سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سنگ صدفی طرح گرد توسی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح گرد توسی

4/500 تومان
honari-360-724
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: گرد تخت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 21
واحد: عدد

سنگ صدفی طرح گرد رنگ صدفی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح گرد رنگ صدفی

4/500 تومان
honari-420-213
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: گرد تخت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 32
واحد: عدد

سنگ صدفی مکعبی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی مکعبی

4/500 تومان
honari-872-715
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: ۸۰ الی ۹۰ مهره
واحد: عدد

سنگ صدفی سبز کوچک


4/500 تومان
×

سنگ صدفی سبز کوچک

4/500 تومان
honari-204-66
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
اندازه مهره: 10 mm
تعداد مهره در هر رشته: 64
واحد: عدد

سنگ صدفی شفاف طرح اشک


4/500 تومان
×

سنگ صدفی شفاف طرح اشک

4/500 تومان
honari-128-844
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
رنگ مهره: بی رنگ
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: اشک
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد
×

سنگ صدفی طرح بیضی حلقه ای رنگ صدفی

4/500 تومان
honari-207-736
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
رنگ مهره: صدفی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: بیضی تخت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: ۱۳
واحد: عدد

سنگ صدفی طرح قلب شیری


4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح قلب شیری

4/500 تومان
honari-646-899
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
رنگ مهره: شیری
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 27
واحد: عدد

سنگ صدفی چند وجهی آبی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی چند وجهی آبی

4/500 تومان
honari-182-347
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: چندوجهیی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد

سنگ صدفی حلقه ای آبی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی حلقه ای آبی

4/500 تومان
honari-646-100
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: گرد تخت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 16
واحد: عدد

سنگ صدفی حلقه ای سبز


4/500 تومان
×

سنگ صدفی حلقه ای سبز

4/500 تومان
honari-467-703
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: گرد تخت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 15
واحد: عدد

سنگ صدفی صورتی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی صورتی

4/500 تومان
honari-490-689
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: چندوجهیی
طرح مهره: ابلق
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 19
واحد: عدد

سنگ صدفی طرح قلب سبز


4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح قلب سبز

4/500 تومان
honari-544-364
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 22
واحد: عدد

سنگ صدفی بیضی صورتی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی بیضی صورتی

4/500 تومان
honari-909-639
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: بیضی تخت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 17
واحد: عدد

سنگ صدفی گرد آبی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی گرد آبی

4/500 تومان
honari-614-234
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: گرد تخت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد

سنگ صدفی مدل اشک آبی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی مدل اشک آبی

4/500 تومان
sadafi_ashk_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: اشک
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 40
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح دایره مرمری سفید_صورتی

5/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_marmari_sefid_sorati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح لوزی مرمری کرم_قهوه ای

5/000 تومان
sang_tazini_marmari_lozi_kerem_ghahvei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد

سنگ تزئینی طرح دایره مرمری


5/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح دایره مرمری

5/000 تومان
sang_tazini_daiere_marmari
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد

سنگ تزئینی طرح دایره کرم سیر


5/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح دایره کرم سیر

5/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_kerem_sir
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد

سنگ تزئینی طرح مربع آبی روشن


5/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح مربع آبی روشن

5/000 تومان
sang_tazini_abi_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نا موجود

سنگ صدفی طرح عاج آبی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح عاج آبی

4/500 تومان
honari-940-571
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 35 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 68
واحد: عدد
نا موجود

سنگ صدفی طرح عاج بنفش


4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح عاج بنفش

4/500 تومان
honari-594-915
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 35 mm
رنگ مهره: بنفش
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 75
واحد: عدد
نا موجود

سنگ صدفی طرح عاج و مهره


4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح عاج و مهره

4/500 تومان
honari-68-190
انتخاب نوع بسته

رنگ مهره: کرم
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: ۴۳
واحد: عدد
نا موجود

سنگ صدفی طرح پروانه رنگ صدفی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح پروانه رنگ صدفی

4/500 تومان
honari-238-622
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
رنگ مهره: صدفی
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 14
واحد: عدد
نا موجود

سنگ صدفی مستطیلی آبی


4/500 تومان
×

سنگ صدفی مستطیلی آبی

4/500 تومان
honari-707-554
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: مستطیل
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 26
واحد: عدد
نا موجود

سنگ تزئینی طرح دایره چند رنگ


10/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح دایره چند رنگ

10/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_chand_Rang
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نا موجود

سنگ تزئینی طرح بیضی بنفش_سفید


5/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح بیضی بنفش_سفید

5/000 تومان
sang_tazini_banafsh_sefid
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نا موجود

سنگ تزئینی طرح دایره مرمری سفید


5/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح دایره مرمری سفید

5/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_marmari_sefid
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نا موجود

سنگ تزئینی طرح مربع صورتی_نقره ای


5/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح مربع صورتی_نقره ای

5/000 تومان
sang_tazini_moraba_sorati_noghrei
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نا موجود

سنگ تزئینی طرح مثلث مرمری خاکستری_آبی


5/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح مثلث مرمری خاکستری_آبی

5/000 تومان
sang_tazini_mosalas_marmari_khakestari_abi
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نا موجود

سنگ تزئینی طرح دایره بنفش


5/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح دایره بنفش

5/000 تومان
sang_tazini_banafash_kochak
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه