سبد خرید شما خالی است !

تخفیف هنری

شابلون استنسیل

جستجو در دسته "شابلون استنسیل" :

×

استنسیل کادنس کد 1069

2/700 تومان
stansil-canens-1069
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
کدمحصول : 030602280
تعداد بسته
10 % -
استنسیل هنری کد844

6/500 تومان
5/850 تومان
×

استنسیل هنری کد844

10 % - 6/500 تومان5/850 تومان
honari-1541001656-386
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602277
تعداد بسته
10 % -
استنسیل هنری کد 613B

6/500 تومان
5/850 تومان
×

استنسیل هنری کد 613B

10 % - 6/500 تومان5/850 تومان
honari-1541001100-138
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602269
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 333B

6/500 تومان
honari-1540998722-519
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602260
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 809B

6/500 تومان
honari-1540998652-930
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602259
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 658B

6/500 تومان
honari-1540997874-525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602257
تعداد بسته
25 % -
استنسیل هنری کد 659M

4/300 تومان
3/200 تومان
×

استنسیل هنری کد 659M

25 % - 4/300 تومان3/200 تومان
honari-1540997677-361
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602253
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1010M

4/300 تومان
honari-1540997188-494
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602247
تعداد بسته
10 % -
استنسیل هنری کد 276M

4/300 تومان
3/850 تومان
×

استنسیل هنری کد 276M

10 % - 4/300 تومان3/850 تومان
honari-1540996767-737
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602243
تعداد بسته
15 % -
استنسیل هنری کد 613M

4/300 تومان
3/650 تومان
×

استنسیل هنری کد 613M

15 % - 4/300 تومان3/650 تومان
honari-1540996146-429
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602240
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 803M

4/300 تومان
honari-1540996043-409
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602238
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 976M

4/300 تومان
honari-1540995082-142
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602232
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 618M

4/300 تومان
honari-1540994389-492
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602227
تعداد بسته
20 % -
استنسیل هنری کد 808M

4/300 تومان
3/400 تومان
×

استنسیل هنری کد 808M

20 % - 4/300 تومان3/400 تومان
honari-1540975404-432
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602221
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 099M

4/300 تومان
honari-1540975323-493
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602220
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 29M

4/300 تومان
honari-1540974540-199
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602214
تعداد بسته
15 % -
استنسیل هنری کد 612M

4/300 تومان
3/650 تومان
×

استنسیل هنری کد 612M

15 % - 4/300 تومان3/650 تومان
honari-1540974471-167
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602213
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 809M

4/300 تومان
honari-1540974296-180
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602212
تعداد بسته
20 % -
استنسیل هنری کد 228k

4/300 تومان
3/400 تومان
×

استنسیل هنری کد 228k

20 % - 4/300 تومان3/400 تومان
honari-1540968182-534
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602205
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 803k

4/300 تومان
honari-1540967401-115
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602200
تعداد بسته
10 % -
استنسیل هنری کد 842k

4/300 تومان
3/850 تومان
×

استنسیل هنری کد 842k

10 % - 4/300 تومان3/850 تومان
honari-1540967283-492
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602199
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 809k

4/300 تومان
honari-1540967128-194
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602197
تعداد بسته
25 % -
استنسیل هنری کد 082k

4/300 تومان
3/200 تومان
×

استنسیل هنری کد 082k

25 % - 4/300 تومان3/200 تومان
honari-1540966958-181
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602196
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 976k

4/300 تومان
honari-1540966759-343
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602194
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 816k

4/300 تومان
honari-1540966416-189
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602191
تعداد بسته
10 % -
استنسیل هنری کد 608k

4/300 تومان
3/850 تومان
×

استنسیل هنری کد 608k

10 % - 4/300 تومان3/850 تومان
honari-1540964568-747
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602190
تعداد بسته
25 % -
استنسیل هنری کد 612k

4/300 تومان
3/200 تومان
×

استنسیل هنری کد 612k

25 % - 4/300 تومان3/200 تومان
honari-1540964389-323
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602189
تعداد بسته
10 % -
استنسیل هنری کد 1010K

4/300 تومان
3/850 تومان
×

استنسیل هنری کد 1010K

10 % - 4/300 تومان3/850 تومان
honari-1540826498-815
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602185
تعداد بسته
15 % -
استنسیل هنری کد 058K

4/300 تومان
3/650 تومان
×

استنسیل هنری کد 058K

15 % - 4/300 تومان3/650 تومان
honari-1540826207-993
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602182
تعداد بسته
25 % -
استنسیل هنری کد 245K

4/300 تومان
3/200 تومان
×

استنسیل هنری کد 245K

25 % - 4/300 تومان3/200 تومان
honari-1540825854-549
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602180
تعداد بسته
10 % -
استنسیل هنری کد 106K

4/300 تومان
3/850 تومان
×

استنسیل هنری کد 106K

10 % - 4/300 تومان3/850 تومان
honari-1540825465-957
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602177
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1007K

4/300 تومان
honari-1540825399-111
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602176
تعداد بسته
15 % -
استنسیل هنری کد 099K

4/300 تومان
3/650 تومان
×

استنسیل هنری کد 099K

15 % - 4/300 تومان3/650 تومان
honari-1540825292-199
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602175
تعداد بسته
15 % -
استنسیل هنری کد 726K

4/300 تومان
3/650 تومان
×

استنسیل هنری کد 726K

15 % - 4/300 تومان3/650 تومان
honari-1540824897-669
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602172
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 383K

4/300 تومان
honari-1540824607-524
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602169
تعداد بسته
5 % -
استنسیل هنری کد 061K

4/300 تومان
4/050 تومان
×

استنسیل هنری کد 061K

5 % - 4/300 تومان4/050 تومان
honari-1540824425-813
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602167
تعداد بسته

شابلون استنسیل صفحه های نازکی هستند که نقوش مختلف بر روی آن ها به صورت مشبک قرار گرفته و برای چاپ و انتقال طرح بر روی انواع سطوح مانند پارچه، چوب، شیشه، پلی استر،سفال و سرامیک و ... مورد استفاده قرار می گیرند. این شابلون ها به صورت طلق و از نوع پلاستیک انعطاف پذیر بوده و قابلیت قرار گرفتن بر روی سطوح منحنی را دارند. شابلون استنسیل به دو صورت پشت چسب دار و معمولی در بازار به فروش میرسد. برای چاپ استنسیل از قلم موی استنسیل، تامپون٬ ابر و غلتک استفاده میشود و همچنین انواع رنگهای دکوراتیو مانند آکریلیک، رنگ پارچه٬ رنگ روغن، رولیف پاستا و ...می توان استفاده کرد. از آنجایی که شابلون استنسیل یک بار مصرف نیست و قابلیت شستشو دارند، میتوان از آن در هنرهای متفاوتی مثل دکوراتیو، چاپ روی پارچه، نقاشی روی سرامیک استفاده کرد. آموزش نحوه ی استفاده از این شابلون ها را میتوانید در کلاس آموزش نقاشی دکوراتیو ببینید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه