سبد خرید شما خالی است !

ظروف شیشه ای

جستجو در دسته "ظروف شیشه ای" :

×

ظرف شیشه ای طرح برگ ریز 11*15 سانتی متری کد 156

4/000 تومان
honari-460-714
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
ابعاد : 15*11cm
عمق : تخت
شکل شیشه: متفاوت
ارتفاع شیشه: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030013
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای گل گود 14.5 سانتی متری کد 140

4/700 تومان
honari-575-910
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 14.5 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030316
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای دایره گود ریز 14.5 سانتی متری کد 137

4/700 تومان
honari-692-293
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 14.5cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030314
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای ستاره گود 14 سانتی متری کد 139

4/700 تومان
honari-524-698
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
عمق : گود
ابعاد : 14cm
لبه شیشه: صاف
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030313
تعداد بسته
×

چهارگوش تخت کوچک 18*18 کد 12

5/800 تومان
honari-674-659
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 18*18cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030289
تعداد بسته
×

چهارگوش تخت ریز 10.5*10.5 سانتی متری کد 12

4/200 تومان
honari-100-639
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 10.5*10.5cm
کدمحصول : 04030311
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای گرد متوسط 23.5 سانتی متری کد 8

8/500 تومان
honari-679-478
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 23.5cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030235
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای گرد کوچک 18.5 سانتی متری کد 8

6/300 تومان
honari-508-431
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
عمق : تخت
ابعاد : 18.5 cm
لبه شیشه: صاف
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030234
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای گل متوسط 24*24 سانتی متری کد 16

8/500 تومان
honari-645-398
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 24*24cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030233
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای ستاره متوسط 23*23 کد 11

8/500 تومان
honari-337-823
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 23*23cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030230
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای ستاره کوچک 18*18 کد 11

6/300 تومان
honari-864-690
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 18 * 18 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030229
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مربع بزرگ 22*22 سانتی متری کد 6

9/500 تومان
honari-296-373
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 22*22cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030227
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مربع متوسط 18*18 سانتی متری کد 6

7/700 تومان
honari-212-732
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 18*18cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030226
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مربع ریز 11*11 سانتی متری کد 6

3/800 تومان
honari-704-931
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 11*11cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030225
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای قلب متوسط 21*21 سانتی متری کد 10

7/700 تومان
honari-46-602
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 21*21cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030223
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای قلب کوچک 17*17 سانتی متری کد 10

5/800 تومان
1405-vitri-shishe-ghalb
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : ارتفاع 42- دهانه 18
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030218
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای 8ضلعی

6/000 تومان
1602-vitri-shishe-8zelai
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 9*9
کدمحصول : 04030217
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای گرد 13.5

4/100 تومان
1801-vitri-shishe-gerd
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 13.5*13.5
ارتفاع شیشه: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030212
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای گرد 9 سانتی متری

2/600 تومان
1104-vitri-shishe-gerd
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 9*9
ارتفاع شیشه: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030211
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مثلث عینکی 9*9 سانتی متری کد 7

2/600 تومان
1204-vitri-shishe-mosalas
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 9*9 سانتی متر
ارتفاع شیشه: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030006
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مربع کوچک 13.5*13.5 کوچک کد 6

5/800 تومان
1101-vitri-shishe-moraba
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 13.5*13.5cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030202
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد ریز 12.5*12.5 سانتی متری کد 9

3/800 تومان
1205-vitri-shishe-morabalabegerd
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 12.5*12.5cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030003
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد 8*8 کد 9

2/600 تومان
1103-vitri-shishe-morabalabegerd
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 8*8cm
ارتفاع شیشه: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030201
تعداد بسته
×

هفت سین شیشه ای طرح گل و برگ

 
haftsingolvabarg
محتویات بسته
 • ظرف شیشه ای گل کوچک 19*19 سانتی متری کد 16
 • ظرف شیشه ای طرح برگ ریز 11*15 سانتی متری کد 156
×

هفت سین شیشه ای طرح مربع بزرگ

 
haftsinmorabal
محتویات بسته
 • ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد کوچک 16*16 سانتی متری کد 9
 • ظرف شیشه ای پیاله چهار گوش لبه دار 11*11 کد 162
×

بطری شیشه ای گرد 10*12 cm

 
botri-shishei-3548
واحد: عدد
ارتفاع: 10cm
کشور سازنده: ایران
جنس : شیشه ای
قطر دهانه: 2cm
قطر کره: 12cm
قطر کف: 12cm
کدمحصول : 02063548
نا موجود
تنگ شیشه ای 10cm

 
×

تنگ شیشه ای 10cm

 
tong-shishei-10-747
واحد: عدد
ارتفاع: 7cm
کشور سازنده: ایران
قطر دهانه: 6.5cm
قطر کره: 10cm
قطر کف: 5cm
جنس : شیشه ای
کدمحصول : 02063547
×

بطری شیشه ای پنج رنگ

 
5colorjar
محتویات بسته
 • بطری شیشه ای بنفش طرح ساحل 18*7 cm
 • بطری شیشه ای سبز طرح ساحل 18*7 cm
 • بطری شیشه ای زرد طرح ساحل 18*7 cm
 • بطری شیشه ای آبی طرح ساحل 18*7 cm
 • بطری شیشه ای قرمز طرح ساحل 18*7 cm
×

بطری شیشه ای قرمز طرح ساحل 18*7 cm

 
Glass-bottle-red-68-180mm
واحد: عدد
عرض: 6/8 cm
ارتفاع: 18 cm
کشور سازنده: ایران
جنس : شیشه ای
قطر دهانه: قطرداخلی: 2/5 cm - قطر خارجی: 3/8 cm
کدمحصول : 02063546
×

باکس شیشه ای استوانه 30*11 cm کد 4028

 
bottle-glass-ostovaneh-30-11cm
واحد: عدد
عرض: 11 cm
ارتفاع: 30 cm
کشور سازنده: ایران
جنس : شیشه ای
قطر دهانه: 10 cm
قطر کف: 13 cm
کدمحصول : 02063544
×

تنگ شیشه ای کوچک 10*7 cm

 
tong-glass-7-10cm
واحد: عدد
عرض: 7 cm
ارتفاع: 10 cm
کشور سازنده: ایران
جنس : شیشه ای
قطر دهانه: 6.5 cm
قطر کره: 10 cm
قطر کف: 5 cm
کدمحصول : 02063543
×

بطری شیشه ای لامپ 14.5*7.5 cm کد 7040

 
Glass-bottle-lump-145-75mm-code7040
واحد: عدد
عرض: 7.5 cm
ارتفاع: 14.5 cm
کشور سازنده: ایران
جنس : شیشه ای
قطر دهانه: داخلی: 1.5 cm - خارجی: 2.5 cm
قطر کره: 7.5 cm
قطر کف: 3.5 cm
کدمحصول : 02063540
×

گلدان شیشه ای قلب 17*19 cm

 
Glass-pot-love-19-17cm
واحد: عدد
طول: 17 cm
عرض: 11 cm
ارتفاع: 19 cm
کشور سازنده: ایران
جنس : شیشه ای
قطر دهانه: داخلی: 6 cm - خارجی: 7.5 cm
قطر کف: 8 cm
کدمحصول : 02063539
×

ست هفت سین شیشه ای طرح عینکی

 
7sinsetaremosallas
محتویات بسته
 • ظرف شیشه ای مثلث عینکی 9*9 سانتی متری کد 7
 • ظرف شیشه ای ستاره کوچک 18*18 کد 11
×

بطری شیشه ای بنفش طرح ساحل 18*7 cm

 
bottle-colour-Purple-sahel
واحد: عدد
ارتفاع: 18 cm
کشور سازنده: ایران
جنس : شیشه ای
قطر دهانه: قطرداخلی: 2/5 cm - قطر خارجی: 3/8 cm
قطر کف: 6/8 cm
کدمحصول : 02063534
×

بطری شیشه ای سبز طرح ساحل 18*7 cm

 
bottle-colour-green-sahel
واحد: عدد
ارتفاع: 18 cm
کشور سازنده: ایران
جنس : شیشه ای
قطر دهانه: قطرداخلی: 2/5 cm - قطر خارجی: 3/8 cm
قطر کف: 7 cm
عرض: 7 cm
کدمحصول : 02063533

ظروف شیشه ای خام در طرح و سایز های متفاوت مخصوص ویترای و انواع نقاشی دکوراتیو میباشد . ظروف شیشه ای معمولا در دو دسته تخت و گود طبقه بندی میشود که میتوانید با توجه به طرح مورد نظر سایز و شکل ظرف شیشه ای را انتخاب کنید . ظروف شیشه ای کاملا شفاف میباشد و مناسب انجام هر گونه نقاشی میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه