سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

قلم مو

جستجو در دسته "قلم مو " :

×

قلم موی سرگرد سایز 5

19/800 تومان
product-1595161569-4644
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 19 cm
پهنای سر قلم مو: 4 mm
کدمحصول : 07199474
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه شماره 5 خرم

24/700 تومان
ghalamo_khorram_zamine_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: زمینه
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 23 cm
پهنای سر قلم مو: 5.5 cm
کدمحصول : 03010035
تعداد بسته
×

سری قلم موی تخت 7 عددی خرم

139/600 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_8adadi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 6263017500589
تعداد بسته
×

سری قلم موی گرد 10 عددی خرم

165/900 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_10adadi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 6263017500800
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 1 خرم

14/700 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17 cm
پهنای سر قلم مو: 1.7 mm
کدمحصول : 09090367
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 4 خرم

18/300 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 4
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17.5 cm
پهنای سر قلم مو: 3 mm
کدمحصول : 09090365
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 0 خرم

13/300 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_0
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: صفر و کمتر
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17 cm
پهنای سر قلم مو: 1.5 mm
کدمحصول : 090903060
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 6 خرم

 
ghalamo_khorram_sargerd_6
واحد: عدد
سایز قلم مو: 6
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 19 cm
پهنای سر قلم مو: 4 mm
کدمحصول : 090903061
×

قلم موی سرگرد سایز 2 خرم

15/800 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 2
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17 cm
پهنای سر قلم مو: 2 mm
کدمحصول : 09090366
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 00 خرم

12/400 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_00
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17 cm
پهنای سر قلم مو: 1.3 mm
کدمحصول : 09090364
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 0000 خرم

8/800 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_0000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 16.5 cm
پهنای سر قلم مو: 1 mm
کدمحصول : 09090383
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 7 خرم

22/100 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 19 cm
پهنای سر قلم مو: 4 mm
کدمحصول : 09090381
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 10 خرم

23/900 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 10
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 21 cm
پهنای سر قلم مو: 6 mm
کدمحصول : 09090384
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 12 خرم

25/200 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 22 cm
پهنای سر قلم مو: 8 mm
کدمحصول : 090903063
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 18 خرم

37/700 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 25 cm
پهنای سر قلم مو: 11 mm
کدمحصول : 09090385
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 0 خرم

11/800 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_0
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 26 cm
پهنای سر قلم مو: 1.8 mm
کدمحصول : 09090374
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 6 خرم

21/400 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 6
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 27 cm
پهنای سر قلم مو: 6.5 mm
کدمحصول : 09090371
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 5 خرم

17/600 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 27 cm
پهنای سر قلم مو: 5 mm
کدمحصول : 09090372
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 3 خرم

14/700 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 25 cm
پهنای سر قلم مو: 3.5 mm
کدمحصول : 09090369
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 4 خرم

15/500 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 4
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 27 cm
پهنای سر قلم مو: 4 mm
کدمحصول : 09090375
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 10 خرم

30/100 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 10
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 29 cm
پهنای سر قلم مو: 10 mm
کدمحصول : 09090390
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 8 خرم

26/500 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: 8
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 29 cm
پهنای سر قلم مو: 9 mm
کدمحصول : 09090368
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 12 خرم

33/500 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 30 cm
پهنای سر قلم مو: 11 mm
کدمحصول : 09090376
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 14 خرم

37/700 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_14
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 30 cm
پهنای سر قلم مو: 13 mm
کدمحصول : 09090379
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 20 خرم

40/300 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 31 cm
پهنای سر قلم مو: 20 mm
کدمحصول : 09090380
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 22 خرم

42/300 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_22
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 31 cm
پهنای سر قلم مو: 22 mm
کدمحصول : 09090377
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 26 خرم

45/500 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_26
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 33 cm
پهنای سر قلم مو: 26 mm
کدمحصول : 09090370
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 24 خرم

43/200 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_24
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 31 cm
پهنای سر قلم مو: 24 mm
کدمحصول : 09090378
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه شماره 2 خرم

17/400 تومان
ghalamo_khorram_zamine_2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: زمینه
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 19.5 cm
پهنای سر قلم مو: 3.4 cm
کدمحصول : 03010028
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه شماره 3 خرم

19/300 تومان
ghalamo_khorram_zamine_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: زمینه
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 21 cm
پهنای سر قلم مو: 4 cm
کدمحصول : 03010027
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه شماره 4 خرم

23/300 تومان
ghalamo_khorram_zamine_4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: زمینه
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 22 cm
پهنای سر قلم مو: 4.8 cm
کدمحصول : 03010026
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه شماره 6 خرم

29/400 تومان
ghalamo_khorram_zamine_6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: زمینه
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 24 cm
پهنای سر قلم مو: 6.5 cm
کدمحصول : 03010025
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 000 خرم

10/500 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17 cm
پهنای سر قلم مو: 1 mm
کدمحصول : 03010024
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 3 خرم

17/500 تومان
ghalamo_khorram_sargerd_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 17 cm
پهنای سر قلم مو: 3 mm
کدمحصول : 03010023
تعداد بسته
×

قلم موی سرتخت سایز 18 خرم

37/900 تومان
ghalamo_khorram_sartakht_18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 32 cm
پهنای سر قلم مو: 17 mm
کدمحصول : 03010022
تعداد بسته
×

قلم موی سرگرد سایز 8 خرم

 
ghalamo_khorram_sargerd_8
واحد: عدد
سایز قلم مو: 8
نوع سر قلم مو: گرد
سازنده : خرم
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 19 cm
پهنای سر قلم مو: 5 mm
کدمحصول : 03010021

قلم مو در انواع مختلف از جمله : سرتخت ٬ سرگرد ٬ استوانه ای ٬ بادبزنی و... وجود دارد که با توجه به رنگ و محل رنگ آمیزی میبایست نوع آن مشخص شود . در هنرهای دکوراتیو از قلم موهای سر تخت بیشتر برای رنگ آمیزی سطوح تخت و همچنین کشیدن چسب، وارنیش و ... بر روی وسایل استفاده می شود قلم موی سر تخت به قلم موهایی گفته می شود که مقطع یا نوک آن ها چهارگوش است و غلاف آن ها از فلز ساخته می شود. قلم موهای سر تخت با موهای بلند اغلب برای رنگ آمیزی سطوح بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند که در حالت عمودی با ضربات شلاقی و سریع می توان سطح های یک دستی با آن ها ایجاد کرد. در هنر پتینه برای رنگ آمیزی سطوح تخت بزرگ و همچنین لعاب کاری سطوح ( کشیدن وارنیش و سایر جلادهنده ها) از این قلم مو ها استفاده می شود. قلم موی گرد اغلب برای کار با آبرنگ، گواش، رنگ آمیزی کاشی، نقاشی روی سفال و سرامیک استفاده میشود. سر این قلم موها مانند شعله ی شمع یا دانه بلوطاست و موهای قلم مو از پاشنه ی قلم به تدریج باریک شده و به نوک قلم مو ختم می شوند. هرچه قطرموهای قلم مو بیشتر باشد برای نقاشی سطوح بزرگتر و هرچه کمتر باشد برای سطوح ظریف تر مورد استفاده قرار می گیرند. در هنر پتینه و ویترای ازقلم موهای گرد برای رنگ آمیزی ظروف شیشه ای ، پلی استر و سفالی با نقوش برجسته و فرورفته،رنگ آمیزی سطوح کوچک و ترسیم نقوش و خطوط بر روی سایر ظروف استفاده می شود.سر باریک این قلم مو کمک میکند تا داخل فرورفتگی ها به راحتی رنگ آمیزی شود. برای نگهداری از قلم مو لازم است بلافاصله بعد از استفاده توسط حلال مناسب شسته شده و موهای آن با دستمال پارچه ای خشک شود


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!