سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

شابلون استنسیل

جستجو در دسته "شابلون استنسیل" :

×

استنسیل هنری کد 366k

12/000 تومان
product-1601210980-6801
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*19.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09279303
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1286M

10/750 تومان
product-1600948605-2871
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09243565
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 090M

10/750 تومان
product-1600948105-2551
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09248644
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1116M

10/750 تومان
product-1600947963-9940
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09248309
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1173M

10/750 تومان
product-1600947700-4093
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09245905
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1171M

10/750 تومان
product-1600947655-6924
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09241069
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1264M

10/750 تومان
product-1600947382-6462
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09245041
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 550K

4/200 تومان
product-1600944430-2268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 13.5*9.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 09245871
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 841K

14/200 تومان
product-1600944251-5470
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 28.5*16.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حیوان
کدمحصول : 09241649
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1074B

14/200 تومان
product-1600944124-7455
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 19.5*28
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09242112
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1170B

14/200 تومان
product-1600944048-4997
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 19.5*28 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09245501
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1303K

7/100 تومان
product-1600941612-1326
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 09245776
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 374K

7/100 تومان
product-1600939481-7261
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 20*10 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09241916
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1253B

14/200 تومان
product-1600939216-2171
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14.5*40 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09249886
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 006B

14/200 تومان
product-1600939103-2841
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 42*14 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09243054
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 270B

14/200 تومان
product-1600939058-7159
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 41.5*14.6
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09248892
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1214B

14/200 تومان
product-1600938942-6581
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 19.5*28.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09249832
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1205B

14/200 تومان
product-1600938897-6748
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 19*28.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09249367
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 617K

7/100 تومان
product-1598182630-7806
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*21
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 08238790
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل کد 724m

9/800 تومان
shablon-stansil-724
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*16
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
کدمحصول : 030602329
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل کد 1180B

14/200 تومان
product-1596258109-2496
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 20*29 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 08014026
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل کد 308B

14/200 تومان
product-1596258046-3814
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 40*15 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
کدمحصول : 08013953
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل کد 99B

14/500 تومان
product-1596257983-49
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 20*27.5
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
کدمحصول : 08015043
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل کد 384k

7/100 تومان
product-1596085375-3139
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 07302969
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل کد 592k

7/100 تومان
product-1596085314-5816
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 07307646
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل کد 858M

10/750 تومان
product-1596024818-3441
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 07299478
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 1030R

4/300 تومان
shablon-stansil-koochak
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 10*14
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 030602328
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 167k

7/200 تومان
shablon-stansil-167k
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 10*28
انواع طرح : گل
کدمحصول : 030602327
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 503M

10/850 تومان
shablon-stansil-503m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 16.5*24 cm
انواع طرح : اسلیمی
کدمحصول : 030602325
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 1267B

13/100 تومان
shablon-stansil-1267b
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 19*29
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602323
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 082B

13/100 تومان
shablon-stansil-082b
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 19*29
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602321
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 059R

4/000 تومان
stansil_honari-code--059R
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 030602319
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 884m

9/950 تومان
stansil_honari-code--884B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602318
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 805M

9/950 تومان
stansil_honari-code-805M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602317
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 59K

7/200 تومان
stansil_honari-code-59K
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کدمحصول : 030602316
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 616R

4/300 تومان
stansil_honari-code-616R
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602315
تعداد بسته

شابلون استنسیل چیست؟ صفحه های نازکی هستند که نقوش مختلف بر روی آن ها به صورت مشبک قرار گرفته و برای چاپ و انتقال طرح بر روی انواع سطوح مانند پارچه، چوب، شیشه، پلی استر،سفال و سرامیک و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

این شابلون ها به صورت طلق و از نوع پلاستیک انعطاف پذیر بوده و قابلیت قرار گرفتن بر روی سطوح منحنی را دارند. شابلون استنسیل به دو صورت پشت چسب دار و معمولی در بازار به فروش میرسد.

 برای چاپ استنسیل از قلم موی استنسیل، تامپون٬ ابر و غلتک استفاده میشود و همچنین انواع رنگهای دکوراتیو مانند آکریلیک، رنگ پارچه٬ رنگ روغن، رولیف پاستا و ...می توان استفاده کرد. از آنجایی که شابلون استنسیل یک بار مصرف نیست و قابلیت شستشو دارند، میتوان از آن در هنرهای متفاوتی مثل دکوراتیو، چاپ روی پارچه، نقاشی روی سرامیک استفاده کرد. آموزش نحوه ی استفاده از این شابلون ها را میتوانید در کلاس آموزش نقاشی دکوراتیو ببینید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!