سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

خرج بین کار

جستجو در دسته "خرج بین کار" :

×

مهره براق طلایی سایز 4mm

150 تومان
honari-186-140
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

مهره براق طلایی سایز 3mm

150 تومان
honari-234-404
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
×

خرج بین کار گل کوچک طلایی

40 تومان
kharje_kar_gol_koochak_talayii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 4mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
واحد: عدد
×

خرج بین کار ستاره طلایی

60 تومان
honari-672-296
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه پلاک: 6*6mm
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح مربع زرد قلم

60 تومان
honari-842-773
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 2*5mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح اسکلت زرد قلم

400 تومان
honari-338-770
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 15*11mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح گل زرد قلم

400 تومان
honari-678-702
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 12*7mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح حلقه زرد قلم

150 تومان
honari-77-262
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 10*5mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح جغد زرد قلم

150 تومان
honari-341-313
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 11*7mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح ماه زرد قلم

150 تومان
honari-5-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 12*8mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار استوانه خمیده زرد قلم

400 تومان
honari-735-16
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 21*11mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح پروانه رنگ پتینه

60 تومان
honari-708-449
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 4*2mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح مربع رنگ پتینه

60 تومان
honari-309-71
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 2*5mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح بیضی رنگ پتینه

300 تومان
honari-850-593
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 17*8mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح قلب رنگ پتینه

60 تومان
honari-297-851
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: سبز
اندازه پلاک: 9*16mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
واحد: عدد
×

خرج بین کار حلقه ای رنگ پتینه

150 تومان
honari-732-534
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 12*5mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

خرج بین کار طلایی نگین دار کوچک

250 تومان
honari-968-213
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 9*6mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

خرج بین کار طلایی نگین دار بزرگ

400 تومان
honari-119-853
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 10*8mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

خرج بین کار نقره ای نگین دار کوچک

250 تومان
honari-796-914
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 9*6mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: نقره ای
واحد: عدد
×

خرج بین کار نقره ای نگین دار بزرگ

400 تومان
honari-58-653
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 10*8mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: نقره ای
واحد: عدد
×

خرج بین کار مستطیلی نقره ای نگین دار

350 تومان
honari-924-600
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*9mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار مستطیلی طلایی نگین دار

350 تومان
honari-884-448
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*9mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح خانه زرد قلم

250 تومان
honari-145-36
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 10*12mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح تاس زرد قلم

500 تومان
honari-523-707
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 9*9mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار استوانه ای زرد قلم

250 تومان
honari-365-264
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 10*7mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح پروانه زرد قلم

250 تومان
honari-709-615
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 5*12mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار مربعی نقره ای

90 تومان
honari-339-523
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 5*5mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: نقره ای
واحد: عدد
×

خرج بین کار حلقه ای ساده

250 تومان
honari-147-295
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 3*6mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

خرج بین کار حلقه ای کد 44

250 تومان
honari-530-507
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 3*4mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

خرج بین کار حلقه ای کد 43

250 تومان
honari-609-889
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 3*7mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

خرج بین کار حلقه ای کد42

200 تومان
honari-758-44
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 5*7mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح گل کد ۴۱

250 تومان
honari-973-237
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 2*7mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح استوانه کد 40

200 تومان
honari-75-46
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 8*10mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح استوانه کد 39

250 تومان
honari-719-87
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 8*10mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح گل کوچک

250 تومان
honari-923-35
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 5*5mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار طرح گل متوسط

250 تومان
honari-579-272
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 5*7mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه