سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سنگ های شکل دار

جستجو در دسته "سنگ های شکل دار" :

×

سنگ گرد تخت بنفش

10/000 تومان
honari-480-374
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ گرد تخت آبی

10/000 تومان
honari-80-355
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ گرد تخت زرد

10/000 تومان
honari-490-534
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 38
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
اسم سنگ : عقیق
واحد: عدد
×

سنگ گرد تخت صورتی روشن

10/000 تومان
honari-642-740
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ گرد تخت صورتی

10/000 تومان
honari-759-955
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 38
نوع تراش مهره: بدون تراش
واحد: عدد
سنگ گرد مشکی

10/000 تومان
×

سنگ گرد مشکی

10/000 تومان
honari-881-77
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: گرد تخت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 38
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ مستطیلی تخت سبز

10/000 تومان
honari-423-974
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 28
واحد: عدد
سنگ بیضی سبز

10/000 تومان
×

سنگ بیضی سبز

10/000 تومان
honari-728-402
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 17 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 22
واحد: عدد
×

سنگ بیضی بنفش روشن

10/000 تومان
honari-669-214
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 17 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 22
واحد: عدد
×

سنگ مستطیلی تخت بنفش

10/000 تومان
honari-854-420
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 28
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
×

سنگ مستطیلی تخت اناری

10/000 تومان
honari-59-155
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 28
واحد: عدد
×

سنگ مستطیلی تخت بنفش

10/000 تومان
honari-326-191
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 28
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ مستطیلی تخت آبی

10/000 تومان
honari-595-468
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 28
واحد: عدد
×

سنگ مستطیل تخت مشکی

10/000 تومان
honari-956-431
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 28
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
سنگ بیضی طوسی

10/000 تومان
×

سنگ بیضی طوسی

10/000 تومان
honari-755-853
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 17 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 22
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ بیضی بنفش تیره

10/000 تومان
honari-108-631
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 17 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 22
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
نوع تراش مهره: بدون تراش
واحد: عدد
×

سنگ مستطیلی تخت بنفش تیره

10/000 تومان
honari-29-671
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 28
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ مستطیلی تخت صورتی

10/000 تومان
honari-690-705
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 28
واحد: عدد
×

سنگ مستطیلی تخت نارنجی

10/000 تومان
honari-748-10
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 28
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
اسم سنگ : عقیق
واحد: عدد
×

سنگ مستطیلی تخت زرد

10/000 تومان
honari-474-993
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 26
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
اسم سنگ : عقیق
واحد: عدد
×

سنگ بیضی آبی روشن

10/000 تومان
honari-80-515
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
اندازه مهره: 17 mm
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 22
واحد: عدد
×

سنگ مستطیلی تخت طوسی

10/000 تومان
sang_mostatil_toosi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 28
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
نا موجود
سنگ بیضی چند رنگ

10/000 تومان
×

سنگ بیضی چند رنگ

10/000 تومان
honari-842-591
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 17 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 22
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
نا موجود
سنگ بیضی اناری

10/000 تومان
×

سنگ بیضی اناری

10/000 تومان
honari-690-114
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 17 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 22
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه