سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

انواع سوزن

جستجو در دسته "انواع سوزن" :

×

سوزن رویال 50 میلی متری دستی شماره 5

4/000 تومان
product-1601792555-1805
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 50 میلیمتر، قطر 1 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 3.5*1 میلیمتر
کدمحصول : 10044478
تعداد بسته
×

سوزن رویال 45 میلی متری شماره 12

4/000 تومان
product-1601792509-2770
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 45 میلیمتر، قطر 0.5 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 2*0.5 میلیمتر
کدمحصول : 10044670
تعداد بسته
×

سوزن رویال 58 میلی متری دستی شماره 7

4/000 تومان
product-1601792476-6836
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 58 میلیمتر، قطر 0.8 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 3*0.8 میلیمتر
کدمحصول : 10049966
تعداد بسته
×

سوزن رویال 65 میلی متری دستی شماره 5

4/000 تومان
product-1601792422-7838
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 66 میلیمتر، قطر 1 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 میلیمتر
کدمحصول : 10041092
تعداد بسته
×

سوزن رویال 70 میلی متری دستی شماره 4

4/000 تومان
product-1601792304-4589
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 70 میلیمتر، قطر 1 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 1*4 میلیمتر
کدمحصول : 10045372
تعداد بسته
×

بسته سوزن 6 تایی کد: 9-213

10/950 تومان
product-1598190011-2680
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 9 cm / قطر: 2ml
ابعاد سوراخ سوزن: 8*1 ml
کدمحصول : 08231408
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12 تایی کد: 20-144

10/000 تومان
product-1598189978-9472
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول کوچکترین سوزن: 6 cm . بزرگترین: 8.5 cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 7*1 ml
کدمحصول : 08234693
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 13-139

10/950 تومان
product-1598189890-2000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 8.5 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 6*1 ml
کدمحصول : 08235824
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 15-160

6/400 تومان
product-1598189153-1537
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول:5cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08230100
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 21-110

6/400 تومان
product-1598183578-6000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 7 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1
کدمحصول : 08236077
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 12-150

6/400 تومان
product-1598183032-8322
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 4.5 cm / قطر:1.3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 2*1 ml
کدمحصول : 08233986
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 49-135

6/400 تومان
product-1598183000-479
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5 cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08231850
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 48-135

6/400 تومان
product-1598182960-9764
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.3 cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08232528
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 46-135

6/400 تومان
product-1598182803-169
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.7 cm / قطر: 1.3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08236199
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 32-115

6/700 تومان
product-1598182772-8619
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 7cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1 ml
کدمحصول : 08235257
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 60-135

6/400 تومان
product-1598182729-843
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.3 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 6*1 ml
کدمحصول : 08235505
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 22-110

6/400 تومان
product-1598182654-5505
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.5 cm / قطر: 1ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08230936
تعداد بسته
×

بسته سوزن 6 تایی کد: 13-120

6/400 تومان
product-1598182594-5680
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.5 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08236502
تعداد بسته
×

بسته سوزن 7 تایی کد: 11-160

6/400 تومان
product-1598182510-573
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6 cm / قطر: 1.3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1
کدمحصول : 08239696
تعداد بسته
×

بسته سوزن 9 تایی کد: 13-160

6/400 تومان
product-1598182484-8229
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.5 cm / قطر: 1.3ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1 ml
کدمحصول : 08234002
تعداد بسته
×

بسته سوزن 6 تایی کد: 12-120

6/400 تومان
product-1598182367-5654
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 7 cm / قطر: 2ml
ابعاد سوراخ سوزن: 2*1 ml
کدمحصول : 08239384
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 25-110

6/400 تومان
product-1598182210-5148
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.5 cm / قطر: 0.7 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08235621
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 14-160

6/400 تومان
product-1598182080-3591
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.3 cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1
کدمحصول : 08234403
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 17-125

6/400 تومان
product-1598181572-90
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول:8.5 cm / قطر: 2ml
ابعاد سوراخ سوزن: 2*1 ml
کدمحصول : 08237248
تعداد بسته
×

بسته سوزن ته گلدار

7/000 تومان
soozan_tah_goldar
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن ته گرد
ابعاد سوزن: طول سوزن : 5cm
کدمحصول : 01040704
تعداد بسته
×

سوزن تنبور 3 سوزنه

110/000 تومان
soozan-tanbur-N3soozan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: قطر: mm 0/8 - 1 - 1/2 - طول سوزن ها: 3 cm
نوع سوزن: سوزن تنبور
جنس دسته سوزن: چوبی
کدمحصول : 020304115
تعداد بسته
×

