سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

پلاک رزینی

جستجو در دسته " پلاک رزینی" :

×

پلاک رزینی کد334

1/300 تومان
honari-452-883
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*32mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501334
×

پلاک رزینی کد333

1/300 تومان
honari-76-582
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*40mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501333
×

پلاک رزینی کد332

1/300 تومان
honari-896-484
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 28*28mm
اندازه حلقه: 6*4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501332
×

پلاک رزینی کد331

1/300 تومان
honari-563-124
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*40mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501331
×

پلاک رزینی کد330

1/300 تومان
honari-925-42
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*32mm
اندازه حلقه: 6*4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501330
×

پلاک رزینی کد329

1/300 تومان
honari-557-824
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 38*38mm
اندازه حلقه: 4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501329
×

پلاک رزینی کد328

1/300 تومان
honari-858-598
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*27mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501328
×

پلاک رزینی کد327

1/300 تومان
honari-204-935
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 34*34mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501327
×

پلاک رزینی کد326

1/300 تومان
honari-824-408
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*32mm
اندازه حلقه: 6*4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: لوزی
کدمحصول : 090501326
×

پلاک رزینی کد325

1/300 تومان
honari-567-597
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*32mm
اندازه حلقه: 6*4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: لوزی
کدمحصول : 090501325
×

پلاک رزینی کد321

1/300 تومان
honari-2-254
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*40mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501321
×

پلاک رزینی کد320

1/300 تومان
honari-36-774
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*32mm
اندازه حلقه: 6*3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501320
×

پلاک رزینی کد319

1/300 تومان
honari-731-656
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*32mm
اندازه حلقه: 6*3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501319
×

پلاک رزینی کد318

1/300 تومان
honari-598-701
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*27mm
اندازه حلقه: 6*3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501318
×

پلاک رزینی کد317

1/300 تومان
honari-217-879
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 28*28cm
اندازه حلقه: 7*4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501317
×

پلاک رزینی کد316

1/300 تومان
honari-468-95
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 28*28cm
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501316
×

پلاک رزینی کد : 310

1/300 تومان
honari-843-849
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22 mm
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: قلب
کدمحصول : 090501310
×

پلاک رزینی کد : 232

1/300 تومان
honari-141-664
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*22 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501232
×

پلاک رزینی کد : 230

1/300 تومان
honari-315-401
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 31*28 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501230
×

پلاک رزینی کد : 221

1/300 تومان
honari-831-533
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*28 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501221
×

پلاک رزینی کد : 218

1/300 تومان
honari-315-977
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 29*25 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: دایره
کدمحصول : 090501218
×

پلاک رزینی کد : 216

1/300 تومان
honari-301-764
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 23*27 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501216
×

پلاک رزینی کد : 210

1/300 تومان
honari-723-115
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*29 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501210
×

پلاک رزینی کد : 209

1/300 تومان
honari-951-824
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 29*25 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: دایره
کدمحصول : 090501209
×

پلاک رزینی کد : 203

1/300 تومان
honari-443-9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 31*31 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: دستبندی
طرح پلاک رزینی: دایره
کدمحصول : 090501203
×

پلاک رزینی کد : 190

1/300 تومان
honari-642-442
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*28 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
نوع آبکاری : خوب
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: دایره
کدمحصول : 090501190
×

پلاک رزینی کد : 188

1/300 تومان
honari-12-436
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 31*28 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
نوع آبکاری : خوب
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501188
×

پلاک رزینی کد : 185

1/300 تومان
honari-930-504
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 28*31 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
نوع آبکاری : خوب
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501185
×

پلاک رزینی کد : 180

1/300 تومان
honari-403-251
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 29*25 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
نوع آبکاری : خوب
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501180
×

پلاک رزینی کد : 174

1/300 تومان
honari-272-302
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*24 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
نوع آبکاری : خوب
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501174
نا موجود
پلاک رزینی کد324

...
×

پلاک رزینی کد324

honari-868-514
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 32*32mm
اندازه حلقه: 6*4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: لوزی
کدمحصول : 090501324
نا موجود
پلاک رزینی کد323

...
×

پلاک رزینی کد323

honari-215-476
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 22*22mm
اندازه حلقه: 6*4mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501323
نا موجود
پلاک رزینی کد322

...
×

پلاک رزینی کد322

honari-174-650
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 32*32mm
اندازه حلقه: 6*3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کدمحصول : 090501322
×

پلاک رزینی کد :314

honari-742-569
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 40*30mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: بیضی
کدمحصول : 090501314
×

پلاک رزینی کد : 313

honari-598-837
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 21mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: دایره
کدمحصول : 090501313
×

پلاک رزینی کد : 309

honari-642-12
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: بیضی
کدمحصول : 090501309

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه