سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قلم مو

جستجو در دسته "قلم مو " :

×

قلم موی زمینه شماره 5 خرم

14/900 تومان
ghalamo_khorram_zamine_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: زمینه
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 23 cm
پهنای سر قلم مو: 5.5 cm
کدمحصول : 03010035
تعداد بسته
×

سری قلم موی تخت 7 عددی خرم

81/000 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_8adadi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 6263017500411
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 1 خرم

8/200 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17 cm
پهنای سر قلم مو: 1.7 mm
کدمحصول : 09090367
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 4 خرم

10/100 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 4
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17.5 cm
پهنای سر قلم مو: 3 mm
کدمحصول : 09090365
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 0 خرم

7/500 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_0
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: صفر و کمتر
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17 cm
پهنای سر قلم مو: 1.5 mm
کدمحصول : 090903060
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 6 خرم

11/400 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 6
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 19 cm
پهنای سر قلم مو: 4 mm
کدمحصول : 090903061
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 2 خرم

8/800 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 2
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17 cm
پهنای سر قلم مو: 2 mm
کدمحصول : 09090366
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 00 خرم

6/900 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_00
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17 cm
پهنای سر قلم مو: 1.3 mm
کدمحصول : 09090364
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 12 خرم

14/000 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 22 cm
پهنای سر قلم مو: 8 mm
کدمحصول : 090903063
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 18 خرم

20/200 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 25 cm
پهنای سر قلم مو: 11 mm
کدمحصول : 6263017500794
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 1 خرم

6/400 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 26 cm
پهنای سر قلم مو: 2 mm
کدمحصول : 6263017500312
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 5 خرم

9/700 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 27 cm
پهنای سر قلم مو: 5 mm
کدمحصول : 6263017500350
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 3 خرم

7/900 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 25 cm
پهنای سر قلم مو: 3.5 mm
کدمحصول : 09090369
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 4 خرم

8/600 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 4
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 27 cm
پهنای سر قلم مو: 4 mm
کدمحصول : 6263017500343
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 10 خرم

16/600 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 10
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 29 cm
پهنای سر قلم مو: 10 mm
کدمحصول : 6263017500381
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 8 خرم

14/500 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 8
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 29 cm
پهنای سر قلم مو: 9 mm
کدمحصول : 09090368
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 12 خرم

18/700 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 30 cm
پهنای سر قلم مو: 11 mm
کدمحصول : 6263017500398
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 14 خرم

20/100 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_14
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 30 cm
پهنای سر قلم مو: 13 mm
کدمحصول : 6263017500503
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 22 خرم

23/300 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_22
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 31 cm
پهنای سر قلم مو: 22 mm
کدمحصول : 6263017500541
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 26 خرم

24/400 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_26
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 33 cm
پهنای سر قلم مو: 26 mm
کدمحصول : 09090370
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه شماره 1 خرم

9/400 تومان
ghalamo_khorram_zamine_1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: زمینه
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 19.5 cm
پهنای سر قلم مو: 2.7 cm
کدمحصول : 03010029
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه شماره 2 خرم

10/500 تومان
ghalamo_khorram_zamine_2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: زمینه
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 19.5 cm
پهنای سر قلم مو: 3.4 cm
کدمحصول : 03010028
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه شماره 4 خرم

14/000 تومان
ghalamo_khorram_zamine_4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: زمینه
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 22 cm
پهنای سر قلم مو: 4.8 cm
کدمحصول : 03010026
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه شماره 6 خرم

17/200 تومان
ghalamo_khorram_zamine_6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: زمینه
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 24 cm
پهنای سر قلم مو: 6.5 cm
کدمحصول : 03010025
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 000 خرم

5/900 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17 cm
پهنای سر قلم مو: 1 mm
کدمحصول : 03010024
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 18 خرم

20/900 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 32 cm
پهنای سر قلم مو: 17 mm
کدمحصول : 03010022
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 9 خرم

12/400 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_9
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 20 cm
پهنای سر قلم مو: 6 mm
کدمحصول : 03010020
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 2 خرم

7/300 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 2
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 26 cm
پهنای سر قلم مو: 2.5 mm
کدمحصول : 03010018
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 16 خرم

20/800 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_16
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
نوع سر قلم مو: تخت
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 31 cm
پهنای سر قلم مو: 14 mm
کدمحصول : 03010017
تعداد بسته
×

بسته قلم موی گرد 6 عددی چینی اعلا

 
ghalamo_benka_sargerd_6adadi
واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: گرد
کشور سازنده : چین
طول قلم مو: 18 تا 22 سانتیمتر
پهنای سر قلم مو: 2 تا 6 میلیمتر
کدمحصول : 03010036
×

سری قلم موی گرد 10 عددی خرم

 
ghalamo_khorram_sargerd_10adadi
واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 6263017500800
×

قلم موی سرگرد سایز 0000 خرم

 
ghalamo_khorram_sargerd_0000
واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 16.5 cm
پهنای سر قلم مو: 1 mm
کدمحصول : 6263017500619
×

قلم موی سرگرد سایز 7 خرم

 
ghalamo_khorram_sargerd_7
واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 19 cm
پهنای سر قلم مو: 4 mm
کدمحصول : 6263017500718
×

قلم موی سرگرد سایز 10 خرم

 
ghalamo_khorram_sargerd_10
واحد: عدد
سایز قلم مو: 10
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 21 cm
پهنای سر قلم مو: 6 mm
کدمحصول : 6263017500749
×

قلم موی سرگرد سایز 14 خرم

 
ghalamo_khorram_sargerd_14
واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 23 cm
پهنای سر قلم مو: 9 mm
کدمحصول : 6263017500770
×

قلم موی سرتخت سایز 0 خرم

 
ghalamo_khorram_sartakht_0
واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 26 cm
پهنای سر قلم مو: 1.8 mm
کدمحصول : 6263017500305

قلم مو در انواع مختلف از جمله : سرتخت ٬ سرگرد ٬ استوانه ای ٬ بادبزنی و... وجود دارد که با توجه به رنگ و محل رنگ آمیزی میبایست نوع آن مشخص شود . در هنرهای دکوراتیو از قلم موهای سر تخت بیشتر برای رنگ آمیزی سطوح تخت و همچنین کشیدن چسب، وارنیش و ... بر روی وسایل استفاده می شود قلم موی سر تخت به قلم موهایی گفته می شود که مقطع یا نوک آن ها چهارگوش است و غلاف آن ها از فلز ساخته می شود. قلم موهای سر تخت با موهای بلند اغلب برای رنگ آمیزی سطوح بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند که در حالت عمودی با ضربات شلاقی و سریع می توان سطح های یک دستی با آن ها ایجاد کرد. در هنر پتینه برای رنگ آمیزی سطوح تخت بزرگ و همچنین لعاب کاری سطوح ( کشیدن وارنیش و سایر جلادهنده ها) از این قلم مو ها استفاده می شود. قلم موی گرد اغلب برای کار با آبرنگ، گواش، رنگ آمیزی کاشی، نقاشی روی سفال و سرامیک استفاده میشود. سر این قلم موها مانند شعله ی شمع یا دانه بلوطاست و موهای قلم مو از پاشنه ی قلم به تدریج باریک شده و به نوک قلم مو ختم می شوند. هرچه قطرموهای قلم مو بیشتر باشد برای نقاشی سطوح بزرگتر و هرچه کمتر باشد برای سطوح ظریف تر مورد استفاده قرار می گیرند. در هنر پتینه و ویترای ازقلم موهای گرد برای رنگ آمیزی ظروف شیشه ای ، پلی استر و سفالی با نقوش برجسته و فرورفته،رنگ آمیزی سطوح کوچک و ترسیم نقوش و خطوط بر روی سایر ظروف استفاده می شود.سر باریک این قلم مو کمک میکند تا داخل فرورفتگی ها به راحتی رنگ آمیزی شود. برای نگهداری از قلم مو لازم است بلافاصله بعد از استفاده توسط حلال مناسب شسته شده و موهای آن با دستمال پارچه ای خشک شود


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!