سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نخ برزیلی سبزتیره کد 28


2/000 تومان
×

نخ برزیلی سبزتیره کد 28

2/000 تومان
nakh_berezili_sabz_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
سازنده نخ: DMC
واحد: دوک

نخ برزیلی پوست پیازی کد 27


2/000 تومان
×

نخ برزیلی پوست پیازی کد 27

2/000 تومان
nakh_berezili_27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
سازنده نخ: DMC
واحد: دوک

نخ برزیلی گلبهی روشن کد 26


2/000 تومان
×

نخ برزیلی گلبهی روشن کد 26

2/000 تومان
nakh_berezili_golbehi_roshan26
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
سازنده نخ: DMC
واحد: دوک

نخ برزیلی طلایی روشن کد 25


2/000 تومان
×

نخ برزیلی طلایی روشن کد 25

2/000 تومان
nakh_berezili_talaie_roshan25
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
سازنده نخ: DMC
واحد: دوک

نخ برزیلی قهوه ای تیره کد 24


2/000 تومان
×

نخ برزیلی قهوه ای تیره کد 24

2/000 تومان
nakh_berezili_ghahveie_tire_24
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
سازنده نخ: DMC
واحد: دوک

نخ برزیلی طلایی سیر کد23


2/000 تومان
×

نخ برزیلی طلایی سیر کد23

2/000 تومان
nakh_berezili_talaie_sir23
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: طلایی سیر
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی قهوه ای کد22


2/000 تومان
×

نخ برزیلی قهوه ای کد22

2/000 تومان
nakh_berezili_ghahvei22
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: قهوه ای
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی گلبهی کد 21


2/000 تومان
×

نخ برزیلی گلبهی کد 21

2/000 تومان
nakh_berezili_golbehi_21
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: گلبهی
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی سبز روشن کد 20


2/000 تومان
×

نخ برزیلی سبز روشن کد 20

2/000 تومان
nakh_berezili_sabz_roshan20
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سبز روشن
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی سبز روشن کد 19


2/000 تومان
×

نخ برزیلی سبز روشن کد 19

2/000 تومان
nakh_berezili_sabz_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سبز روشن
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی سرخابی کد 18


2/000 تومان
×

نخ برزیلی سرخابی کد 18

2/000 تومان
nakh_berezili_sorkhabi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سرخابی
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی سبز آبی کد 17


2/000 تومان
×

نخ برزیلی سبز آبی کد 17

2/000 تومان
nakh_berezili_sabz_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سبزآبی
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی دودی کد 16


2/000 تومان
×

نخ برزیلی دودی کد 16

2/000 تومان
nakh_berezili_dodi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: دودی
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی سرمه ای کد 15


2/000 تومان
×

نخ برزیلی سرمه ای کد 15

2/000 تومان
nakh_berezili_sormei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سرمه ای
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی نقره ای کد 13


2/000 تومان
×

نخ برزیلی نقره ای کد 13

2/000 تومان
nakh_berezili_khakestari_rsohan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: نقره ای
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی سفید کد 12


2/000 تومان
×

نخ برزیلی سفید کد 12

2/000 تومان
nakh_berezili_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سفید
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی آبی روشن کد 11


2/000 تومان
×

نخ برزیلی آبی روشن کد 11

2/000 تومان
nakh_berezili_abi_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: آبی روشن
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی آبی آسمانی کد 10


2/000 تومان
×

نخ برزیلی آبی آسمانی کد 10

2/000 تومان
nakh_berezili_abi_asemani
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: آبی آسمانی
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی آبی کد 9


2/000 تومان
×

نخ برزیلی آبی کد 9

2/000 تومان
nakh_berezili_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: آبی
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی نارنجی کد 8


2/000 تومان
×

نخ برزیلی نارنجی کد 8

2/000 تومان
nakh_berezili_narenji
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: نارنجی
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی زرد لیمویی کد 7


2/000 تومان
×

نخ برزیلی زرد لیمویی کد 7

2/000 تومان
nakh_berezili_Zard_limoie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: زرد لیمویی
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی زرشکی کد 6


2/000 تومان
×

نخ برزیلی زرشکی کد 6

2/000 تومان
nakh_berezili_zershki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: زرشکی
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی بنفش کد 5


2/000 تومان
×

نخ برزیلی بنفش کد 5

2/000 تومان
nakh_berezili_banafsh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: بنفش
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی یاسی روشن کد 4


2/000 تومان
×

نخ برزیلی یاسی روشن کد 4

2/000 تومان
nakh_berezili_yasi_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: یاسی روشن
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی سبز کد 3


2/000 تومان
×

نخ برزیلی سبز کد 3

2/000 تومان
nakh_berezili_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سبز
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی قرمز کد 2


2/000 تومان
×

نخ برزیلی قرمز کد 2

2/000 تومان
nakh_berezili_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: قرمز
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

نخ برزیلی زرد کد 1


2/000 تومان
×

نخ برزیلی زرد کد 1

2/000 تومان
nakh_berezili_Zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: زرد
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک
نا موجود

نخ برزیلی مشکی مد 14


2/000 تومان
×

نخ برزیلی مشکی مد 14

2/000 تومان
nakh_berezili_meshki
انتخاب نوع بسته

رنگ: مشکی
نوع رنگ: براق
نوع : ابریشمی
جنس : نایلون
تاب نخ: طنابی
سازنده نخ: نخ اصفهان
واحد: دوک

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه