سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

انواع سوزن

جستجو در دسته "انواع سوزن" :

نوع ابزار دوخت : سوزن
×

سوزن رویال 50 میلی متری دستی شماره 5

4/000 تومان
product-1601792555-1805
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 50 میلیمتر، قطر 1 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 3.5*1 میلیمتر
کدمحصول : 10044478
تعداد بسته
×

سوزن رویال 45 میلی متری شماره 12

4/000 تومان
product-1601792509-2770
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 45 میلیمتر، قطر 0.5 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 2*0.5 میلیمتر
کدمحصول : 10044670
تعداد بسته
×

سوزن رویال 58 میلی متری دستی شماره 7

4/000 تومان
product-1601792476-6836
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 58 میلیمتر، قطر 0.8 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 3*0.8 میلیمتر
کدمحصول : 10049966
تعداد بسته
×

سوزن رویال 65 میلی متری دستی شماره 5

4/000 تومان
product-1601792422-7838
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 66 میلیمتر، قطر 1 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 میلیمتر
کدمحصول : 10041092
تعداد بسته
×

سوزن رویال 70 میلی متری دستی شماره 4

4/000 تومان
product-1601792304-4589
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول 70 میلیمتر، قطر 1 میلیمتر
ابعاد سوراخ سوزن: 1*4 میلیمتر
کدمحصول : 10045372
تعداد بسته
×

بسته سوزن 6 تایی کد: 9-213

10/950 تومان
product-1598190011-2680
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 9 cm / قطر: 2ml
ابعاد سوراخ سوزن: 8*1 ml
کدمحصول : 08231408
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12 تایی کد: 20-144

10/000 تومان
product-1598189978-9472
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول کوچکترین سوزن: 6 cm . بزرگترین: 8.5 cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 7*1 ml
کدمحصول : 08234693
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10 تایی کد: 10-113

7/300 تومان
product-1598189946-2160
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.5 cm / قطر: 3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 18*3 ml
کدمحصول : 08234948
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 13-139

10/950 تومان
product-1598189890-2000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 8.5 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 6*1 ml
کدمحصول : 08235824
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 15-160

6/400 تومان
product-1598189153-1537
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول:5cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08230100
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 21-110

6/400 تومان
product-1598183578-6000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 7 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1
کدمحصول : 08236077
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 12-150

6/400 تومان
product-1598183032-8322
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 4.5 cm / قطر:1.3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 2*1 ml
کدمحصول : 08233986
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 49-135

6/400 تومان
product-1598183000-479
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5 cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08231850
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 48-135

6/400 تومان
product-1598182960-9764
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.3 cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08232528
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 45-135

6/700 تومان
product-1598182874-6729
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 10*1
کدمحصول : 08238813
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 46-135

6/400 تومان
product-1598182803-169
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.7 cm / قطر: 1.3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08236199
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 32-115

6/700 تومان
product-1598182772-8619
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 7cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1 ml
کدمحصول : 08235257
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 60-135

6/400 تومان
product-1598182729-843
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.3 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 6*1 ml
کدمحصول : 08235505
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 22-110

6/400 تومان
product-1598182654-5505
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.5 cm / قطر: 1ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08230936
تعداد بسته
×

بسته سوزن 6 تایی کد: 13-120

6/400 تومان
product-1598182594-5680
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6.5 cm / قطر: 1.5 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08236502
تعداد بسته
×

بسته سوزن 12تایی کد: 33-115

6/400 تومان
product-1598182537-5057
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6 cm / قطر: 1ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1
کدمحصول : 08238687
تعداد بسته
×

بسته سوزن 7 تایی کد: 11-160

6/400 تومان
product-1598182510-573
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 6 cm / قطر: 1.3 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1
کدمحصول : 08239696
تعداد بسته
×

بسته سوزن 9 تایی کد: 13-160

6/400 تومان
product-1598182484-8229
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.5 cm / قطر: 1.3ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1 ml
کدمحصول : 08234002
تعداد بسته
×

بسته سوزن 6 تایی کد: 12-120

6/400 تومان
product-1598182367-5654
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 7 cm / قطر: 2ml
ابعاد سوراخ سوزن: 2*1 ml
کدمحصول : 08239384
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 25-110

6/400 تومان
product-1598182210-5148
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.5 cm / قطر: 0.7 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 3*1 ml
کدمحصول : 08235621
تعداد بسته
×

بسته سوزن 10تایی کد: 14-160

6/400 تومان
product-1598182080-3591
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول: 5.3 cm / قطر: 1 ml
ابعاد سوراخ سوزن: 4*1
کدمحصول : 08234403
تعداد بسته
×

بسته سوزن 8 تایی کد: 17-125

6/400 تومان
product-1598181572-90
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول:8.5 cm / قطر: 2ml
ابعاد سوراخ سوزن: 2*1 ml
کدمحصول : 08237248
تعداد بسته
×

سوزن جوالدوز 16.5 cm

3/900 تومان
needle-020304119
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول:۱۶.۵ سانتی متر
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن:۱۰ میلی متر-عرض سوراخ سوزن:۶ میلی متر
کدمحصول : 020304119
تعداد بسته
×

سوزن شماره دوزی

15/000 تومان
sozan-shomareh-sozi-4cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: 5/5cm
ابعاد سوراخ سوزن: 8 mm
کدمحصول : 020304117
تعداد بسته
×

سوزن آسان نخ شو

8/500 تومان
self-threading-needles
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: 3.5 الی 4 cm
ابعاد سوراخ سوزن: 1 mm
کدمحصول : 020304116
تعداد بسته
×

سوزن تنبور 3 سوزنه

110/000 تومان
soozan-tanbur-N3soozan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: قطر: mm 0/8 - 1 - 1/2 - طول سوزن ها: 3 cm
نوع سوزن: سوزن تنبور
جنس دسته سوزن: چوبی
کدمحصول : 020304115
تعداد بسته
×

سوزن رویال 55 میلی متری شماره 15

4/000 تومان
honari-1541950302-97
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: 55*0.13mm
ابعاد سوراخ سوزن: 11*0.8mm
کدمحصول : 020304112
تعداد بسته
سوزن جوالدوز

6/400 تومان
×

سوزن جوالدوز

6/400 تومان
honari-1528522956-136
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 15cm - عرض سوزن : 3mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 10mm - عرض سوراخ سوزن : 1.5mm
کدمحصول : 020304105
تعداد بسته
×

سوزن رویال 80 میلی متری شماره 10

4/000 تومان
honari-1526362732-599
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 80mm عرض سوزن : 1.7mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 12mm عرض سوراخ سوزن : 0.8mm
کدمحصول : 020304103
تعداد بسته
×

سوزن رویال 50 میلی متری شماره 10

2/000 تومان
honari-1519557308-267
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 50mm - عرض سوزن : 0.5mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 2mm - عرض سوراخ سوزن : 0.2mm
کدمحصول : 02030499
تعداد بسته
×

سوزن رویال 15 cm

2/000 تومان
honari-215-847
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 15cm - عرض سوزن : 1/8mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 7mm - عرض سوراخ سوزن : 1mm
کدمحصول : 02030494
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!