سوزن نخ کن طرح گل

4/800 تومان
honari-1542033952-438
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن نخ کن
ابعاد سوزن: 22mm
کدمحصول : 020304113
تعداد بسته
×

سوزن رویال 55 میلی متری شماره 15

4/000 تومان
honari-1541950302-97
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: 55*0.13mm
ابعاد سوراخ سوزن: 11*0.8mm
کدمحصول : 020304112
تعداد بسته
×

سوزن رویال 80 میلی متری شماره 10

4/000 تومان
honari-1526362732-599
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 80mm عرض سوزن : 1.7mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 12mm عرض سوراخ سوزن : 0.8mm
کدمحصول : 020304103
تعداد بسته
×

سوزن رویال 50 میلی متری شماره 10

2/000 تومان
honari-1519557308-267
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 50mm - عرض سوزن : 0.5mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 2mm - عرض سوراخ سوزن : 0.2mm
کدمحصول : 02030499
تعداد بسته
×

سوزن رویال 15 cm

2/000 تومان
honari-215-847
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 15cm - عرض سوزن : 1/8mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 7mm - عرض سوراخ سوزن : 1mm
کدمحصول : 02030494
تعداد بسته
×

سوزن رویال 62 میلی متری شماره 6

3/500 تومان
honari-306-317
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 62mm - عرض سوزن : 0.9mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 5mm - عرض سوراخ سوزن : 0.5mm
کدمحصول : 02030493
تعداد بسته
×

سوزن 7.5 سانتی متری

4/250 تومان
honari-302-828
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن: 7.5 سانتی متر - قطر سوزن: 1/5 میلی متر
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 10 میلی متر - عرض سوراخ سوزن : 1 میلی متر
کدمحصول : 01040710
تعداد بسته
×

سوزن رویال 52 میلی متری شماره 9

2/000 تومان
honari-669-413
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 52mm - عرض سوزن : 0.5mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 2mm - عرض سوراخ سوزن : 0.2mm
کدمحصول : 02030491
تعداد بسته
×

بسته 26 عددی سوزن همراه با سوزن نخ کن اعلا

9/600 تومان
honari-65-381
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
کدمحصول : 02030488
تعداد بسته
×

سوزن رویال 90 میلی متری شماره 3

2/200 تومان
honari-308-643
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 90mm - عرض سوزن : 1.5mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 7mm - عرض سوراخ سوزن : 1mm
کدمحصول : 02030487
تعداد بسته

سوزن خیاطی معمولاً برای پیوند دادن تکه‌های پارچه، چرم و ... به هم بکار می‌رود. سوزن‌ها همچنین برای زیور و تزئین اجسام بکار می‌روند. یک سر سوزن دوزندگی تیز است و سر دیگر آن معمولاً دارای یک سوراخ باز و کشیده است که ته سوزن یا «چشم سوزن» نامیده می‌شود. درازای ته سوزن معمولاً میان ۲ تا ۱۰ میلیمتر است ولی ضخامت یک سوزن دوزندگی معمولاً بیشتر از ۲ میلیمتر نیست. سوزن خیاطی انواع مختلف دارد که هر یک برای پارچه ای مخصوص، به کار می رود. درر واقع، هر سوزن برای دوخت خاصی ساخته شده ‌ و دارای شماره ی مخصوصی است بر اساس نوع کاربرد شکل ، طول و اندازه چشم سوزن تغییر میکند. سوزن خیاطی دارای یک چشمی کوچک و گرد می‌باشد. سوزن خیاطی در سایزهای 1 تا 12 عرضه می‌گردد که برای اغلب کارهای دست دوزی، از سایزهای 6 تا 9 آن استفاده می‌شود. سوزن گلدوزی یک سوزن بلند که چشمی آن، بیضی شکل و بلند می‌باشد و به گونه‌ای طراحی گردیده است که چندین رشته نخ گلدوزی را می‌توان همزمان با این سوزن نخ نمود. سوزن منجوق دوزی، سوزن بلند و بسیار نازک که برای دوخت منجوق‌ها و پولک‌ها به پارچه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوزن روبان دوزی شبیه به سوزن کوبلن دوزی است اما نوک آن تیز است. از این سوزن برای کارهایی مثل روبان دوزی، دوخت برزیلی و دوخت برجسته استفاده می‌گردد. سوزن شماره دوزی ، یک سوزن با طول متوسط و ضخیم با نوک کُند و چشمی بلند که اساساً در شماره دوزی استفاده می‌گردد. سوزن ته گرد انواع مختلفی دارد طیف وسیعی از سوزن‌های ته گرد در طول‌ها و ضخامت‌های متفاوت وجود دارند که برای نگهداشتن و ثابت کردن چند لایه پارچه به یکدیگر استفاده میشود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!