه را با سوزن بر روی سر بدوزید
Login Pleas
12.
با استفاده از کاموای مشکی و یا نخ دمسه مشکی چشم ها را بصورت بسته بر روی سر بدوزید
Login Pleas
13.
نتیجه نهایی

نظرات کاربران
14 نظر
1397/03/13
یاسمین

ممنون. : )

Guest
1396/10/25
نیکیان
خیییلی عالی بود توضیح ممنون
Guest
1396/05/16
سارا
سلام لطفا کاری جدید آموزش بدین سپاسگذارم
Guest
1396/05/17
پشتیبانی سایت
سلام ان شالله در سری آموزشی جدید
1396/04/17
f.m
عالی بود من بااینکه اولین بار بود که عروسک میبافتم خیلی قشنگ و کامل توضیح داده شده بود ازتون ممنمونم.
Guest
1395/12/24
بهار
سلام.میخوام منوببری توگروه تلگرامیتون.عروسک بافتی باقلاب.ممنون میشم
Guest
1395/12/24
پشتیبانی سایت
سلام گروه تلگرامی با این مضمون نداریم
1395/12/12
Baran
خوب بود، ولی اگه بین دور گردن و بدن رو با کاموا محکم ببندیم فانتزی تر میشه
Guest
1395/05/06
تاجیک
ممنون از برنامه و آموزش قشنگتون
Guest
1395/03/20
عشق اقایی
چندتاکاموا استفاده بایدکرد؟میشه کمکم کنید
Guest
1395/02/30
بارانا
توبی نظیری
Guest
1395/01/05
علیمحمدی
خیلی خومشله لطفا ب کارا منم نظر بدین
Guest

برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید >> کلیک کنید.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه