سبد خرید شما خالی است !

شابلون استنسیل

جستجو در دسته "شابلون استنسیل" :

×

استنسیل کادنس کد 19

2/700 تومان
honari-1529212972-525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کدمحصول : 030602125
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 102

2/700 تومان
honari-1524386547-911
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کدمحصول : 030602123
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 112

2/700 تومان
honari-1524386471-598
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کدمحصول : 030602122
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 1

2/700 تومان
honari-1524386347-507
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کدمحصول : 030602121
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 18

2/700 تومان
honari-1524386251-634
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کدمحصول : 030602120
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 1001

2/700 تومان
honari-1520774497-826
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602118
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 703

2/700 تومان
honari-1520774160-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602116
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 15

2/700 تومان
honari-1519474741-449
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602113
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 12

2/700 تومان
honari-763-478
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602111
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 105

2/700 تومان
honari-633-485
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602109
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد104

2/700 تومان
honari-696-784
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602108
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد3

2/700 تومان
honari-947-645
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602107
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 2

2/700 تومان
honari-131-710
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602106
تعداد بسته
×

استنسیل چسبی کادنس کد 122

3/500 تومان
honari-749-742
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602105
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد106

2/700 تومان
honari-358-672
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602104
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 114

2/700 تومان
honari-489-631
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : اسلیمی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602102
تعداد بسته
×

استنسیل 6*30 کادنس کد 02

2/700 تومان
honari-292-754
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حاشیه
جنس شابلون: تلقی
نوع شابلون: ساده
سازنده شابلون: Cadence
ابعاد شابلون: 30*6cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060297
تعداد بسته
×

استنسیل 6*30 کادنس کد 10

2/700 تومان
honari-246-624
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حیوان
جنس شابلون: تلقی
نوع شابلون: ساده
سازنده شابلون: Cadence
ابعاد شابلون: 30*6cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060294
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد ۱۱۲

2/700 تومان
stansil_cadence_112
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
جنس شابلون: تلقی
نوع شابلون: ساده
سازنده شابلون: Cadence
انواع طرح : گل
ابعاد شابلون: 20*14cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060284
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 100

2/700 تومان
stansil_cadence_100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
جنس شابلون: تلقی
نوع شابلون: ساده
سازنده شابلون: Cadence
انواع طرح : گل
ابعاد شابلون: 9*30cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060281
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 836

2/700 تومان
stansil_836
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : انسان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060271
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 825

2/700 تومان
stansil_825
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : اسلیمی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060269
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 321

2/700 تومان
stansil_321
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حاشیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060268
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 525

2/700 تومان
naghashi-decorative-estansil-cadenc-525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060256
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 1078

2/700 تومان
DI1078
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : اسلیمی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060242
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 1075

2/700 تومان
DI1075
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060241
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 1074

2/700 تومان
DI1074
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : اسلیمی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060240
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 1070

2/700 تومان
DI1070
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060239
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 1009

2/700 تومان
DI1009
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060230
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 207

2/700 تومان
DI-207
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حاشیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060217
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 132

2/700 تومان
DI-132
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حیوان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060214
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 118

2/700 تومان
DI-118
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حیوان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060211
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 91

2/700 تومان
DI-91
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060208
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 48

2/700 تومان
DI-48
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060204
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 5

2/700 تومان
DI-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060201
تعداد بسته
×

استنسیل 6*30 کادنس کد ku-17

 
honari-1520774550-233
واحد: عدد
انواع طرح : حاشیه
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602119
استنسیل یا شابلون صفحه های نازکی هستند که نقوش مختلف بر روی آن ها به صورت مشبک قرار گرفته و برای چاپ و انتقال طرح بر روی انواع سطوح مانند پارچه، چوب، شیشه، پلی استر،سفال و سرامیک و ... مورد استفاده قرار می گیرند. این برگه ها از نوع پلاستیک انعطاف پذیر بوده و قابلیت قرار گرفتن بر روی سطوح منحنی محدب را دارند. برای چاپ استنسیل از قلم موی استنسیل، تامپون ٬ ابر و غلتک استفاده میشود و همچنین انواع رنگهای دکوراتیو مانند آکریلیک، رنگ پارچه ٬ رنگ روغن، رولیف پاستا و ...می توان استفاده کرد.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه