سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

شابلون استنسیل

جستجو در دسته "شابلون استنسیل" :

×

استنسیل هنری کد 1158b

20/950 تومان
product-1606920130-365
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 16*28.5 cm
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
کدمحصول : 12020558
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1112k

7/100 تومان
product-1606920076-9593
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 13*19.5 cm
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
کدمحصول : 12028219
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد M720

10/750 تومان
product-1603697397-6308
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 23.5*16.5
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : فانتزی
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 10260696
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 363B

20/950 تومان
product-1601211281-8125
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 41*21.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09279835
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1062B

10/750 تومان
product-1600948913-5637
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*16.7
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 09243984
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1069M

10/800 تومان
product-1600948864-8455
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24.3*16.5
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09247544
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1309M

10/750 تومان
product-1600948797-1809
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09244027
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1335M

10/800 تومان
product-1600948764-9280
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 09241520
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 385M

10/750 تومان
product-1600948535-4318
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09246389
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 559M

10/750 تومان
product-1600948504-3191
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09244246
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 364M

10/750 تومان
product-1600948445-539
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09245953
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 539M

10/800 تومان
product-1600948395-2667
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09248273
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 44M

10/750 تومان
product-1600948141-5699
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09246982
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 260M

10/750 تومان
product-1600948081-7850
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09246456
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1110M

10/750 تومان
product-1600948050-9670
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09241255
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1090M

10/750 تومان
product-1600948021-2257
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09242974
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1098M

10/750 تومان
product-1600947987-6984
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09243153
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1116M

10/750 تومان
product-1600947963-9940
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09248309
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1093M

10/750 تومان
product-1600947897-156
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09247368
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1216M

10/750 تومان
product-1600947819-8403
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09244586
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1217M

10/750 تومان
product-1600947781-5124
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09244824
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1353M

10/800 تومان
product-1600947738-7085
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09242904
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1173M

10/750 تومان
product-1600947700-4093
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09245905
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1198M

10/750 تومان
product-1600947434-5795
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09244530
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1202R

4/200 تومان
product-1600944650-8949
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 7*23.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09248493
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 976R

4/200 تومان
product-1600944604-3352
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 10*14 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : انسان
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 09241745
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 550K

7/100 تومان
product-1600944430-2268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 13.5*9.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 09245871
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1109B

14/200 تومان
product-1600944159-5609
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 29*20 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09245720
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1102B

14/200 تومان
product-1600944087-9852
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 19.5*29.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09241867
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1170B

14/200 تومان
product-1600944048-4997
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 19.5*28 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09245501
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1114 B

14/200 تومان
product-1600943699-3701
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 29*19.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09248328
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1225B

27/300 تومان
product-1600943090-3709
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 40*29.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09249760
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 11920K

7/100 تومان
product-1600941519-7029
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*19.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 09242376
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1079K

7/100 تومان
product-1600939427-2452
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09240334
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1107K

7/100 تومان
product-1600939375-3840
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 13.5*20 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09242846
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1061K

7/100 تومان
product-1600939302-9000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*19.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09241921
تعداد بسته

شابلون استنسیل چیست؟ صفحه های نازکی هستند که نقوش مختلف بر روی آن ها به صورت مشبک قرار گرفته و برای چاپ و انتقال طرح بر روی انواع سطوح مانند پارچه، چوب، شیشه، پلی استر،سفال و سرامیک و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

این شابلون ها به صورت طلق و از نوع پلاستیک انعطاف پذیر بوده و قابلیت قرار گرفتن بر روی سطوح منحنی را دارند. شابلون استنسیل به دو صورت پشت چسب دار و معمولی در بازار به فروش میرسد.

 برای چاپ استنسیل از قلم موی استنسیل، تامپون٬ ابر و غلتک استفاده میشود و همچنین انواع رنگهای دکوراتیو مانند آکریلیک، رنگ پارچه٬ رنگ روغن، رولیف پاستا و ...می توان استفاده کرد. از آنجایی که شابلون استنسیل یک بار مصرف نیست و قابلیت شستشو دارند، میتوان از آن در هنرهای متفاوتی مثل دکوراتیو، چاپ روی پارچه، نقاشی روی سرامیک استفاده کرد. آموزش نحوه ی استفاده از این شابلون ها را میتوانید در کلاس آموزش نقاشی دکوراتیو ببینید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!