سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

پلاک

جستجو در دسته "پلاک" :

×

پلاک دستبندی برنجی طلایی طرح گل کد297

4/000 تومان
honari-914-481
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*8 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی کد296

4/000 تومان
honari-983-123
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*8 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی کد295

4/000 تومان
honari-881-556
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*8 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی طرح سبیل

4/000 تومان
honari-626-748
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*6 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی طرح تاج

4/000 تومان
honari-598-920
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*12 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی طرح قلب

4/000 تومان
honari-261-573
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*12 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: قلب
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی طلایی طرح گل

4/000 تومان
honari-114-372
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*12 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای کد81

3/500 تومان
honari-209-148
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*8 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای کد80

3/500 تومان
honari-964-183
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*10 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح موج

3/500 تومان
honari-25-683
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 32*15 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 9*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح مربع

3/500 تومان
honari-145-842
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 35*9 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح queen

3/500 تومان
honari-76-761
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*7 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح king

3/500 تومان
honari-569-904
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 40*13 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 9*2 mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح برگ

3/500 تومان
honari-45-977
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 40*11 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2 mm
طرح پلاک: متفاوت
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح ستاره

3/500 تومان
honari-505-492
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 40*11 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 8*2mm
طرح پلاک: متفاوت
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح تاج

3/500 تومان
honari-801-751
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 40*11 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 6*2 mm
طرح پلاک: متفاوت
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نقره ای طرح گل

3/500 تومان
honari-493-382
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 34*9 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 7*2 mm
طرح پلاک: گل
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک آویز استیل طلایی طرح پرنده و قفس

3/500 تومان
honari-38-394
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری آویز: اعلاء
جنس آویز: استیل
اندازه آویز: 18*12 mm
رنگ آویز: طلایی
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: گردنبندی
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
×

پلاک آویز استیل طلایی طرح پرنده و قفس

3/500 تومان
honari-108-560
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری آویز: اعلاء
جنس آویز: استیل
اندازه آویز: 25*15 mm
رنگ آویز: طلایی
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: گردنبندی
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
×

پلاک آویز استیل طلایی طرح پروانه

3/500 تومان
honari-112-909
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری آویز: اعلاء
جنس آویز: استیل
اندازه آویز: 15*8 mm
رنگ آویز: طلایی
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: گردنبندی
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح دانه برف

3/500 تومان
honari-377-662
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 15mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح پلاک: گل
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح گل لاله

3/500 تومان
honari-560-393
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 15mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح پلاک: گل
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح گل و دایره

3/500 تومان
honari-996-366
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 15mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح گل

3/500 تومان
honari-409-350
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 15mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح پلاک: گل
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح دوچرخه

3/500 تومان
honari-866-103
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 25*17mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح پلاک: هندسی
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی ماه تولد تیر نقره ای

800 تومان
honari-762-771
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 10*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: نقره ای
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی ماه تولد خرداد نقره ای

800 تومان
honari-432-678
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 10*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: نقره ای
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی ماه تولد شهریور نقره ای

800 تومان
honari-834-87
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 10*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: نقره ای
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی ماه تولد بهمن نقره ای

800 تومان
honari-905-956
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 10*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: نقره ای
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی ماه تولد اردیبهشت نقره ای

800 تومان
honari-206-238
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 10*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: نقره ای
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی ماه تولد آبان نقره ای

800 تومان
honari-701-268
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 10*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: نقره ای
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی ماه تولد دی نقره ای

800 تومان
honari-385-876
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 10*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: نقره ای
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی ماه تولد مهر نقره ای

800 تومان
honari-461-430
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 10*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: نقره ای
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی ماه تولد مرداد نقره ای

800 تومان
honari-721-987
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 10*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: نقره ای
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی ماه تولد آذر نقره ای

800 تومان
honari-766-994
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 10*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: نقره ای
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی ماه تولد اسفند نقره ای

800 تومان
honari-547-905
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 33*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 10*3 mm
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: نقره ای
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه