سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو
جدید

سنگ تراش نخورده اناری سایز 8


12/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده اناری سایز 8

12/000 تومان
honari-872-767
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
واحد: عدد
وزن: 100 گرم
جدید

سنگ تراش نخورده آبی روشن مات سایز 6


5/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده آبی روشن مات سایز 6

5/000 تومان
honari-282-38
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 100 گرم
15 % +

سنگ تراش نخورده صورتی روشن سایز 6


5/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده صورتی روشن سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz6_sorati_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: صورتی روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
15 % +

سنگ تراش نخورده آماتیت سایز 8


16/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده آماتیت سایز 8

16/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_amatit
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: بنفش
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
15 % +

سنگ تراش نخورده عقیق سبز سایز 8


16/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده عقیق سبز سایز 8

16/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_aghigh_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
×

سنگ تراش نخورده (عقیق مات) چند رنگ سایز 8

16/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_aghigh_mat_chand_rang
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: چند رنگ
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
واحد: رج
وزن: 100 گرم
18 % +

سنگ تراش نخورده کرم سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده کرم سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_kerem_siz8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: کرم
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
10 % +

سنگ تراش نخورده سبز سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده سبز سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم

سنگ تراش نخورده مشکی سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده مشکی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sorati_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: مشکی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
15 % +

سنگ تراش نخورده بنفش روشن سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده بنفش روشن سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_banafsh_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: بنفش روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
20 % +

سنگ تراش نخورده بادمجانی سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده بادمجانی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_bademjani
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: بادمجانی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
15 % +

سنگ تراش نخورده صورتی سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده صورتی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sorati_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: صورتی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
8 % +

سنگ تراش نخورده زرد سایز 10


7/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده زرد سایز 10

7/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz10_zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: زرد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
8 % +

سنگ تراش نخورده بنفش سایز 10


7/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده بنفش سایز 10

7/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz10_banafsh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: بنفش
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
10 % +

سنگ تراش نخورده صورتی روشن سایز 12


8/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده صورتی روشن سایز 12

8/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz12_sorati_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
رنگ مهره: صورتی روشن
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده مسی سایز 8


12/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده مسی سایز 8

12/000 تومان
sang_mesi_siz8
انتخاب نوع بسته

واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده چند رنگ سفید سایز 8


12/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده چند رنگ سفید سایز 8

12/000 تومان
Sang-tarash_nakhordesiz8
انتخاب نوع بسته

واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده چند رنگ سایز 8


12/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده چند رنگ سایز 8

12/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_chand_rang_siz8
انتخاب نوع بسته

واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده مشکی مات سایز 6


6/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده مشکی مات سایز 6

6/500 تومان
sange_tarash_nakhorde_siz6_meshki
انتخاب نوع بسته

واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده فیروزه ای سایز 4


3/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده فیروزه ای سایز 4

3/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz4_firozei
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده بنفش سایز 4


3/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده بنفش سایز 4

3/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz4_banafsh_
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
رنگ مهره: بنفش
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده چند رنگ سایز 4


3/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده چند رنگ سایز 4

3/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz4_chand_rang
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
رنگ مهره: چند رنگ
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده اناری سایز 6


5/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده اناری سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz6_anari
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: اناری
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده سبز سایز 6


5/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده سبز سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz6_sabz
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده فیروزه ای سایز 6


5/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده فیروزه ای سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_6_firozei
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده آّبی سایز 6


5/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده آّبی سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_6_abi
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده سرمه ای سایز 6


5/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده سرمه ای سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_sormei_siz6
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: سرمه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده آّبی روشن سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده آّبی روشن سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_abi_roshan
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده آبی سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده آبی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_abi
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده قرمز سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده قرمز سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sorati_ghermez
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: قرمز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم
نا موجود

سنگ تراش نخورده یاسی سایز 10


7/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده یاسی سایز 10

7/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz10_yasi
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: یاسی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
وزن: 100 گرم

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه