سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

انواع سوزن

جستجو در دسته "انواع سوزن" :

×

سوزن پانچ (نیدل پانچ) سه سوزنه skc

172/600 تومان
product-1609682919-9713
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01033264
تعداد بسته
×

سوزن رویال 50 میلی متری دستی شماره 5

4/000 تومان
product-1601792555-1805
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 50 میلیمتر، قطر 1 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 3.5*1 میلیمتر
کدمحصول : 10044478
تعداد بسته
×

سوزن رویال 45 میلی متری شماره 12

4/000 تومان
product-1601792509-2770
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 45 میلیمتر، قطر 0.5 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 2*0.5 میلیمتر
کدمحصول : 10044670
تعداد بسته
×

سوزن رویال 58 میلی متری دستی شماره 7

4/000 تومان
product-1601792476-6836
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 58 میلیمتر، قطر 0.8 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 3*0.8 میلیمتر
کدمحصول : 10049966
تعداد بسته
×

سوزن رویال 65 میلی متری دستی شماره 5

4/000 تومان
product-1601792422-7838
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 66 میلیمتر، قطر 1 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 میلیمتر
کدمحصول : 10041092
تعداد بسته
×

سوزن رویال 70 میلی متری دستی شماره 4

4/000 تومان
product-1601792304-4589
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 70 میلیمتر، قطر 1 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 1*4 میلیمتر
کدمحصول : 10045372
تعداد بسته
×

سوزن رگال سایز 1.5

8/000 تومان
product-1601214735-2583
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 5 cm
ابعاد سوراخ سوزن: 5*1 mm
کدمحصول : 09275852
تعداد بسته
×

بسته سوزن 6 تایی کد: 9-213

10/950 تومان
product-1598190011-2680
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 9 cm / قطر: 2ml
ابعاد سوراخ سوزن: 8*1 ml
کدمحصول : 08231408
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12 تایی کد: 20-144

10/000 تومان
product-1598189978-9472
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول کوچکترین سوزن: 6 cm . بزرگترین: 8.5 cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 7*1 ml
کدمحصول : 08234693
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10 تایی کد: 10-113

7/300 تومان
product-1598189946-2160
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.5 cm / قطر: 3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 18*3 ml
کدمحصول : 08234948
تعداد بسته
×

بسته سوزن 5 تایی کد: 20-113

11/100 تومان
product-1598189918-3904
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 9 cm / قطر: 3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 2*3 ml
کدمحصول : 08238967
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 13-139

10/950 تومان
product-1598189890-2000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 8.5 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 6*1 ml
کدمحصول : 08235824
تعداد بسته
×

بسته سوزن 4 تایی کد: 10-119

7/300 تومان
product-1598189859-4016
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 8 cm / قطر:2 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 14*1 ml
کدمحصول : 08231412
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 13-144

6/400 تومان
product-1598189277-9047
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 8.5 cm / قطر: 2ml
ابعاد سوراخ سوزن: 6*1 ml
کدمحصول : 08231909
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 10-108

6/400 تومان
product-1598189182-8962
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.5 cm / قطر: 2ml
ابعاد سوراخ سوزن: 11*2 ml
کدمحصول : 08231178
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 15-160

6/400 تومان
product-1598189153-1537
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول:5cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08230100
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 21-110

6/400 تومان
product-1598183578-6000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 7 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1
کدمحصول : 08236077
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 14-144

6/400 تومان
product-1598183368-3130
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول:6 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 5*1
کدمحصول : 08234710
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 13-148

6/400 تومان
product-1598183344-2816
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 4.5cm / قطر: 1.5ml
ابعاد سوراخ سوزن: 8*1 ml
کدمحصول : 08236050
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 12-160

6/400 تومان
product-1598183316-1388
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.5 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08234023
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 11-148

6/700 تومان
product-1598183288-634
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.5 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 10*1 ml
کدمحصول : 08235247
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 20-160

6/400 تومان
product-1598183091-8466
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول کوچکترین سوزن: 5 cm . بزرگترین: 6 cm / قطر: 1 تا 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1
کدمحصول : 08230144
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 12-150

6/400 تومان
product-1598183032-8322
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 4.5 cm / قطر:1.3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 2*1 ml
کدمحصول : 08233986
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 49-135

6/400 تومان
product-1598183000-479
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5 cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08231850
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 48-135

6/400 تومان
product-1598182960-9764
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.3 cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08232528
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تاییکد: 23-128

6/400 تومان
product-1598182907-982
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 4.7 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 8*1 ml
کدمحصول : 08232778
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 45-135

6/700 تومان
product-1598182874-6729
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 10*1
کدمحصول : 08238813
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 46-135

6/400 تومان
product-1598182803-169
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.7 cm / قطر: 1.3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08236199
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 32-115

6/700 تومان
product-1598182772-8619
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 7cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1 ml
کدمحصول : 08235257
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 60-135

6/400 تومان
product-1598182729-843
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.3 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 6*1 ml
کدمحصول : 08235505
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 24-128

6/400 تومان
product-1598182687-9689
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 4.5cm / قطر: 1.2ml
ابعاد سوراخ سوزن: 10*1
کدمحصول : 08239083
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 22-110

6/400 تومان
product-1598182654-5505
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.5 cm / قطر: 1ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08230936
تعداد بسته
×

بسته سوزن 6 تایی کد: 13-120

6/400 تومان
product-1598182594-5680
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.5 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08236502
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 12-148

6/400 تومان
product-1598182569-3202
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 4.5 cm / قطر: 1.3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 9*1 ml
کدمحصول : 08237819
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 33-115

6/400 تومان
product-1598182537-5057
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6 cm / قطر: 1ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1
کدمحصول : 08238687
تعداد بسته
×

بسته سوزن 7 تایی کد: 11-160

6/400 تومان
product-1598182510-573
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6 cm / قطر: 1.3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1
کدمحصول : 08239696
تعداد بسته

سوزن خیاطی معمولاً برای پیوند دادن تکه‌های پارچه، چرم و ... به هم بکار می‌رود. سوزن‌ها همچنین برای زیور و تزئین اجسام بکار می‌روند. یک سر سوزن دوزندگی تیز است و سر دیگر آن معمولاً دارای یک سوراخ باز و کشیده است که ته سوزن یا «چشم سوزن» نامیده می‌شود. درازای ته سوزن معمولاً میان ۲ تا ۱۰ میلیمتر است ولی ضخامت یک سوزن دوزندگی معمولاً بیشتر از ۲ میلیمتر نیست. سوزن خیاطی انواع مختلف دارد که هر یک برای پارچه ای مخصوص، به کار می رود. درر واقع، هر سوزن برای دوخت خاصی ساخته شده ‌ و دارای شماره ی مخصوصی است بر اساس نوع کاربرد شکل ، طول و اندازه چشم سوزن تغییر میکند. سوزن خیاطی دارای یک چشمی کوچک و گرد می‌باشد. سوزن خیاطی در سایزهای 1 تا 12 عرضه می‌گردد که برای اغلب کارهای دست دوزی، از سایزهای 6 تا 9 آن استفاده می‌شود. سوزن گلدوزی یک سوزن بلند که چشمی آن، بیضی شکل و بلند می‌باشد و به گونه‌ای طراحی گردیده است که چندین رشته نخ گلدوزی را می‌توان همزمان با این سوزن نخ نمود. سوزن منجوق دوزی، سوزن بلند و بسیار نازک که برای دوخت منجوق‌ها و پولک‌ها به پارچه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوزن روبان دوزی شبیه به سوزن کوبلن دوزی است اما نوک آن تیز است. از این سوزن برای کارهایی مثل روبان دوزی، دوخت برزیلی و دوخت برجسته استفاده می‌گردد. سوزن شماره دوزی ، یک سوزن با طول متوسط و ضخیم با نوک کُند و چشمی بلند که اساساً در شماره دوزی استفاده می‌گردد. سوزن ته گرد انواع مختلفی دارد طیف وسیعی از سوزن‌های ته گرد در طول‌ها و ضخامت‌های متفاوت وجود دارند که برای نگهداشتن و ثابت کردن چند لایه پارچه به یکدیگر استفاده میشود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!