سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سایز 10 میلی متری

جستجو در دسته "سایز 10 میلی متری" :

×

سنگ تراش خورده سایز 10 سبز سدری روشن

8/000 تومان
honari-283-37
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 بنفش

8/000 تومان
honari-640-250
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 زرد نئونی

8/000 تومان
honari-206-137
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: لیمویی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 38
رنگ پایه: زرد
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 بنفش بادمجانی

8/000 تومان
honari-665-268
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: بنفش
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 38
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 سبز یشمی

8/000 تومان
honari-813-686
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 38
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 آبی روشن

8/000 تومان
honari-733-416
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 38
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 قرمز روشن

8/000 تومان
honari-202-622
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
تعداد مهره در هر رشته: 39
اسم سنگ : عقیق
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 چند رنگ مشکی آبی سفید

8/000 تومان
honari-850-660
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سرمه ای
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 بنفش دودی

8/000 تومان
honari-323-863
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سرمه ای
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 استخوانی

8/000 تومان
honari-501-176
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 42
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 دو رنگ نارنجی صورتی

8/000 تومان
honari-0-571
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 بنفش روشن

8/000 تومان
honari-510-238
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 صورتی

8/000 تومان
honari-476-145
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 39
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 دو رنگ توسی سفید

8/000 تومان
honari-819-591
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 بنفش آبی

8/000 تومان
honari-555-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 صورتی

8/000 تومان
honari-275-506
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 سبز تیره

8/000 تومان
honari-33-2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 زرد چرک

8/000 تومان
honari-371-629
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 طوسی

8/000 تومان
honari-786-470
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده آبی روشن سایز 10

8/000 تومان
sang_tarashkhorde_abi9605
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: آبی روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 هفت رنگ

8/000 تومان
sang_tarash_khorde_siz10_haftrang
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 39
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 10 دو رنگ فیروزه ای_سبز

8/000 تومان
sang_tarash_khorde_siz10_2rang
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: فیروزه ای سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 تنالیته سبز

8/000 تومان
sang_tarash_khorde_siz10_firozei_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 10 توسی روشن

8/000 تومان
sang_tarash_khorde_siz10_tooosi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 شرابی

8/000 تومان
sang_tarash_khorde_siz10_sharabi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 10 صورتی تیره

8/000 تومان
sang_tarash_khorde_siz10_sorati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 زرشکی

8/000 تومان
sang_tarash_khorde_siz10_zereshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 10 صورتی روشن

8/000 تومان
sang_tarash_khorde_siz10_sorati_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: صورتی روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 10 زرد

8/000 تومان
sang_tarash_khorde_siz10_zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 40
اسم سنگ : عقیق
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 10 سبز

8/000 تومان
sang_tarash_khorde_siz10_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 10 آبی

8/000 تومان
sang_tarash_khorde_siz10_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : جید
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 10 سفید نارنجی

8/000 تومان
honari-87-857
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 38
رنگ پایه: سفید
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 چند رنگ قرمز زرد مشکی

8/000 تومان
honari-787-229
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : یوناکیت
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 دو رنگ سبز صورتی

8/000 تومان
honari-440-244
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : یوناکیت
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 مشکی

8/000 تومان
honari-550-571
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ابلق
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 40
اسم سنگ : یوناکیت
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 10 فیروزه ای سفید

8/000 تومان
honari-205-719
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : جید
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه