سبد خرید شما خالی است !

ظروف خام چوبی دکوراتیو

جستجو در دسته "ظروف خام چوبی دکوراتیو" :

×

قاب چوبی مستطیلی دالبری 9.5*24 سانتی186/1

9/000 تومان
honari-127-317
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد : 24*9.5*1.5cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302221
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف L سایز 12cm

3/300 تومان
honari-780-476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031023
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف F سایز 12cm

3/300 تومان
honari-670-288
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031022
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف W سایز 12cm

3/300 تومان
honari-405-770
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*15*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031021
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف P سایز 12cm

3/300 تومان
honari-193-164
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031020
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف S سایز 12cm

3/300 تومان
honari-277-307
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031018
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف V سایز 12cm

3/300 تومان
honari-742-517
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*11*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031017
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف C سایز 12cm

3/300 تومان
honari-541-177
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031016
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف I سایز 12cm

3/300 تومان
honari-66-759
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*4.5*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031015
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف E سایز 12cm

3/300 تومان
honari-668-859
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031014
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف B سایز 12cm

3/300 تومان
honari-461-290
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031013
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف U سایز 12cm

3/300 تومان
honari-394-228
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031012
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف Y سایز 12cm

3/300 تومان
honari-902-759
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031011
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف A سایز 12cm

3/300 تومان
honari-651-499
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*12*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031010
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف Z سایز 12cm

3/300 تومان
honari-430-802
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031008
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف O سایز 12cm

3/300 تومان
honari-348-367
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031007
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف X سایز 12cm

3/300 تومان
honari-596-377
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*11*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031006
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف H سایز 12cm

3/300 تومان
honari-85-225
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*8*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031004
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف Q سایز 12cm

3/300 تومان
honari-833-819
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*13*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031003
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف J سایز 12cm

3/300 تومان
honari-627-381
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*7*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031001
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف R سایز 12cm

3/300 تومان
honari-746-428
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031002
تعداد بسته
×

قاب چوبی 16*31سانتی(کد 186/1)

5/500 تومان
honari-341-321
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد : 31*16*1 cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302214
تعداد بسته
×

جعبه چوبی کوچک کد800

15/500 تومان
honari-460-745
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 16*16*8
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302205
تعداد بسته
×

قطعه چوبی کوچک دایره 4cm

700 تومان
honari-899-963
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
ابعاد : 4cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030330
تعداد بسته
×

قطعه چوبی کوچک بیضی 5cm

700 تومان
honari-35-451
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
ابعاد : 5*3.5 cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030329
تعداد بسته
×

قطعه چوبی کوچک مربعی 3.5cm

700 تومان
honari-506-269
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
ابعاد : 3.5cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030328
تعداد بسته
×

میز چوبی گرد کد 173

44/000 تومان
honari-968-272
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 39*55 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302203
تعداد بسته
×

جا حوله ای کد 030

15/600 تومان
honari-104-689
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جای دستمال
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 35*10*38 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302201
تعداد بسته
×

جا دستمالی کد193

10/000 تومان
honari-736-799
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 24*17*8cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302199
تعداد بسته
×

زیر بشقابی طرح گل کد 097

20/000 تومان
honari-225-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 25*20 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302197
تعداد بسته
×

جعبه جا ادویه کد 018

23/000 تومان
honari-297-70
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
ابعاد : 30*8.5*14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302196
تعداد بسته
×

جعبه کوچک کد 226/1

9/500 تومان
honari-632-112
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 16*13*6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302193
تعداد بسته
×

جعبه تی بگ کشودار کد 254/2

45/500 تومان
honari-53-764
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 25*20*14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302192
تعداد بسته
×

جعبه کشودار در شیشه ای کد 254/1

46/000 تومان
honari-792-636
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 25*20*14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302191
تعداد بسته
آویز کد 249

11/500 تومان
×

آویز کد 249

11/500 تومان
honari-808-104
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
ابعاد : 29*13*5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302190
تعداد بسته
چوب لباسی کد137

14/000 تومان
×

چوب لباسی کد137

14/000 تومان
honari-14-960
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جا کلیدی
ابعاد : 30*19*1.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302189
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه