سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

خرج کار

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

گوی نقره ای براق سایز 6

100 تومان
honari-43-526
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

گوی نقره ای براق سایز 10

350 تومان
honari-104-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

گوی نقره ای براق سایز 8

170 تومان
honari-397-738
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 8 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

گوی طلایی براق سایز 8

170 تومان
honari-45-780
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار ماهی زرد قلم

150 تومان
honari-257-990
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12*7mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار لوله ای

100 تومان
honari-823-558
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 35*2 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

مهره براق طلایی سایز 4mm

150 تومان
honari-186-140
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
اندازه : 4mm
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

مهره براق طلایی سایز 3mm

150 تومان
honari-234-404
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : متوسط
اندازه : 3mm
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: گرم
×

خرج بین کار گل کوچک طلایی

40 تومان
kharje_kar_gol_koochak_talayii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 4mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

کاسبرگ زرد قلم

100 تومان
honari-911-238
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 9mm قطر - mm 3 ارتفاع
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
گوی طلایی

150 تومان
×

گوی طلایی

150 تومان
honari-168-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : خوب
واحد: عدد
×

خرج بین کار ستاره طلایی

60 تومان
honari-672-296
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع آبکاری : متوسط
اندازه : 6*6mm
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح جغد زرد قلم

120 تومان
honari-341-313
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 11*7mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح ماه زرد قلم

150 تومان
honari-5-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12*8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار استوانه خمیده زرد قلم

400 تومان
honari-735-16
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 21*11mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح پروانه رنگ پتینه

60 تومان
honari-708-449
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 4*2mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح مربع رنگ پتینه

60 تومان
honari-309-71
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 2*5mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح قلب رنگ پتینه

60 تومان
honari-297-851
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع آبکاری : خوب
اندازه : 9*16mm
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار حلقه ای رنگ پتینه

150 تومان
honari-732-534
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12*5mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

کاسبرگ رنگ پتینه گرد

100 تومان
honari-882-495
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 11mm قطر - mm 5ارتفاع
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

کاسبرگ شش پر رنگ پتینه

120 تومان
honari-790-958
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 7mm قطر - mm 3 ارتفاع
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار حلقه نگین دار نقره ای کوچک

200 تومان
honari-411-642
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 3*6mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار حلقه نگین دار طلایی کوچک

200 تومان
honari-575-739
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 3*6mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار نقره ای نگین دار کوچک

250 تومان
honari-796-914
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 9*6mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

گوی نقره ای نگین دار کوچک

120 تومان
honari-759-123
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : متوسط
واحد: عدد
×

گوی نقره ای نگین دار متوسط

350 تومان
honari-219-983
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : متوسط
واحد: عدد
×

گوی طلایی نگین دار کوچک

250 تومان
honari-768-124
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : متوسط
واحد: عدد
×

گوی طلایی نگین دار متوسط

350 تومان
honari-591-579
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : متوسط
واحد: عدد
×

گوی طلایی نگین دار بزرگ

400 تومان
honari-884-580
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : متوسط
واحد: عدد
×

خرج بین کار استوانه ای زرد قلم

250 تومان
honari-365-264
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 10*7mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح پروانه زرد قلم

250 تومان
honari-709-615
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 5*12mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار مربعی نقره ای

70 تومان
honari-339-523
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 5*5mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

کاسبرگ نقره ای بلند

100 تومان
honari-0-21
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 8mm قطر - mm 5 ارتفاع
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

کاسبرگ طلایی بلند

100 تومان
honari-818-758
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 8mm قطر - mm 5 ارتفاع
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار حلقه ای ساده

250 تومان
honari-147-295
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 3*6mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
×

خرج بین کار حلقه ای کد 44

250 تومان
honari-530-507
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 3*4mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه