سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سایز 8 میلی متری

جستجو در دسته "سایز 8 میلی متری" :

×

سنگ تراش خورده سایز 8 سفید یخی

7/500 تومان
honari-725-88
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 40
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 طوسی سرمه ای

7/500 تومان
honari-967-412
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: طوسی
تعداد مهره در هر رشته: 40
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 بی رنگ شفاف

7/500 تومان
honari-699-693
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 45
اسم سنگ : کریستال
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 بی رنگ مات

7/500 تومان
honari-130-386
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
اسم سنگ : جید
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 40
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 استخوانی

7/500 تومان
honari-689-767
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 50
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 سبز لجنی

7/500 تومان
honari-127-696
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 50
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 آبی تیره

7/500 تومان
honari-160-556
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 45
اسم سنگ : کریستال
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 سبز یشمی

7/500 تومان
honari-249-890
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 سفید

7/500 تومان
honari-577-292
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 50
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 طوسی طرح دار

7/500 تومان
honari-740-968
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
تعداد مهره در هر رشته: 32
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8طوسی

7/500 تومان
honari-175-858
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 36
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 مشکی

7/500 تومان
honari-150-911
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 40
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 سبز یشمی روشن

7/500 تومان
honari-373-408
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 50
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 طیف نارنجی

7/500 تومان
honari-273-611
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 48
اسم سنگ : عقیق
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 دو رنگ نارنجی قرمز

7/500 تومان
honari-222-67
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
تعداد مهره در هر رشته: 42
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 صورتی

7/500 تومان
honari-602-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 46
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 چند رنگ سبز مشکی سفید

7/500 تومان
honari-528-499
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 47
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 نارنجی روشن

7/500 تومان
honari-144-15
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 زرد چرک

7/500 تومان
honari-766-326
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 48
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 سبز

7/500 تومان
honari-81-903
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 48
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 آبی روشن

7/500 تومان
honari-598-643
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 48
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده آبی فیروزه ای سایز 8

8/500 تومان
sang_tarashkhorde_abi_9604
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده آبی سایز 8

8/500 تومان
sang_tarash_abi8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 48
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 چند رنگ(رنگ های اصلی)

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_haft_rang8213
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: چند رنگ
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 50
اسم سنگ : جید
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 8 چند رنگ(سبز_زرد)

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_chand_rang_sabz_zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
اسم سنگ : جید
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 8 بنفش دودی

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_yasi_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سرمه ای
تعداد مهره در هر رشته: 48
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 هفت رنگ(رنگ های اصلی)

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_haft_rang
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 8 تمشکی

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_tameshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 48
اسم سنگ : جید
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 8 آّبی نفتی

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_abi_nafti
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سرمه ای
تعداد مهره در هر رشته: 45
اسم سنگ : جید
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 8 دو رنگ سبز سفید

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_2rang_sabz_firozei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 48
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 صورتی

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_sorati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 45
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 8 یاسی

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_yasi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 46
اسم سنگ : جید
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 8 بنفش

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_banafsh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 48
اسم سنگ : جید
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 8 سبز

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_Sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 48
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 8 زرد

7/500 تومان
sang_tarash_khorde_siz8_zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: زرد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 48
اسم سنگ : جید
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 8 آبی روشن

7/500 تومان
honari-113-692
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 40
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه