سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

سمبه حکاکی چرم

جستجو در دسته "سمبه حکاکی چرم" :

×

سمبه حکاکی پاشنه(چندخطی-مویی) کد 855

9/200 تومان
sombe-hakaki855-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*3 mm
کدمحصول : 010401129
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 525

5/800 تومان
sombe-hakaki525-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*3 mm
کدمحصول : 010401127
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 554

8/100 تومان
sombe-hakaki554-7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*2mm
نوع سنبه: حکّاکی
اندازه سنبه: 2*2 mm
کدمحصول : 010401124
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی گلابی (عاجدار باریک) کد 13398

23/000 تومان
sombe-hakaki13398
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*11 mm
نوع سنبه: حکّاکی
اندازه سنبه: 3*12 mm
کدمحصول : 010401118
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی گلابی کد 505

5/800 تومان
sombe-hakaki505-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*6 mm
کدمحصول : 010401117
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب کد 1416

23/000 تومان
sombe-hakaki1416-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 2*5 mm
کدمحصول : 010401114
تعداد بسته
×

سمبه پاشنه کد 1396

23/000 تومان
sombe-hakaki1396-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*5 mm
کدمحصول : 010401112
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه(چندخطی-مویی) کد 1378

23/000 تومان
sombe-hakaki1378-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 4*8 mm
کدمحصول : 010401111
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1395

23/000 تومان
sombe-hakaki1395-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*4 mm
کدمحصول : 010401110
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 559

23/000 تومان
sombe-hakaki559-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*8 mm
کدمحصول : 010401109
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب کد 1415

23/000 تومان
sombe-hakaki1415-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 1*4 mm
کدمحصول : 010401108
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب کد 12446

23/000 تومان
sombe-hakaki12446-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*9 mm
کدمحصول : 010401107
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی گلابی(حبابی اشکی) کد 1158

23/000 تومان
sombe-hakaki1158-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*11 mm
کدمحصول : 010401106
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1405

23/000 تومان
sombe-hakaki1405-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*5 mm
کدمحصول : 010401105
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی کامفولاژ( بادبزنی) کد 1087

17/200 تومان
sombe-hakaki1087-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010401104
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه(چندخطی-مویی) کد 1375

23/000 تومان
sombe-hakaki1375-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*5 mm
کدمحصول : 010401103
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 554

8/100 تومان
sombe-hakaki554-71
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سنبه: حکّاکی
اندازه سنبه: 2*2 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010401102
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1366

23/000 تومان
sombe-hakaki1366-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*3mm
کدمحصول : 01040197
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی گلابی (حبابی اشکی) کد 1156

23/000 تومان
sombe-hakaki1156-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*10 mm
کدمحصول : 01040196
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1258

23/000 تومان
sombe-hakaki1258-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سنبه: حکّاکی
اندازه سنبه: 10*6 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040195
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1406

23/000 تومان
sombe-hakaki1406-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*6 mm
کدمحصول : 01040194
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1367

23/000 تومان
sombe-hakaki1367-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 7*4 mm
کدمحصول : 01040192
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب کد 13256

23/000 تومان
sombe-hakaki13256-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*9 mm
کدمحصول : 01040185
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب کد 13458

23/000 تومان
sombe-hakaki13458-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 12*7 mm
کدمحصول : 01040184
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 208

11/500 تومان
sombe-hakaki208-10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 4*6 mm
کدمحصول : 01040178
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 359

23/000 تومان
sombe-hakaki359-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*7 mm
کدمحصول : 01040175
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی کامفولاژ(بادبزنی) کد 1086

17/200 تومان
sombe-hakaki1087-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*7 mm
کدمحصول : 01040174
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1397

23/000 تومان
sombe-hakaki1397-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*6 mm
کدمحصول : 01040170
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب (بادامی) کد 157

8/100 تومان
sombe-hakaki157
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*6 mm
کدمحصول : 01040166
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب کد 456

11/500 تومان
sombe-hakaki456-10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*8 mm
کدمحصول : 01040160
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی وینر کد 1314

11/500 تومان
sombe-hakaki1314
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 13*1
نوع سنبه: حکّاکی
کدمحصول : 01040159
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب کد 13478

23/000 تومان
sombe-hakaki13478-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 4*12 mm
کدمحصول : 01040158
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه سرتخت کد 528

9/200 تومان
sombe-hakaki528-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 7*4 mm
کدمحصول : 01040155
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی وسط گل کد 12468

23/000 تومان
sombe-hakaki12468-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 9*9 mm
کدمحصول : 01040152
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب دو تو عاجدار کد 138

11/500 تومان
sombe-hakaki138-10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 7*7 mm
کدمحصول : 01040148
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 359

23/000 تومان
sombe-hakaki359-201
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سنبه: حکّاکی
اندازه سنبه: 3*8 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040147
تعداد بسته

سمبه حکاکی روی چرم دارای انواع مختلفی هستند :

1-سمبه های ایجاد کننده لبه یا پاشنه

2-سمبه های گلابی که برای عمق دادن و گود کردن به کار میروند.

3- سمبه های زمینه که برای کوبیدن زمینه و طرح انداختن روی زمینه به کار میروند.

4-قلم های کامفولاژ یا بادبزنی که برای حاشیه و مرکز گل به کار میرود.

5- سمبه های وسط گل که برای طرح انداختن مرکز گل استفاده میشود و سمبه های وینر که برای رگبرگ های گل و حاشیه ها استفاده میشود.

این سمبه های حکاکی دارای وزن و ابعاد متفاوت هستند و شما میتوانید با توجه به طرح موردنظر خود برای حکاکی از اندازه های مختلف آن استفاده کنید.

از این سمبه ها علاوه بر استفاده برای کارهای چرمی میتوان برای حکاکی روی فلز هم استفاده کرد.باید دقت داشت که نمونه ی مناسب را برای حکاکی روی فلز انتخاب نمود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!