سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

تبتی

جستجو در دسته "تبتی" :

×

مهره تبتی کد : 20

2/750 تومان
honari-668-105
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ صنعتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
واحد: عدد
×

مهره تبتی کد : 19

3/000 تومان
honari-754-458
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ صنعتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
واحد: عدد
×

مهره تبتی کد : 18

3/000 تومان
honari-226-376
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ صنعتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
واحد: عدد
×

مهره تبتی کد : 17

6/000 تومان
honari-874-111
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ صنعتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
واحد: عدد
×

مهره تبتی کد : 16

4/000 تومان
mohre_tabati__1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ صنعتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
واحد: عدد
×

سنگ تبتی گرد سبز کد : 30

12/000 تومان
honari-12-899
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 40
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضوی کوچک طیف آبی کد : 29

12/000 تومان
honari-931-243
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: بیضی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضوی بزرگ طیف صورتی کد : 27

12/000 تومان
honari-352-591
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: بیضی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 16
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضی مشکی کد : 26

12/000 تومان
honari-524-254
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: بیضی تخت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی لوزی مشکی کد : 23

12/000 تومان
honari-621-662
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: لوزی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 24
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی لوزی سبز روشن کد : 21

12/000 تومان
honari-851-980
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: لوزی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 24
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی لوزی سبز کد : 20

12/000 تومان
sang_tabati_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: لوزی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 22
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی گرد طیف صورتی کد : 37

12/000 تومان
honari-937-581
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 51
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
نا موجود
 سنگ تبتی گرد طیف سبز کد : 36

سنگ تبتی گرد طیف سبز کد : 36


12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد طیف سبز کد : 36

12/000 تومان
honari-434-646
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 50
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گرد تخت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
نا موجود
 سنگ تبتی گرد طیف آبی کد : 35

سنگ تبتی گرد طیف آبی کد : 35


12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد طیف آبی کد : 35

12/000 تومان
honari-390-189
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 51
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گرد تخت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی گرد نارنجی مشکی کد : 34

12/000 تومان
honari-832-458
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 33
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی گرد سفیدطوسی کد : 33

12/000 تومان
honari-958-974
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 36
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی گرد بنفش کوچک کد : 32

12/000 تومان
honari-390-843
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 50
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
نا موجود
 سنگ تبتی گرد بنفش کد : 31

سنگ تبتی گرد بنفش کد : 31


12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد بنفش کد : 31

12/000 تومان
honari-542-32
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 33
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضوی کوچک طیف صورتی کد : 28

12/000 تومان
honari-633-339
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: بیضی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی مستطیلی آبی لاجوردی کد : 25

12/000 تومان
honari-242-638
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: مستطیل
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 22
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سرمه ای
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
نا موجود
 سنگ تبتی قلب شکل  کد :  24

سنگ تبتی قلب شکل کد : 24


12/000 تومان
×

سنگ تبتی قلب شکل کد : 24

12/000 تومان
honari-770-377
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 23
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد
×

سنگ تبتی لوزی طیف رنگی بنفش کد : 22

12/000 تومان
honari-506-351
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: لوزی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : تبتی
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه