سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

گردنبند

جستجو در دسته "گردنبند" :

×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 71

800 تومان
honari-915-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 25mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 70

800 تومان
honari-989-904
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 18mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 69

800 تومان
honari-113-753
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 38*28mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 6mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 68

800 تومان
honari-904-265
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 38*29mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 67

800 تومان
honari-636-554
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 38*28mm
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 66

800 تومان
honari-137-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 29*22 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 65

800 تومان
honari-690-222
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 22mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 64

800 تومان
honari-833-931
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 25mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 63

800 تومان
honari-748-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 23mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 62

800 تومان
honari-900-731
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 30mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 60

800 تومان
honari-399-850
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 28 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 4mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 59

600 تومان
honari-962-460
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 24*33 mm
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 58

600 تومان
honari-38-917
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 28*32 mm
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 57

600 تومان
honari-438-741
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 25*32 mm
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 56

600 تومان
honari-889-361
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 25*30 mm
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 55

600 تومان
honari-524-321
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 38*33 mm
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: اسلیمی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 54

600 تومان
honari-196-429
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 27*23 mm
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 51

600 تومان
honari-627-214
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 23*32 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 48

600 تومان
honari-136-490
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 31*31 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 47

600 تومان
honari-392-796
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 22*34 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 46

600 تومان
honari-16-194
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 20*34 mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 45

600 تومان
honari-124-783
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 27*31 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 43

600 تومان
honari-924-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 21*34 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 42

800 تومان
honari-175-478
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 40 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 41

800 تومان
honari-952-862
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 41*32 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 40

600 تومان
honari-23-236
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 32 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 39

800 تومان
honari-437-738
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 38 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 38

600 تومان
honari-585-379
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 46*28 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 37

600 تومان
honari-494-760
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 27*36 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 36

600 تومان
honari-540-147
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 21*27mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 35

1/200 تومان
honari-591-260
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 36 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 29

600 تومان
honari-938-236
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 31*28 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 28

600 تومان
honari-824-785
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 26*33 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 24

800 تومان
honari-591-236
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 27*31 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 23

1/500 تومان
honari-746-892
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 32*41 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 22

1/200 تومان
honari-288-109
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 29*38 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه