سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

ابزار حکاکی روی چرم

×

سمبه حکاکی پاشنه کد 554

14/000 تومان
sombe-hakaki554-7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*2mm
نوع سنبه: حکّاکی
اندازه سنبه: 2*2 mm
کدمحصول : 010401124
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب کد 1416

40/000 تومان
sombe-hakaki1416-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 2*5 mm
کدمحصول : 010401114
تعداد بسته
×

سمبه پاشنه کد 1396

40/000 تومان
sombe-hakaki1396-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*5 mm
کدمحصول : 010401112
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه(چندخطی-مویی) کد 1378

40/000 تومان
sombe-hakaki1378-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 4*8 mm
کدمحصول : 010401111
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1395

40/000 تومان
sombe-hakaki1395-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*4 mm
کدمحصول : 010401110
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 559

40/000 تومان
sombe-hakaki559-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*8 mm
کدمحصول : 010401109
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب کد 12446

40/000 تومان
sombe-hakaki12446-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*9 mm
کدمحصول : 010401107
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی گلابی(حبابی اشکی) کد 1158

40/000 تومان
sombe-hakaki1158-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*11 mm
کدمحصول : 010401106
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1405

40/000 تومان
sombe-hakaki1405-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*5 mm
کدمحصول : 010401105
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی کامفولاژ( بادبزنی) کد 1087

30/000 تومان
sombe-hakaki1087-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010401104
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 554

14/000 تومان
sombe-hakaki554-71
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سنبه: حکّاکی
اندازه سنبه: 2*2 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010401102
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1366

40/000 تومان
sombe-hakaki1366-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*3mm
کدمحصول : 01040197
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی گلابی (حبابی اشکی) کد 1156

40/000 تومان
sombe-hakaki1156-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*10 mm
کدمحصول : 01040196
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1258

40/000 تومان
sombe-hakaki1258-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سنبه: حکّاکی
اندازه سنبه: 10*6 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040195
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1406

40/000 تومان
sombe-hakaki1406-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*6 mm
کدمحصول : 01040194
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1367

40/000 تومان
sombe-hakaki1367-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 7*4 mm
کدمحصول : 01040192
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب کد 13256

40/000 تومان
sombe-hakaki13256-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*9 mm
کدمحصول : 01040185
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 359

40/000 تومان
sombe-hakaki359-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*7 mm
کدمحصول : 01040175
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 1397

40/000 تومان
sombe-hakaki1397-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*6 mm
کدمحصول : 01040170
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب کد 13478

40/000 تومان
sombe-hakaki13478-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 4*12 mm
کدمحصول : 01040158
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه سرتخت کد 528

16/000 تومان
sombe-hakaki528-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 7*4 mm
کدمحصول : 01040155
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 359

40/000 تومان
sombe-hakaki359-201
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سنبه: حکّاکی
اندازه سنبه: 3*8 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040147
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه (آندرکات) کد816

30/000 تومان
sombe-hakaki816-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*9 mm
کدمحصول : 01040145
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی کامفولاژ(بادبزنی) کد 1097

30/000 تومان
sombe-hakaki1097-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*7 mm
کدمحصول : 01040143
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب (سه تو) کد 796

20/000 تومان
sombe-hakaki796-10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*3 mm
کدمحصول : 01040138
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی کامفولاژ( بادبزنی) کد 1096

30/000 تومان
sombe-hakaki1096-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*6 mm
کدمحصول : 01040137
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی پاشنه کد 286

16/000 تومان
sombe-hakaki286-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*5 mm
کدمحصول : 01040136
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب (دو تو عاجدار) کد 137

18/000 تومان
sombe-hakaki137-9
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 7*7 mm
کدمحصول : 01040134
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب (تخم گلی) کد 407

20/000 تومان
sombe-hakaki407
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 6*6 mm
کدمحصول : 01040132
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی زمینه کوب (دو تو) کد 786

16/000 تومان
sombe-hakaki786-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*5 mm
کدمحصول : 01040130
تعداد بسته
×

سمبه حکاکی گلابی (عاجدار پهن) کد 13398

40/000 تومان
sombe-hakaki13398-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سنبه: حکّاکی
اندازه سنبه: 5*12 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040129
تعداد بسته
×

بسته ی کلاس حکاکی روی چرم

 
محتویات بسته
 • ابر
 • چاقوی حکاکی
 • چرم گاوی خام
 • رنگ چرم مخصوص حکاکی قهوه ای 40گرمی
 • سمبه حکاکی زمینه کوب سه تو بزرگ کد 798
 • سمبه حکاکی گلابی عاجدار کد 1323
 • سمبه حکاکی هشتی کد 1357
 • سمبه حکاکی پاشنه (آندرکات چکمه ای) کد 815
 • سمبه حکاکی زمینه کوب کد 1255
 • سمبه حکاکی وسط گل (حبابی گرد) کد 1136
 • سمبه حکاکی وینر کد 13059
 • سمبه پاشنه کد 1396
 • سمبه حکاکی کامفولاژ (بادبزنی) کد 1438
 • سمبه حکاکی وسط گل کد 766
 • سمبه حکاکی چهار پری کد 386
 • سمبه حکاکی خط انداز کد 106
 • چکش حکاکی چرم پلاستیکی
×

ست اولیه 5 عددی سمبه حکاکی چرم

 
sombe-hakaki-package-5
واحد: بسته
نوع سنبه: حکّاکی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01080317
×

ست اولیه 20 عددی سمبه حکاکی چرم

 
sombe-hakaki-package-20
واحد: بسته
نوع سنبه: حکّاکی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01080316
×

سمبه حکاکی پاشنه(چندخطی-مویی) کد 855

 
sombe-hakaki855-8
واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3*3 mm
کدمحصول : 010401129
×

سمبه حکاکی گلابی کد 13378

 
sombe-hakaki13378
واحد: عدد
انواع سمبه: حکاکی
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5*12 mm
کدمحصول : 010401128

به هنر حکاکی روی چرم قلم زنی روی چرم نیز گفته می شود زیرا این تکنیک شباهت های زیادی به تکنیک قلم زنی روی مس دارد. و بسیاری از ابزار حکاکی روی چرم با قلم زنی روی مس مشترک است.

وسایل حکاکی روی چرم شامل : چرم خام  گاوی ، چاقوی گردان مخصوص حکاکی رو چرم ، سمبه حکاکی یا قلم حکاکی روی چرم، چکش  حکاکی ، تخته کار ، رنگ چرم یا لاک چرم مخصوص حکاکی می باشد. 

چرم خام گاوی چرم دباغی شده است که رنگ آمیزی نشده است چرم خام به  صورت چرم صنعتی و چرم طبیعی به فروش می رسد. و چرم خام طبیعی به لحاظ کیفیت بسیار بهتراز چزم صنعتی می باشد.

چاقوی گردان حکاکی برای خط اندازی الگوی حکاکی روی چرم کاربرد دارد هم چنین از قلم های حکاکی برای تغییر سطح و ایجاد برآمدگی روی سطح چرم خام استفاده می شود. 

از رنگ چرم مخصوص حکاکی روی چرم برای رنگ زدن روی چرم حکاکی شده استفاده می شود و نیازی به تثبیت کننده ندارد در خرید رنگ مخصوص چرم به کیفیت رنگ توجه کنید. 

برای آشنایی با این هنر فاخر می توانید از اموزش حکاکی روی چرم موجود روی سایت در قسمت کلاس های آموزش مجازی بهره بگیرید. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!