سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

گردنبند

جستجو در دسته "گردنبند" :

×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 70

800 تومان
honari-989-904
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 18mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 66

800 تومان
honari-137-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 29*22 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 65

800 تومان
honari-690-222
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 22mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 63

800 تومان
honari-748-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 23mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 62

800 تومان
honari-900-731
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 30mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 59

600 تومان
honari-962-460
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 24*33 mm
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 58

600 تومان
honari-38-917
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 28*32 mm
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

قاب آویز زرده قلم طرح پروانه کد 54

600 تومان
honari-196-429
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 27*23 mm
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: هندسی
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 51

600 تومان
honari-627-214
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 23*32 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 47

600 تومان
honari-392-796
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 22*34 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 43

600 تومان
honari-924-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 21*34 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 42

800 تومان
honari-175-478
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 40 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 41

800 تومان
honari-952-862
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 41*32 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 39

800 تومان
honari-437-738
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 38 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 38

600 تومان
honari-585-379
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 46*28 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 36

600 تومان
honari-540-147
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 21*27mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 35

1/200 تومان
honari-591-260
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 36 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 30

800 تومان
honari-642-93
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 46*31 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 29

600 تومان
honari-938-236
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 31*28 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 28

600 تومان
honari-824-785
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 26*33 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 24

800 تومان
honari-591-236
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 27*31 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 23

1/500 تومان
honari-746-892
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 32*41 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 22

1/200 تومان
honari-288-109
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 29*38 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 20

1/500 تومان
honari-72-931
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 52*27 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 19

1/600 تومان
honari-959-922
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 37 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب 9527

550 تومان
aviz_ghab_9527
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه پلاک: 25*22 MM
واحد: عدد
×

آویز نقره ای طرح قاب 9381

1/000 تومان
aviz_tarhe_ghab9379
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه پلاک: 32*23 MM
نوع آویز پلاک: گردنبندی
واحد: عدد
×

آویز طلایی طرح لوزی 9379

1/000 تومان
aviz_tarhe_lozi9379
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه پلاک: 48*28MM
نوع آویز پلاک: گردنبندی
واحد: عدد
×

پلاک آویز زرده قلم طرح دایره

3/500 تومان
pelak_aviz_talaie_tarhe_daiere_zardeghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 26*21 MM
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: گردنبندی
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

پلاک آویز طلایی طرح مربع کوچک

3/500 تومان
pelak_aviz_talaie_tarhe_moraba_kochak
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 20*25 MM
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: گردنبندی
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح قاب زرده قلم 9531

800 تومان
pelak_ghab_zard9531
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 9*9 mm
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زاماک
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز واسطه طرح اشک طلایی

600 تومان
aviz_vasetei_tarhe_ashk
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 15*27 mm
نوع آبکاری آویز: درجه یک
رنگ آویز: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح قاب طلایی

1/000 تومان
aviz_tarhe_ghab_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 35*18 mm
نوع آبکاری آویز: درجه دو
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زاماک
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 72

1/000 تومان
honari-169-881
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 48*27mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: دوك
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 71

800 تومان
honari-915-706
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 25mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 69

800 تومان
honari-113-753
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 38*28mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 6mm
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه