سبد خرید شما خالی است !محصولات

40 % -
نخ زرد سیلا کد 745

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ زرد سیلا کد 745

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-yellow-745
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311144
تعداد بسته
23 % -
نخ زرد سیلا کد 726

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ زرد سیلا کد 726

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-yellow-726
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311160
تعداد بسته
40 % -
نخ سبز سدری سیلا کد 644

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ سبز سدری سیلا کد 644

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-cream-644
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311121
تعداد بسته
40 % -
نخ سبز روشن سیلا کد 563

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ سبز روشن سیلا کد 563

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-green-563
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311082
تعداد بسته
23 % -
نخ سبز سیلا کد 562

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 562

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-green-562
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311083
تعداد بسته
40 % -
نخ بنفش سیلا کد 3042

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ بنفش سیلا کد 3042

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-purple-3042
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311295
تعداد بسته
46 % -
نخ قهوه ای سیلا کد 680

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ قهوه ای سیلا کد 680

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-brown-680
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311113
تعداد بسته
46 % -
نخ سبز سیلا کد 642

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 642

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-gray-642
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311122
تعداد بسته
46 % -
نخ طوسی سیلا کد 3023

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ طوسی سیلا کد 3023

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-toosi-3023
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: طوسی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311301
تعداد بسته
40 % -
نخ طوسی سیلا کد 646

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ طوسی سیلا کد 646

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-toosi-646
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: طوسی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311119
تعداد بسته
35 % -
نخ سبز سیلا کد 469

2/200 تومان
1/400 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 469

35 % - 2/200 تومان1/400 تومان
sila-floss-green-469
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311056
تعداد بسته
23 % -
نخ سبز سیلا کد 703

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 703

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-green-703
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311108
تعداد بسته
23 % -
نخ سبز سیلا کد 501

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 501

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-green-501
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311100
تعداد بسته
23 % -
نخ قهوه ای سیلا کد 422

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ قهوه ای سیلا کد 422

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-brown-422
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311067
تعداد بسته
×

نخ گلبهی روشن سیلا کد 951

2/200 تومان
sila-floss-golbehi-951
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311234
تعداد بسته
35 % -
نخ گلبهی سیلا کد 754

2/200 تومان
1/400 تومان
×

نخ گلبهی سیلا کد 754

35 % - 2/200 تومان1/400 تومان
sila-floss-golbehi-754
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311141
تعداد بسته
40 % -
نخ گلبهی سیلا کد 758

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ گلبهی سیلا کد 758

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-golbehi-758
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311140
تعداد بسته
23 % -
نخ گلبهی سیلا کد 3779

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ گلبهی سیلا کد 3779

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-golbehi-3779
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311391
تعداد بسته
35 % -
نخ نارنجی سیلا کد 3776

2/200 تومان
1/400 تومان
×

نخ نارنجی سیلا کد 3776

35 % - 2/200 تومان1/400 تومان
sila-floss-orange-3776
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311395
تعداد بسته
40 % -
نخ قهوه ای سیلا کد 3064

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ قهوه ای سیلا کد 3064

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-brown-3064
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311288
تعداد بسته
23 % -
نخ قهوه ای سیلا کد 3781

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ قهوه ای سیلا کد 3781

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-brown-3781
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311390
تعداد بسته
23 % -
نخ بنفش سیلا کد 315

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ بنفش سیلا کد 315

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-purple-315
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311014
تعداد بسته
35 % -
نخ کرم سیلا کد 3041

2/200 تومان
1/400 تومان
×

نخ کرم سیلا کد 3041

35 % - 2/200 تومان1/400 تومان
sila-floss-purple-3041
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311296
تعداد بسته
40 % -
نخ صورتی روشن سیلا کد 761

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ صورتی روشن سیلا کد 761

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-pink-761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311138
تعداد بسته
23 % -
نخ صورتی روشن سیلا کد 151

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ صورتی روشن سیلا کد 151

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-pink-151
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311420
تعداد بسته
23 % -
نخ صورتی سیلا کد 962

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ صورتی سیلا کد 962

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-pink-962
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311226
تعداد بسته
×

نخ صورتی سیلا کد 961

2/200 تومان
sila-floss-pink-961
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311227
تعداد بسته
23 % -
نخ زرد سیلا کد 165

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ زرد سیلا کد 165

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-yellow-165
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311483
تعداد بسته
40 % -
نخ زرد سیلا کد 444

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ زرد سیلا کد 444

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-yellow-444
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311061
تعداد بسته
40 % -
نخ زرد سیلا کد 744

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ زرد سیلا کد 744

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-orange-744
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311145
تعداد بسته
40 % -
نخ نارنجی سیلا کد 741

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ نارنجی سیلا کد 741

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-orange-741
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311149
تعداد بسته
23 % -
نخ سبز سدری سیلا کد 733

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ سبز سدری سیلا کد 733

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-green-733
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311155
تعداد بسته
40 % -
نخ سبز سیلا کد 3364

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 3364

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-green-3364
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311330
تعداد بسته
40 % -
نخ سبز سیلا کد 3347

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 3347

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-green-3347
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311336
تعداد بسته
40 % -
نخ سبز سیلا کد 988

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 988

40 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-green-988
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311215
تعداد بسته
23 % -
نخ سبز سیلا کد 987

2/200 تومان
1/650 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 987

23 % - 2/200 تومان1/650 تومان
sila-floss-green-987
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311216
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه