سبد خرید شما خالی است !

محصولات چوبی خام هور

جستجو در دسته "محصولات چوبی خام هور" :

طرح چوب : قطعات چوبی تخت
×

قطعه چوب مستطیل ساده 10 در 6 سانتیمتر هور کد 8126

3/600 تومان
rectangle-hoor-morabaea-10-6-8126
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 10*6*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302411
تعداد بسته
×

قطعه چوب دایره ابزار خورده 40 سانتیمتر هور کد 8227

15/100 تومان
circle-hoor-abzar-40-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 40 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302409
تعداد بسته
×

قطعه چوب دایره ابزار خورده 10 سانتیمتر هور کد 8222

2/100 تومان
circle-hoor-abzar-10-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 10 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302404
تعداد بسته
×

قطعه چوب دایره ابزار خورده 15 سانتیمتر هور کد 8223

3/500 تومان
circle-hoor-15-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 15 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302400
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 10 سانتیمتر هور کد 8181

3/800 تومان
rectangle-hoor-15-78-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 10*10*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302363
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 25 سانتیمتر هور کد 8178

13/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-25-10-1-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 25*25*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302360
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 30در21 سانتیمتر هور کد 8159

7/100 تومان
rectangle-hoor-morabaea-30-21-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 30*21*0/8
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302355
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 30در21 سانتیمتر هور کد 8150

4/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-30-21-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 30*21*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302349
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 35در22 سانتیمتر هور کد 8149

5/300 تومان
rectangle-hoor-morabaa-20-20-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 35*22*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302348
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 15 سانتیمتر هور کد 8148

2/600 تومان
rectangle-hoor-mrabaea-15-10-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 15*15*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302347
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 20 سانتیمتر هور کد 8147

3/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-20-20-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 20*20*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302346
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 25 سانتیمتر هور کد 8146

4/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-25-25-0-13
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 25*25*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302345
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 5در3 سانتیمتر هور کد 8128

2/400 تومان
rectangle-hoor-5-3-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 3*5*2.5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302343
تعداد بسته
×

بسته چهار عددی قطعه چوب مستطیل ساده 8در5 سانتیمتر هور کد 8127

2/400 تومان
rectangle-hoor-8-5-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 8*5*2.5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302342
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 15در8 سانتیمتر هور کد 8125

3/000 تومان
rectangle-hoor-15-8-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 15*7/8*2/5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302340
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 20در12 سانتیمتر هور کد 8124

2/900 تومان
rectangle-hoor--morabaea-20-12-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 20*12/5*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302339
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 25در15 سانتیمتر هور کد 8123

2/000 تومان
rectangle-hoor-morabaea-25-16-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 25*15/5*0/3
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302338
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 35در22 سانتیمتر هور کد 8120

3/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-35-22-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 35*22*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302335
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 15در8 سانتیمتر هور کد 8119

2/600 تومان
rectangle-hoor-15-8-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 15*7/8*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302334
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 20در12 سانتیمتر هور کد 8118

2/500 تومان
rectangle-hoor-20-13-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 20*12/5*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302333
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 25در15 سانتیمتر هور کد 8117

3/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-15-5-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 25*15/5*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302332
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 21در15 سانتیمتر هور کد 8116

2/800 تومان
rectangle-hoor-morabaea-21-14-8-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 21*14/8*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302331
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 30در21 سانتیمتر هور کد 8115

5/100 تومان
rectangle-hoor-morbaea-30-10-0-21
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 30*21*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302330
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 35در22 سانتیمتر هور کد 8114

6/000 تومان
rectangle-hoor-morabaea-35-2-2-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 35*22*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302329
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 30در21 سانتیمتر هور کد 8113

9/300 تومان
rectangle-hoor-morabaea-30-21-11-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 30*21*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302328
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 35در22 سانتیمتر هور کد 8112

11/000 تومان
rectangle-hoor-morabaea-12-10-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 35*22*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302327
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 10 سانتیمتر هور کد 8109

3/600 تومان
rectangle-hoor-10-10-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 10*10*2.5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302324
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 15 سانتیمتر هور کد 8108

2/600 تومان
rectangle-hoor-15-15-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 15*15*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302323
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 20 سانتیمتر هور کد 8107

2/100 تومان
rectangle-hoor-morabaea-10-20-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 20*20*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302321
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 15 سانتیمتر هور کد 8105

2/300 تومان
rectangle-hoor-15-15-0-80
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 15*15*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302320
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 20 سانتیمتر هور کد 8104

4/000 تومان
rectangle-hoor-morabaea-20-2-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 20*20*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302319
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 25 سانتیمتر هور کد 8103

5/600 تومان
rectangle-hoor-25-25-0-89
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 25*25*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302318
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 35 سانتیمتر هور کد 8102

9/300 تومان
rectangle-hoor-morabaea-35-35-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 35*35*0/8
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302317
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 35 سانتیمتر هور کد 08101

16/000 تومان
rectangle-hoor-morabaea-35-35-1-60
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 35*35*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302316
تعداد بسته
×

قطعه چوبی کد: w052

3/000 تومان
honari-275-432
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 5cm-5cm-4cm-4cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030313
تعداد بسته
×

قاب مستطیلی چوبی بزرگ 9*14 cm

2/000 تومان
honari-541-940
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد : 14*9cm
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301134
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه