سبد خرید شما خالی است !

ظروف خام چوبی دکوراتیو

جستجو در دسته "ظروف خام چوبی دکوراتیو" :

×

آینه چوبی 12.5*29 سانتی 244/1

11/500 تومان
honari-352-718
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
ابعاد : 29*12.5*1 cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302222
×

قاب چوبی مستطیلی دالبری 9.5*24 سانتی186/1

9/000 تومان
honari-127-317
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد : 24*9.5*1.5cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302221
×

قطعه چوبی طرح حرف M سایز 12cm

3/300 تومان
honari-73-635
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*14*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031024
×

قطعه چوبی طرح حرف L سایز 12cm

3/300 تومان
honari-780-476
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031023
×

قطعه چوبی طرح حرف F سایز 12cm

3/300 تومان
honari-670-288
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031022
×

قطعه چوبی طرح حرف W سایز 12cm

3/300 تومان
honari-405-770
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*15*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031021
×

قطعه چوبی طرح حرف P سایز 12cm

3/300 تومان
honari-193-164
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031020
×

قطعه چوبی طرح حرف N سایز 12cm

3/300 تومان
honari-850-640
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*11*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031019
×

قطعه چوبی طرح حرف S سایز 12cm

3/300 تومان
honari-277-307
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031018
×

قطعه چوبی طرح حرف V سایز 12cm

3/300 تومان
honari-742-517
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*11*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031017
×

قطعه چوبی طرح حرف C سایز 12cm

3/300 تومان
honari-541-177
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031016
×

قطعه چوبی طرح حرف I سایز 12cm

3/300 تومان
honari-66-759
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*4.5*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031015
×

قطعه چوبی طرح حرف E سایز 12cm

3/300 تومان
honari-668-859
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031014
×

قطعه چوبی طرح حرف B سایز 12cm

3/300 تومان
honari-461-290
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031013
×

قطعه چوبی طرح حرف U سایز 12cm

3/300 تومان
honari-394-228
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031012
×

قطعه چوبی طرح حرف Y سایز 12cm

3/300 تومان
honari-902-759
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031011
×

قطعه چوبی طرح حرف A سایز 12cm

3/300 تومان
honari-651-499
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*12*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031010
×

قطعه چوبی طرح حرف Z سایز 12cm

3/300 تومان
honari-430-802
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031008
×

قطعه چوبی طرح حرف O سایز 12cm

3/300 تومان
honari-348-367
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031007
×

قطعه چوبی طرح حرف X سایز 12cm

3/300 تومان
honari-596-377
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*11*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031006
×

قطعه چوبی طرح حرف K سایز 12cm

3/300 تومان
honari-710-439
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*11*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031005
×

قطعه چوبی طرح حرف H سایز 12cm

3/300 تومان
honari-85-225
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*8*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031004
×

قطعه چوبی طرح حرف Q سایز 12cm

3/300 تومان
honari-833-819
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*13*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031003
×

قطعه چوبی طرح حرف J سایز 12cm

3/300 تومان
honari-627-381
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*7*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031001
×

قطعه چوبی طرح حرف R سایز 12cm

3/300 تومان
honari-746-428
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031002
×

قاب چوبی 16*31سانتی(کد 186/1)

5/000 تومان
honari-341-321
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد : 31*16*1 cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302214
×

جعبه چوبی کوچک کد800

15/500 تومان
honari-460-745
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 16*16*8
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302205
×

جعبه چوبی بزرگ کد 801

16/500 تومان
honari-728-810
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 20*20*8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302204
×

جا حوله ای کد 030

15/600 تومان
honari-104-689
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جای دستمال
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 35*10*38 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302201
×

سيني کشودار کد192

40/000 تومان
honari-685-829
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 37*25*18 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302200
×

جا دستمالی کد193

10/000 تومان
honari-736-799
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 24*17*8cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302199
×

زیر بشقابی طرح گل کد 097

19/100 تومان
honari-225-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 25*20 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302197
×

جعبه جا ادویه کد 018

23/000 تومان
honari-297-70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
ابعاد : 30*8.5*14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302196
×

جعبه بزرگ کد 226/4

22/000 تومان
honari-297-462
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 35*23*9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302195
×

جعبه متوسط کد 226/3

17/500 تومان
honari-654-549
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 29*20*9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302194
×

جعبه کوچک کد 226/1

9/500 تومان
honari-632-112
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 16*13*6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302193

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه