سبد خرید شما خالی است !

رنگ اكريليك فوق متالیک دورا

جستجو در دسته "رنگ اكريليك فوق متالیک دورا" :

×

رنگ آكريليك بنفش فوق متالیک كد : 189

20/000 تومان
honari-14-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036750076
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا طلایی لایت فوق متالیک كد : 148

20/000 تومان
honari-125-346
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036726781
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك نارنجی روشن فوق متالیک كد : 160

20/000 تومان
honari-827-305
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036735592
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا آبی آسمانی فوق متالیک كد : 158

20/000 تومان
honari-810-234
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036734687
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا سبز روشن فوق متالیک كد : 161

20/000 تومان
honari-636-112
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 86990367356081
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا برنزی فوق متالیک كد : 167

20/000 تومان
honari-489-155
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: برنز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036737879
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا آبی تیره فوق متالیک تیره كد : 166

20/000 تومان
honari-412-761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036735653
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا آبی روشن فوق متالیک كد : 153

20/000 تومان
honari-217-279
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036733505
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا فندقی فوق متالیک كد : 168

20/000 تومان
honari-447-486
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036737886
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا صورتی فوق متالیک كد : 164

20/000 تومان
honari-10-479
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
حجم رنگ: 70mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036735639
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا زرشکی فوق متالیک كد 157

20/000 تومان
honari-335-198
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036734670
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا یاسی فوق متالیک كد 149

20/000 تومان
honari-320-895
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041524
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا صورتی فوق متالیک كد 147

20/000 تومان
honari-734-153
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036726804
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا صورتی چرک فوق متالیک كد 143

20/000 تومان
honari-829-435
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036726736
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا کله غازی فوق متالیک كد 142

20/000 تومان
honari-781-858
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036725777
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا طلای قرمز فوق متالیک كد 128

20/000 تومان
honari-494-457
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036723049
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا برنز فوق متالیک كد 125

20/000 تومان
honari-680-773
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: برنز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036723018
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا طلایی فوق متالیک كد 123

20/000 تومان
honari-175-21
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036722998
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا طلایی كد 121

20/000 تومان
honari-386-974
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حلال: آب
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: طلایی
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036722974
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا نقره ای فوق متاليك كد 132

20/000 تومان
dora-132
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036723933
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا آبی فوق متاليك كد 134

20/000 تومان
dora-134
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036724121
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا سبز کله غازی فوق متالیک كد 140

20/000 تومان
dora-140
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036725760
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا نقره ای فوق متاليك كد 151

20/000 تومان
dora-151
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036726798
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا قرمز فوق متاليك كد 133

20/000 تومان
dora-133
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: قرمز
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036724114
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا طلایی فوق متاليك كد 136

20/000 تومان
dora-136
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: طلایی
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036725715
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا طلایی فوق متاليك كد 122

20/000 تومان
dora-122
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: طلایی
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036722981
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا سبز فوق متالیک كد 135

 
honari-635-518
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036724138

رنگ های اکریلیک در حالت کلی به چهار دسته ساده ، متالیک ، مات و فوق متالیک یا دورا تقسیم بندی میشود . رنگ های فوق متالیک دورا پوشانندگی فوق العاده بالایی دارد و با مقدار بسیار کمی از رنگ فوق متالیک دورا میتوان سطح بزرگی را رنگ آمیزی کرد . رنگ های دورا با نمایی پر تلألو و درخشان ساختاری مانند سایر رنگ های آکریلیک دارند و بر روی انواع سطوح شیشه ای، چوبی، سفال و سرامیک، پلی استر، پارچه و ... قابل استفاده هستند. پایه ی رنگهای دورا آب هست و می توان قلم و مو سایر وسایل را بعد از استفاده با آب شست. این رنگها بعد از خشک شدن ثابت شده وقابل شست و شو می شوند. افکت ایجادی توسط رنگ های فوق متالیک دورا کادنس بسیار خاص و متفاوت میباشد


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه